Vad gäller om sjuksköterska röjer uppgifter om patient vars journal sjuksköterskan inte har lovlig tillgång till?

2019-05-29 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga. Om en sjuksköterska arbetar på ett offentligt sjukhus och känner en patient på sjukhuset kan sjuksköterskan läsa patientens journal ur nyfikenhet om hon deltar inte i patientens vård? och kan sjuköterskan prata om patientens halsötillstånd till andra personer?Och om sjuköterskan gör det vilka rättsliga åtgärder kan patienten ta emot sjuksköterskan och sjukhuset?Tack så mycketMVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänna utgångspunkter

I det följande kommer jag redogöra för några juridiska huvudlinjer angående dels sekretess inom sjukvården, dels vilka följder som aktualiseras vid sekretessbrott. I sistnämnda del beaktas brott mot tystnadsplikt samt skadestånd för den kränkning som personen uppgifterna angår i vissa fall kan anses utsatt för. Observera att det jag säger inte är en uttömmande argumentation i frågorna.

Steg 1: är agerandet tillåtet - råder sekretess?

Inom den allmänna sjukvården tillämpas offentlighets- och sekretesslagen, vilken hädanefter förkortas OSL. (se 2 kap. 1 § OSL och jfr 6 kap. 14 § andra stycket patientsäkerhetslagen, hädanefter förkortad PSL). Enligt OSL råder en stark sekretesspresumtion inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Innebörden är att uppgifter inte får röjas annat än om det står klart att den som uppgifterna angår eller närstående till densamme inte lider men därav. (se 25 kap. 1 § OSL)

Riksdagens ombudsmän (även kända som JO/justitieombudsmannen) har konstaterat angående socialtjänst konstaterat att "[r]edan en uppgift om att en enskild är aktuell hos en kommuns socialtjänst är typiskt sett en uppgift som skyddas av sekretess, oavsett anledningen till kontakten med socialtjänsten" (se JO 5352-2011). Socialtjänsten bygger på motsvarande sekretesspresumtion som hälso- och sjukvården och fallet påvisar vilken omfattning sekretessen har och hur strikt det ses på alla typer av uppgiftslämnanden.

Vissa ytterst restriktiva undantag medges från sekretess. Inga undantag medger dock röjande av uppgifter om det saknar koppling till tjänsten på så vis som du framför det i frågan. Vid önskan om vidareläsning angående vilka undantag som kan aktualiseras hänvisar jag till mitt tidigare svar i frågan här.

Sammantaget råder att det är otillåtet att utan den enskildes medgivande lämna uppgifter på så vis som du beskriver i frågan.

Steg 2 - vad är följden av agerandet?

2.1 - Tjänstefel

Det agerande som du beskriver utgör till följd av ovanstående sannolikt brott mot tystnadsplikten eftersom vederbörande olovligen nyttjar och sprider hemlig information (20 kap. 3 § brottsbalken). Följden av brott mot tystnadsplikten är böter eller fängelse i högst ett år och talan initieras vanligen av JO. Läs mer om JO-anmälan här.

2.2 - Skadestånd

Den vars uppgifter har röjts kan i vissa fall med framgång begära skadestånd på grund av kränkning (jfr 2 kap. 3 § skadeståndslagen, hädanefter förkortad SkL). Huvudregeln är att det är arbetsgivaren, det vill säga aktuell myndighet, som är skadeståndsansvarig (3 kap. 1 § SkL). Enbart om synnerliga skäl föreligger är arbetstagaren själv skadeståndsskyldig (4 kap. 1 §). Det är önskvärt att rikta sig mot arbetsgivaren/myndigheten eftersom arbetstagaren sannolikt har en lägre ekonomisk kapacitet.

I detta fall bedömer jag det som sannolikt att arbetstagaren anses skadeståndsskyldig eftersom det handlar om tydliga avvikelser från vad som rimligen inkluderas i dennes tjänst. Vederbörande har agerat på eget bevåg på ett vis som arbetsgivaren troligen inte kan anses borde ha förutsett (jfr NJA 2000 s 380).

För vidare hjälp i skadeståndsfrågan hänvisar jag till våra anställda jurister här.

Hoppas att jag har bringat viss klarhet i frågan!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll