Underhåll till make efter äktenskapsskillnad

2016-11-28 i Underhåll
FRÅGA
min man vill skiljas. Har flyttat till sin nya. Skilsmässan går igenom i feb. Jag är kvar med hus barn sjukskriven halvtid. Ska han hjälpa mig ekonomiskt eller har han rätt att bara skitarg i allt här??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken, (ÄktB) (här). För att besvara din fråga är särskilt 6 kap. 7 § ÄktB (här) av intresse då den reglerar underhåll mellan makar efter det att äktenskapet upplösts. Huvudregeln är att efter en skilsmässa så svarar var och en själv för sin egen försörjning.

Till denna huvudregel finns dock två undantag. Det första undantaget är ifall den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid. I sådana fall kan denna make ha rätt att få underhållsbidrag av den andra maken med hänsyn till vad som kan tänkas skäligt. Från förarbeten till bestämmelsen kan utläsas att tanken med det här undantaget är att bidrag endast ska utgå under en omställningsperiod i syfte att möjliggöra för den behövande maken att till exempel genom utbildning eller omskolning skaffa förvärvsarbete eller öka sina inkomster. Genom regeln ville man skapa ett skydd för den ”svagare” parten i sådana äktenskap där den ena har varit den försörjande och den andra tagit hand om hem och barn. I sådana äktenskap förutspådde man att det kunde bli svårare för den av makarna som lagt mer tid hemma att efter en skilsmässa försörja sig än den som haft möjligheten att bygga upp en självständig karriär. Mot den bakgrunden möjliggjorde man även för att en behövande make att under en längre tid kunna få underhållsbidrag. Underhållsbidrag under en längre period förutsätter att det äktenskapet varat under en längre tid samt att det kan anses föreligga synnerliga skäl för underhållsbidrag. Underhållsbidrag under en längre period utgör således det andra undantaget från huvudregeln. Att det måste finnas synnerliga skäl för att underhållsbidrag ska utgå under en längre tid medför att undantaget tillämpas restriktivt. Att så är tanken betonas även i förarbetena.

Huruvida den ena maken har rätt till underhållsbidrag från den andra maken, antingen under en omställningsperiod eller under en längre tid, är alltid en bedömningsfråga från fall till fall. I förarbetena säger man att bidragsskyldigheten blir beroende av den behövande makens förmåga och övriga omständigheter. Det här medför att jag på förhand inte kan avgöra hur det ser ut just i ditt fall eftersom många olika omständigheter spelar in. Reglerna jag redogjort för är således generella och bedömningen kan variera. Notera att det underhållsbidrag jag diskuterat ovan är ett underhållsbidrag till dig personligen.

När det gäller försörjningen av era barn ankommer detta på båda föräldrarna fram tills dess att barnet fyller 18 år. Ifall barnen efter skilsmässan varaktigt kommer att bo tillsammans med dig ska din ex make fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot barnen genom att till dessa betala underhållsbidrag, 7 kap. 1-2 §§ föräldrabalken, (här).

För att sammanfatta mitt svar så gäller som huvudregel att makar efter att äktenskapet upplöst svarar för sin egen försörjning. Den ena maken kan dock ha rätt till underhållsbidrag från den andra maken under en omställningsperiod eller en längre period. En bedömning ska göras i varje enskilt fall och bestämmelserna tillämpas restriktivt, särskilt vad gäller underhåll under en längre period. Föräldrar till barn ska svara för deras försörjning oberoende av äktenskap. Ifall ett barn varaktigt bor med endast ena föräldern ska den andra föräldern fullgöra sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag.

Jag har som sagt gett ditt svar en allmän karaktär i och med att bedömningen skiljer sig från fall till fall och är beroende av flera omständigheter. Jag hoppas ändå att jag har kunnat redogöra för hur rättsläget ser ut och att du därigenom fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1027)
2021-03-03 Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar
2021-02-28 Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?
2021-02-28 Betala för min 19-åriga dotter?
2021-02-28 Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

Alla besvarade frågor (89990)