FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning29/01/2022

Utgör narkotikabrott m.m. hinder för anställning på skola?

Hej jag ska börja jobba på skola men jag ska lämna in mitt belastningsregister jag är väldigt nervös, jag är dömd för brott mot förbud knivar och andra farliga föremål och även ringa narkotika brott detta va 4 år sedan jag var ung och dum jag har gjort en livstilförändring och lever ett bra och normalt liv

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel behöver en person som erbjuds anställning inom skolväsendet visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Om inte detta görs får inte personen anställas. (2 kap. 31 § skollagen)

Om det av utdraget framgår att man har blivit dömd för ett brott innebär det dock inte per automatik att man inte får jobba på skolan. Utdraget kommer istället att tjäna som en del av bedömningsunderlaget när arbetsgivaren avgör om man är lämplig för arbetet. Vissa brott kommer således också att väga tyngre vid bedömningen än andra.

Syftet med registerkontrollen är att skydda barn och unga mot sexualbrott och andra grova brott, vilket innebär att det främst är sådana brott som medför att någon kan anses vara olämplig. Varken brott mot förbud beträffande knivar och andra farliga föremål eller ringa narkotikabrott utgör sådana brott. Du kan läsa mer om skolornas registerkontroll på Skolverkets hemsida.

Eftersom du behöver utdraget i samband med anställning på en skola har du rätt att begära ut ett begränsat utdrag. (9 § andra stycket lagen om belastningsregister) I ett begränsat utdrag tas bara upp sexualbrott och andra grova brott, det vill säga mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån. (22 § tredje stycket förordningen om belastningsregister) De två brotten som du dömdes för kommer alltså inte ens att synas i utdraget och kommer därför inte heller att påverka arbetsgivarens bedömning beträffande din lämplighet. Du kan läsa mer om och begära ut ett begränsat registerutdrag på polisens hemsida.

Slutsats

Du kan begära ut och visa upp ett begränsat utdrag vari brotten som du dömdes för inte kommer att synas. Arbetsgivaren kommer därigenom inte heller att få reda om dem.

Om du emellertid har ett fullständigt utdrag eller om utdraget av någon anledning ändå innehåller uppgifter om de två brotten borde inte det i sig innebära att du nekas tjänsten. Arbetsgivaren kommer istället att göra en lämplighetsprövning där brotten, bland annat, kan tas i beaktande. Eftersom det varken handlar om sexualbrott eller andra grova brott är det sannolikt att de inte kommer att ha en alltför stor påverkan på prövningen. Det ankommer dock på arbetsgivaren att göra prövningen utifrån samtliga omständigheter varför jag tyvärr inte kan uttala mig mer ingående annat än att brotten rent rättsligt och utifrån syftet med registerkontrollen i sig inte borde utgöra något hinder för din anställning.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Hittade du inte det du sökte?