Rätt till uppsägningstid och lön för VD

FRÅGA
Jag var VD på ett aktiebolag i två år, härom dagen blev jag uppsagd. Vi har inte skrivit något anställningsavtal. Vad gäller, har jag rätt till uppsägningstid och lön under ett visst antal månader?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som utgångspunkt så omfattas alla arbetstagare i allmän och enskild tjänst av Lag (1982:80) om anställningsskydd. Som sådana har de rätt till uppsägningstid och löneförmåner under denna tid (Lag om anställningsskydd 11-12 §§). Eftersom du är VD i aktiebolaget, det vill säga har en företagsledande ställning, så omfattas du dock inte av lagen och dess bestämmelser, varav du inte har en lagstadgad rätt till uppsägningstid och förmåner (Lag om anställningsskydd 1 § andra stycket, punkt 1, och domen i AD 1979 nr 146).

Det framgår dock av lagens förarbeten att begreppet ’företagsledande ställning’ ska ges en restriktiv tolkning. Om du visserligen har haft företagsledande arbetsuppgifter, men ändå saknade lön, förmåner och anställningsvillkor som normalt tillkommer en företagsledare, så omfattas du av lagens bestämmelser (Lag om anställningsskydd 1 § andra stycket, punkt 1). Vad som också kan tala för att du ska omfattas av lagens bestämmelser är om innehavaren av aktiemajoriteten själv arbetar i företaget, med hänseende till att denne i kraft av aktieinnehavet har möjlighet att utöva den egentliga ledningen av den löpande verksamheten (jämför domen i AD 1979 nr 60).

Även om du skulle anses ha en företagsledande ställning, varav du inte omfattas av lagens bestämmelser, och ditt muntliga anställningsavtal inte reglerar uppsägningstid och förmåner under denna period, så har du enligt rättspraxis möjligen rätt till en skälig uppsägningstid och ersättning. I praxis har sex månader ansetts böra vara skäligt, med hänvisning till att detta är en vanlig uppsägningstid för företagsledare (jämför domen i AD 1991 nr 86).

Om du inte kan komma överens på egen hand med din arbetsgivare om någon form av uppsägningstid så rekommenderar jag att du kontaktar en arbetsrättsspecialiserad jurist för stöd och vägledning. Du kan också vända dig till Lawline consulting via radgivning@lawline.se för vidare hjälp.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll