Rätt till skadestånd vid hundattack?

FRÅGA
Hejsan. Min dotter var ute och gick med våran hund i koppel när plötsligt grannens hund som var lös gick till attack mot våran hund. Det blev ganska små skador på min hund som jag kunde ta hand om själv utan veterinärbesök, men min hund som har varit världens finaste familjehund innan har nu blivit aggressiv och kan bli tvungen att avlivas. Så nu undrar jag om han kan vara skyldig mig ersättning? Hans hund är oförsäkrad, så det måste ju vara han personligen som inte haft sin hund kopplad som skall stå för skadorna då eller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder digtill Lawline med din fråga!

Hundägare har vad som inomskadeståndsrätten kallas för strikt ansvar för sina hundar, vilket framgår av19§ lag om tillsyn över hundar och katter (se här).Det strikta ansvaret innebär att ägaren till en hund blir skyldig att ersättaskadan som hunden orsakar, oavsett om ägaren varit vållande till skadan ellerej. Om hunden orsakar en skada så spelar det alltså ingen roll att ägaren hargjort allt i sin makt för att försöka förhindra skadan. I ert fall blev hunden,som var försedd med koppel, attackerad av grannens lösspringande hund. Det ärtydligt att det är grannens hund som har orsakat skadan, vilket följaktligeninnebär att grannen i egenskap av hundägare blir ersättningsskyldig för deskador som uppstått.

I juridisk mening så klassificerashusdjur som lös egendom, hur okänsligt det än låter. Det innebär attskadeståndslagen blir tillämplig, eftersom att hundens skada då räknas som ensakskada. Av 2:1 skadeståndslagen (se här) framgårdet att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en skada ska ersättaskadan. Varken uppsåt eller vårdslöshet behöver dock styrkas i detta fall, dågrannen är ersättningsskyldig oavsett vilket på grund av det strikta ansvaret.

I 5:7 skadeståndslagen finns detbeskrivet hur skadestånd ska betalas ut för sakskador. Skadeståndet ska blandannat omfatta ersättning för sakens värde, reparationskostnad ochvärdeminskning, vilket innebär att ni har rätt till ersättning för den kostnadsom skadorna på hunden har inneburit. Själva angreppet i sig verkar lyckligtvisinte ha inneburit några allvarliga skador på hunden eftersom att du, så som dubeskriver, själv kunde ta hand om skadorna utan veterinärbesök. Om angreppetinte innebär värre skador än så är antagligen den ekonomiska skadan för litenför att kunna kompenseras.

Om det däremot skulle vara såolyckligt att ni blir tvungna att avliva hunden på grund av att den blivitaggressiv efter angreppet är situationen en annan. Enligt 5:7 har ni då rätttill en ersättning för sakens värde, i detta fall hundens liv. Det är givetvisomöjligt att värdesätta ett husdjur på ett sätt som motsvarar desskänslomässiga värde. Lagen har inte heller några direkta bestämmelser om hur ettsådant belopp ska beräknas. Huvudregeln för ersättning vid en totalskada sägsdock vara densamma som gäller för försäkrad egendom, det vill sägaåteranskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Hur mycket detfaktiskt innebär för en hund är en fråga som jag inte kan svara på, men jagåterfann en artikel från 2009 där en hundägare i en liknande situationberättigades 10 000 kr i skadestånd för sin avlivade hund. Den artikeln hittardu här: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/skadestand-efter-jenkas-dod(1614016).gm

Angående din fundering om grannenshund var försäkrad eller ej, så är det irrelevant i frågan om ert skadestånd. Grannenblir i och med angreppet skadeståndsskyldig gentemot er, och huruvida hansförsäkring täcker skadan eller inte är en fråga för hans privata ekonomi sominte påverkar er rätt till betalning.

Med vänliga hälsningar, 

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (410)
2020-08-12 Föreligger det strikt ansvar för kattägare?
2020-08-10 Vad händer om min hund blir dödad av en annan hund?
2020-08-06 Skadeståndsansvar för häst
2020-07-30 skadeståndsansvar för skador som en katt har orsakat

Alla besvarade frågor (82752)