Rätt att fullfölja utbildning nationellt gymnasieprogram

2019-04-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Fråga om skollagen kap16 §49. En elev som fått plats och börjat på el- med inriktning elteknik (man blir garanterat installatör om man fullföljer utb.) i kommun A flyttar till kommun B som också erbjuder samma utb. Eleven får enligt skollagen plats på utb. i kommun B och börjar där men efter 6 månader säger skolan att man har en urvalsprocess där de med högsta betygen får en av 16 platser på elteknik-inriktningen år två. Den som inte klarar betygskraven får istället gå inriktning mot data/kommunikation men då blir man inte installatör. Kommun B hade vid antagningen av eleven inte informerat om denna urvalsprocess. Inte heller fanns det någon information om denna utslagning på skolans hemsida. Fråga: Kan man för denna elev hänvisa till skollagen och hävda rätten att få en plats på elteknik (installatör) utan att behöva tävla om den i en urvalsprocess eftersom eleven var garanterad att få bli utbildad till elinstallatör i kommun A och tagit med sig den rättigheten enligt lagen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan är förvaltningsrättslig. Jag vill börja med att ta in två av de aktuella bestämmelserna i frågan, skollagen 16 kap. 1 § och 49 §, och sedan gå in på frågan om man kan föra en argumentation om att kräva en plats för eleven. Avslutningsvis kommer jag att förklara kortfattat om hur man kan överklaga myndighetsbeslut.

Skollagen 16 kap innehar enligt 1 § bestämmelser om:

– utbildningarnas utformning och innehåll (2–25 §§),

– gymnasieexamen (26-28 §§),

– behörighet, ansökan, mottagande och fullföljande av utbildningen (29–41 §§),

– utbildning på nationella program vid en gymnasieskola med offentlig huvudman (42–51 §§), och

– utbildning på nationella program vid en fristående gymnasieskola (52–55 §§).

Skollagen 16 kap. 49 § stadgar att:

"En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning. Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett landsting som anordnar utbildningen.

En elev som med anledning av placering i ett hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen i den kommun där hemmet för vård eller boende är beläget, om kommunen erbjuder sådan utbildning. Om den inte erbjuder den aktuella utbildningen, har eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett landsting som anordnar utbildningen, om detta inte hindrar eleven från att vistas i hemmet för vård eller boende."

Eftersom du vill stödja elevens rätt med argumentation baserad på 49 § 1 stycket, förutsätter jag att eleven går utbildning på ett nationellt program vid en gymnasieskola med offentlig huvudman. Enligt Karnov lagtextkommentar till bestämmelsen gäller dock inte bestämmelsen för utbildningar av särskild variant. I dessa fall finns inte en motsvarande rätt att få fortsätta utbildningen på den varianten i en ny kommun. Jag kan inte bedöma om utbildningen som eleven har börjat på vid kommun B omfattas av undantaget. Det framstår dock som att utbildningen omfattas av 49 § 1 st. eftersom eleven har fått påbörja utbildningsprogrammet i den nya kommunen.

Det är möjligt att hävda rätt för eleven att få fullfölja det program som hen påbörjat i den första kommunen och sedan fortsatt i den nya kommunen. Om eleven får avslag på detta krav, bedömer jag det som ett myndighetsbeslut som går eleven emot. Detta innebär att eleven ska kunna överklaga beslutet eftersom beslutet utgör myndighetsutövning mot enskild och har går denne emot. Det kan vara tänkbart att skolan fattar ett sådant beslut. Då kan eleven & dennes vårdnadshavare överklaga beslutet. Även om beslutet visar sig vara ett icke-överklagbart beslut enligt någon bestämmelse i skollagen eller kommunala föreskrifter, kan det i vissa fall vara möjligt att överklaga beslutet. I det fallet är det viktigt att argumentera att beslutet får orimligt negativa effekter för den enskilda (eleven) som drabbas oskäligt hårt till följd av skolans bristande information om utbildningen, innan utbildningen påbörjades.

Beslutet bör i så fall överklagas senast tre veckor efter att det fattats. Bestämmelser om överklagande av beslut fattade med stöd i skollagen finns i 28 kap skollagen.

Det är även tänkbart att man för eleven hävdar att eleven har rätt att fullfölja påbörjad utbildning med stöd av 49 § i kombination med någon av dessa bestämmelser:

16 kap. 37 §

En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten.

Första stycket gäller även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.

16 kap. 38 §

Vad som sägs i 37 § gäller på motsvarande sätt den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning. Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas, ska eleven i stället erbjudas att fullfölja sin utbildning genom skolförlagd utbildning på det aktuella programmet. Om inte heller detta är möjligt, ska erbjudandet avse att fullfölja utbildningen på ett annat yrkesprogram. 16 kap. 39 §Om huvudmannens erbjudande av ett nationellt program omfattade att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning enligt 12 §, har den elev som påbörjat programmet rätt att fullfölja utbildningen på den nationella inriktningen, den särskilda varianten respektive som gymnasial lärlingsutbildning enligt 37 och 38 §§

Särskilt den 37 § är aktuell i elevens situation eftersom den innebär att elevens rätt att fullfölja utbildningen gäller även om eleven flyttar till en annan kommun under utbildningen. Enligt 28 kap 12 § 7 punkten, kan beslut av en kommun eller landsting i fråga om 16 kap 37 § överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Om eleven kräver sin rätt att få fullfölja utbildningen men får avslag rekommenderar jag att ni anlitar en jurist som hjälper er att utforma överklagan.

Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita en av Lawlines jurister är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (502)
2020-02-28 Överklagande av beslut om yrkeslegitimation
2020-02-26 Okej att ställa ledande frågor vid biståndshandläggning?
2020-02-26 Överklagan enligt förvaltningslagen vs. kommunallagen
2020-02-25 Tolkning av rättsfall rörande bistånd enligt Socialtjänstlagen

Alla besvarade frågor (77513)