Ska bouppteckning från avliden maka tas med i bouppteckning efter sist avlidne make?

FRÅGA
Min mamma dog nyligen, 96 år. Jag är enda barnet.Min pappa dog 1947, och hade inga andra barn. Min mamma har aldrig gift om sig.Jag hittar ingen bouppteckning efter min pappa. Måste en sådan bifogas min mammas bouppteckning till Skatteverket trots att pappas död ligger så långt tillbaka i tiden?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Vad som ska finnas med i en bouppteckning regleras i ärvdabalken. Enligt 20 kapitlet 4 § ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K20P4S1, så ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas så som de såg ut vid dödsfallet. Det regleras även i paragrafen att om den avlidne var gift så ska båda makarnas egendom antecknas och värderas. Således ska din pappas egendom tas med i bouppteckningen efter din mamma. Bådas egendom ska antecknas och värderas var för sig. Det står dock inte ordagrant i lagen att det är just bouppteckningen efter din pappa som ska tas med. Dock stadgas i 6 § till kapitlet att den som bäst känner till boet (alltså egendomen efter din mamma) ska lämna uppgifter om boet, se här. Detta kan betyda att uppgifter, som en tidigare bouppteckning, bör lämnas.

Skatteverket nämner även på sin hemsida att bestyrkta kopior eller original av testamenten, arvsavståenden och liknande dokument ska bifogas till en bouppteckning. Således kan man tänka sig att den som förrättar bouppteckning vill ha med bouppteckning från avliden maka/make.

Anledningen till att bådas egendom ska redovisas för, och att detta ska ske var för sig, är främst för att du troligtvis har rätt till efterarv efter din pappa enligt 3 kapitlet 2 § ärvdabalken, här. Detta arv ska räknas på enbart din pappas del av egendomen och du får ut den del som du skulle ärvt vid hans död men som tillföll din mamma då dina föräldrar var gifta. Således är det bra att i bouppteckningen vems del som är vems av det gifta paret.

Slutsatsen blir alltså att det inte står ordagrant i lag att en tidigare bouppteckning ska med men jag skulle ändå tänka mig att denna behöver bifogas då den kan anses vara ett relevant dokument med relevanta uppgifter.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?