Retentionsrätt och kravet på konnexitet mellan den innehållna egendomen och fordringen

FRÅGA
Jag äger en salong och har en tjej inhyrd. Hon är skyldig mig 5000 kr för utebliven betalning på fakturor. Det har även visat sig att tjejen inte är registerad som företagare.Kan jag innehålla hennes arbetssaker tills hon har betalt sina fakturor till mig?Eftersom hon inte är registrerad som företagare så kommer hon inte att få behålla sin plats hos mig av uppenbarliga skäl.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det är det den inhyrda tjejens arbetssaker hennes egendom, som hon använder i sitt arbete hos dig.

Vad kan ge dig rätt att hålla inne arbetssakerna?

Som utgångspunkt får du inte hålla inne någon annans egendom. För att du ska hålla inne hennes arbetssaker måste du alltså ha något som ger dig en sådan rätt.

I ditt fall ligger det nära till hands att fundera över om du skulle kunna ha en s.k. retentionsrätt i hennes egendom. En retentionsrätt är, precis som det låter, en rätt för en fordringsägare att hålla kvar annans egendom som säkerhet för en fordring som fordringsägaren har mot egendomens ägare. Alltså, om du har en retentionsrätt i hennes egendom så får du hålla inne den tills den relevanta fordringen är betald.

När uppkommer retentionsrätt?

Vad som krävs för att det ska uppkomma en retentionsrätt varierar. En sådan rätt kan finnas pga avtal. Den kan också uppkomma enligt t.ex. 12 kap. 8 § handelsbalken (1736:0123 2) pga att en förvarare har lagt ned nödvändiga kostnader på det förvarade godset. Det kan också röra sig om att en konsument lämnar in en sak till en näringsidkare för att den senare ska utföra något arbete mot saken, men att konsumenten inte hämtar saken efter att näringsidkaren är klar (jämför med 1–6 §§ lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats).

I ditt fall verkar dock ingen av de regler som jag nyss räknade upp vara relevanta. Eftersom det inte är säkert om det finns någon generell regel om retentionsrätt lutar jag därför mot att det är tveksamt om du har någon sådan rätt. Observera dock att det inte är helt uteslutet att du skulle kunna ha en retentionsrätt, beroende på omständigheterna i ditt fall.

Vilket samband krävs mellan retentionsrätten och en fordring?

Även om du i och för sig har en retentionsrätt i arbetssakerna så kan du inte hålla inne dem för vilka fordringar som helst. Generellt sett krävs det nämligen att det finns ett samband mellan det du vill hålla inne, och den fordring du vill hålla inne sakerna för (dvs, att det finns en ”konnexitet” mellan dem).

I rättsfallet NJA 1985 s. 205 kom Högsta domstolen fram till att det för retentionsrätter som grundas på lag finns ett strängt sambandskrav – som huvudregel. I ditt fall skulle kravet innebära att din fordring på 5 000 kr mot den inhyrda tjejen måste hänföra sig till hennes arbetssaker – i annat fall får du inte innehålla dem för att hon ska betala fakturan.

Om en eventuell retentionsrätt istället skulle grunda sig på ditt avtal med henne kan saken vara annorlunda. För sådana retentionsrätter går det i viss utsträckning att avtala om annorlunda krav.

Sammanfattning

Du måste ha en retentionsrätt för att kunna hålla inne den inhyrda tjejens egendom. Det är dock tveksamt om du har en sådan. Även om du skulle ha en retentionsrätt är det dock tveksamt om din fordring på 5 000 kr har det nödvändiga sambandet för att du ska kunna hålla inne hennes egendom.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att innehålla egendom är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (394)
2020-11-25 Ingår en persons kvarlämnade smycken i en annan persons dödsbo?
2020-11-19 Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?
2020-11-09 Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?

Alla besvarade frågor (86839)