Underhåll vid gemensam vårdnad

2020-12-26 i Barnrätt
FRÅGA
HejVid delad vårdnad, 2 barn 7 och 4 år och bor varannan vecka hos resp.Båda får halva barnbidraget.Men ena partnern vägrar att betala barnens skolkostnader.Behåller barnbidraget för egen del.Ena partnern får betala samtliga kostnader.Hur kan man kräva att partnern betalar sin del av kostnaderna.Tungt att betala allt själv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan följer huvuddragen för vad som gäller angående underhåll. Bestämmelser om underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken.

Föräldrars underhållsskyldighet

Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken ska föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det innebär att barnet har rätt till samma ekonomiska standard som om föräldrarna fortfarande levde tillsammans. En förälders ekonomiska förmåga bestäms vanligen utifrån dennes inkomster. Det framgår av paragrafens tredje stycke att underhållsskyldigheten ska fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga. D.v.s. den förälder som tjänar mer ska stå för en större del av barnets kostnader.

Rätten till underhållsbidrag

Huvudregeln vid växelvist boende är att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap. 2 § föräldrabalken att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam, men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern. Som jag tolkar din fråga så bor barnen lika mycket hos dig som den andre föräldern, vilket gör att bestämmelsen inte är tillämplig. Ni fullgör er underhållsskyldighet den vecka då barnen bor hos er. Om det skulle vara så att barnen inte bor lika mycket hemma hos den andre föräldern som hemma hos dig är det möjligt att kräva att denne betalar underhållsbidrag enligt denna bestämmelse för att fullgöra sin underhållsskyldighet.

Huvudregeln vid växelvist boende har dock frångåtts av Högsta domstolen i ett rättsfall (NJA 2013 s. 955) med hänvisning till bestämmelsen i 7 kap. 6 § föräldrabalken. Domstolen kom där fram till att barnet i fallet hade rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har, även när barnet inte bor hos denne. Det innebär att den förälder som har det bäst ställt ekonomiskt kan behöva betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet trots att föräldrarna har växelvist boende i det fall då det är stora skillnader i föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Sammanfattningsvis…

Om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna är huvudregeln att underhållsskyldigheten fullgörs under den vecka man har barnen boende hos sig. Huvudregeln kan däremot frångås om omständigheterna i det enskilda fallet talar för till exempel stora skillnader i ekonomisk förmåga. I sådana fall kan domstolen slå fast att underhållsbidrag krävs för att fullgöra underhållsskyldigheten.

Om en förälder inte fullgör sin underhållsskyldighet kan underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan, enligt 17-19 kap. socialförsäkringsbalken. Enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken betalar Försäkringskassan ut 1 573 kr i underhållsstöd om den underhållsskyldige föräldern inte betalar något, och får då en fordran på föräldern som inte betalar som den ska. Föräldern blir alltså återbetalningsskyldig, enligt 19 kap socialförsäkringsbalken. Om föräldern betalar lite underhåll får du istället ett utfyllnadsbidrag från Försäkringskassan så att du totalt får 1 573 kr per månad. Du kan ansöka om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida (här).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91294)