FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess25/05/2019

Hur förhåller sig smittskyddslagen till offentlighets- och sekretesslagen?

Hur står Smittskyddslagen i förhållande till Sekretesslagen? Vilken lag går före den andra utifrån patientens skydd och integritet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om sekretess

Sekretess kan bara meddelas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), i annan lag som OSL hänvisar till eller av regeringen om OSL eller sådan annan lag medger det (2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen). Sekretess gäller för vissa handlingar hos myndigheter eller organ att likställa vid myndigheter (2 kap. OSL). Information som enskilda personer besitter undergår som huvudregel inte sekretess, undantaget är utgivande av sekretessbelagd uppgift till enskild mot förbehåll (10 kap. 4, 13 och 14 §§ och 12 kap. 2 § OSL).

Sekretess för hälso- och sjukvård

Enligt 25 kap. 1 § OSL råder ett omvänt skaderekvisit med stark sekretesspresumtion inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Enbart om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men kan sekretessen frångås. Sådan inskränkning medges ytterst restriktivt. Bestämmelsen gäller även åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Förhållandet till smittskyddslagen

Angående smittskyddslagen (SSL) råder att några specifika undantag fastslås. För det första är beslut om frihetsberövande enligt smittskyddslagen inte sekretessbelagt; detta avser enbart själva beslutshandlingen och dess samtliga innehåll och motiveras av rättssäkerhetsaspekter avseende att frihetsberövanden inte ska kunna ske obemärkt (25 kap. 10 § 2p. OSL). För det andra hindrar OSL inte att uppgifter lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs därom i SSL (25 kap. 11 § 6p. OSL). För det tredje råder att sekretess myndigheter lämnar uppgifter mellan varandra på sådant vis som följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL). För det fjärde finns allmänna bestämmelser som stadgar att sekretessbestämmelserna inte hindrar uppgiftslämnande som är nödvändig för att myndighet ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL).

Om detta sätts i relation till SSL råder således att sekretess inte hindrar uppgiftslämnande i enlighet med vad som föreskrivs och krävs enligt SSL. Exempel på vad det kan handlar om är:

- Smittskyddsläkarens lämnande av nödvändiga uppgifter till kommun eller landsting vid isolering (5 kap. 6 SSL).

- Lämnande av nödvändiga uppgifter till den intagnes stödperson vid isolering för stödpersonens säkerhet (5 kap. 23 § SSL).

- Smittskyddsläkarnas uppgiftslämnande till varandra (6 kap. 6 § SSL)

- Uppgiftsskyldighet gentemot smittskyddsläkaren för myndigheter och privata vårdinrättningar avseende uppgifter av betydelse (6 kap. 9 § SSL)

- Uppgifter om den smittade till sakkunnig för utlåtande i domstol (8 kap. 7 § SSL)

Sammanfattning

Huvudregeln är att det råder stark sekretess avseende uppgifter som smittskyddslagen angår. Undantag för sekretess medges dock i en rad fall, vilket främst syftar till möjligheten för myndigheter att utföra sina uppdrag. Smittskyddslagens bestämmelser om uppgiftslämnande utgör alltså undantag från sekretess såsom det föreskrivs i OSL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

.

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”