ska man återbära gåva pga det förstärkta laglottsskyddet?

2020-11-06 i Laglott
FRÅGA
Fick mammas lägenhet i gåva som jag sålde. Fått till mig att ett gåvobrev inte gäller där det förstärkta laglottsskyddet går före. Därför kommer jag att betala tillbaka halva försäljningssumman till mina brors barn trots att det går emot mammas vilja och alla formkrav är uppfyllda. Visst är det så?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Eftersom frågan handlar om en gåva så kan den, beroende på omständigheterna, anses som ett förskott på arv eller likställs med testamente. Nedanför kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.


Förskott på arv

Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Är mottagaren en annan arvinge, skall avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap. 1 § ÄB).

Enligt lagen ska en gåva som en förälder ger till en bröstarvinge (barn, barnbarn) räknas som förskott på arv. Sedan ska man räkna av gåvans värde vid lottläggningen. Det ska dock inte räknas som förskott på arv om det har föreskrivits eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Man har ingen återbäringsskyldighet om förskottet skulle överstiga laglotten (6 kap. 4 § ÄB).


Förstärkt laglottsskydd

Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, skall i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen. (7 kap. 4 § ÄB)

Laglott är bröstarvingarnas rätt till halva arvslotten – bröstarvingar har alltid rätt till laglott (7 kap. 1 § ÄB). Med det förstärkta laglottskyddet vill man säkerställa bröstarvingarnas rätt till laglott och se till att arvlåtaren inte ska kunna kringgå rätten till laglott.

Det är gåvor som är att jämställa med testamente som kan angripas enligt det förstärkta laglottsskyddet. Det är under två omständigheter som en gåva kan likställas med testamente. En gåva kan likställas med testamente om gåvan ges när givaren ligger för döden eller annars trodde att döden var nära förestående. Det kan också likställas med testamente när givaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av gåvan – t.ex. en fastighet där givaren förbehåller sig fri nyttjanderätt fram till sin död. Det är alltså endast under dessa två omständigheter som en gåva kan likställas som testamente. Utöver de nämnda omständigheterna kan man alltså inte angripa gåvan med stöd av det förstärkta laglottsskyddet.


Återbäringsskyldighet och svar på din fråga

När gåvan är att jämställa med testamente har gåvomottagaren återbäringsskyldighet i den mån bröstarvingarna inte kan få ut sin laglott. Om egendomen inte kan återbäras ska istället ersättning utgå. Däremot om gåvan är inte att jämställa med testamente har gåvomottagaren ingen återbäringsskyldighet.

För att svara på din fråga, huruvida du ska återbära motsvarande summan, måste man då ta hänsyn till de omständigheterna som gör att en gåva likställs med testamente. Om inte gåvan kan likställas med testamente har du ingen återbäringsskyldighet. Eftersom jag inte vet omständigheterna vid överlåtelse av gåvan, så lämnar jag bedömningen till dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (829)
2021-05-10 När ska talan om förstärkt laglottsskydd väckas när det finns efterlevande make?
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (92142)