Hur förhåller sig smittskyddslagen till offentlighets- och sekretesslagen?

2019-05-25 i Sekretess
FRÅGA
Hur står Smittskyddslagen i förhållande till Sekretesslagen? Vilken lag går före den andra utifrån patientens skydd och integritet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om sekretess

Sekretess kan bara meddelas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), i annan lag som OSL hänvisar till eller av regeringen om OSL eller sådan annan lag medger det (2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen). Sekretess gäller för vissa handlingar hos myndigheter eller organ att likställa vid myndigheter (2 kap. OSL). Information som enskilda personer besitter undergår som huvudregel inte sekretess, undantaget är utgivande av sekretessbelagd uppgift till enskild mot förbehåll (10 kap. 4, 13 och 14 §§ och 12 kap. 2 § OSL).

Sekretess för hälso- och sjukvård

Enligt 25 kap. 1 § OSL råder ett omvänt skaderekvisit med stark sekretesspresumtion inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Enbart om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men kan sekretessen frångås. Sådan inskränkning medges ytterst restriktivt. Bestämmelsen gäller även åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Förhållandet till smittskyddslagen

Angående smittskyddslagen (SSL) råder att några specifika undantag fastslås. För det första är beslut om frihetsberövande enligt smittskyddslagen inte sekretessbelagt; detta avser enbart själva beslutshandlingen och dess samtliga innehåll och motiveras av rättssäkerhetsaspekter avseende att frihetsberövanden inte ska kunna ske obemärkt (25 kap. 10 § 2p. OSL). För det andra hindrar OSL inte att uppgifter lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs därom i SSL (25 kap. 11 § 6p. OSL). För det tredje råder att sekretess myndigheter lämnar uppgifter mellan varandra på sådant vis som följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL). För det fjärde finns allmänna bestämmelser som stadgar att sekretessbestämmelserna inte hindrar uppgiftslämnande som är nödvändig för att myndighet ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL).

Om detta sätts i relation till SSL råder således att sekretess inte hindrar uppgiftslämnande i enlighet med vad som föreskrivs och krävs enligt SSL. Exempel på vad det kan handlar om är:

- Smittskyddsläkarens lämnande av nödvändiga uppgifter till kommun eller landsting vid isolering (5 kap. 6 SSL).

- Lämnande av nödvändiga uppgifter till den intagnes stödperson vid isolering för stödpersonens säkerhet (5 kap. 23 § SSL).

- Smittskyddsläkarnas uppgiftslämnande till varandra (6 kap. 6 § SSL)

- Uppgiftsskyldighet gentemot smittskyddsläkaren för myndigheter och privata vårdinrättningar avseende uppgifter av betydelse (6 kap. 9 § SSL)

- Uppgifter om den smittade till sakkunnig för utlåtande i domstol (8 kap. 7 § SSL)

Sammanfattning

Huvudregeln är att det råder stark sekretess avseende uppgifter som smittskyddslagen angår. Undantag för sekretess medges dock i en rad fall, vilket främst syftar till möjligheten för myndigheter att utföra sina uppdrag. Smittskyddslagens bestämmelser om uppgiftslämnande utgör alltså undantag från sekretess såsom det föreskrivs i OSL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

.

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (215)
2020-07-27 Jag har blivit utsatt för ett hot, hur gör jag för att ta bort mina personuppgifter från internet?
2020-07-15 Hur söker man efter en person om man vet personens för- och efternamn?
2020-06-30 Sekretess inom sjukvården och framtidsfullmakt
2020-06-15 Brott mot tystnadsplikt?

Alla besvarade frågor (82591)