Preskription och åberopsbördan i tvistemål

2016-08-04 i Preskription
FRÅGA
Jag har fått en delgivning från kronofogden från ett inkassoföretag där jag skall ha obetalda skulder. Har ej mottagit något från detta inkassoföretag innan jag fick papper från Kronofogden och hade därför ej kännedom om skulderna. Det enda som står i pappret är att det rör sig om kontokrediter för inköpta varor mellan år 2008-2012 men mer vet jag ej. Då jag förstår det som att det finns en 3-årig preskriptionstid på sådana skulder och dessutom ej hört av inkassoföretaget tidigare ang skulderna har jag bestridit dem. Kontaktade även det aktuella inkassoföretaget via mail för att informera dem om detta bestridande där jag även ställde mig frågande till vad skulderna avsåg specifikt. I deras svar stod endast att mitt bestridande via Kronofogdemyndigheten gått rätt till samt att ärendet vid ett bestridande avgörs i tingsrätt vilket jag även läst mig till. Min fråga är nu, är detta vanligt att det går till tingsrätten? Och om nu det faktiskt rör sig om skulder som borde kunna räknas som preskriberade tar man i rätten hänsyn till detta faktum? Och har det någon betydelse att inkassoföretaget faktiskt inte hör av sig till mig tidigare?Hoppas kunna få lite klarhet i denna fråga och ev. hur jag ska gå vidare med ärendet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar är disponerat på så vis att jag först behandlar din första fråga. Därefter behandlar jag i två delar din andra fråga, dels om fordringarna faktiskt kan vara preskriberade, dels om rätten tar hänsyn till det. Efter det följer en kort notering om ränta, och jag avslutar med en sammanfattning av det jag har sagt.

Betalningsföreläggande och tingsrätten

Som jag förstår det hade inkassoföretaget ansökt om betalningsföreläggande för skulderna hos Kronofogdemyndigheten. Betalningsföreläggande är en förenklad processform genom vilken man kan få något som liknar en dom – vilken kronofogden därefter kan verkställa genom utmätning (3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken (1981:774)). När en ansökan om betalningsföreläggande bestrids av svaranden (i ditt fall dig) får den som ansökte om betalningsföreläggande antingen begära att kronofogden lämnar över målet till tingsrätten eller låta målet avskrivas (33 och 37 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning).

Det är alltså inget konstigt att gå till tingsrätten i ditt fall för att slå fast skulden. Den dom som inkassoföretaget kan få där kommer kronofogden att kunna verkställa genom utmätning, se 3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken (1981:774).

Preskription

Den allmänna preskriptionstiden är tio år enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) (här förkortad PreskrL). För konsumentfordringar är dock preskriptionstiden helt riktigt bara tre år, 2 § andra stycket PreskrL. För att det ska röra sig om en konsumentfordring krävs det mer exakt att det ska röra en fordring

1. Som avser en vara,

2. Som en näringsidkare i sin verksamhet har sålt till dig, och

3. Som du har köpt i egenskap av privatperson och huvudsakligen för privat bruk.

Före en fordring har preskriberats kan den dock avbrytas i enlighet med 5 § PreskrL. Att väcka talan i domstol eller åberopa en fordring hos Kronofogdemyndigheten är exempel på åtgärder som bryter preskription. Som jag förstår det har du inte ens fått ett kravbrev från inkassoföretaget eller den ursprungliga säljaren förrän nu, ca 4–8 år senare. Att inkassoföretaget har åberopat fordringarna hos Kronofogdemyndigheten är då irrelevant – fordringarna har redan preskriberats.

Åberopande i tingsrätten

Processen i tingsrätten kommer att vara ett s.k. tvistemål. Sådana mål präglas starkt av den s.k. dispositionsprincipen. För din del innebär den att du inte bör förvänta dig att tingsrätten kommer att hjälpa dig eller ta hänsyn till saker som ingen part har åberopat.

Tingsrätten får inte ens beakta omständigheter som ingen part har åberopat, enligt 17 kap. 3 § andra meningen rättegångsbalken (1942:740). Du måste alltså åberopa att preskription har inträtt, samt de omständigheter som medför att preskription har inträtt som t.ex. fordringarnas ålder och deras karaktär som konsumentfordringar. Det är bra om du är precis, klar, tydlig och detaljerad eftersom domstolen bara i mindre utsträckning kan tolka ett åberopande.

Det kan vara svårt att processa i domstol om man inte är insatt i hur reglerna fungerar, varför det kan vara bra att ta hjälp av en erfaren jurist. Du kan boka tid HÄR.

Ränta

Jag kan inte säga något specifikt om räntan i ditt fall, mot bakgrund av uppgifterna i din fråga – mer än att det sannolikt sett bara handlar om dröjsmålsränta. Sådan ränta utgår för tiden efter att en fordring har förfallit och måste inte vara avtalad för att kunna utgå. Ett äldre svar på Lawline behandlar dock frågan allmänt: Ränta på skuldebrev.

Sammanfattning

Om du bestrider en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden måste sökanden gå till tingsrätten; det är inget konstigt med det. För att rätten ska kunna ta hänsyn till att fordringen är preskriberad måste du åberopa att den är preskriberad och de omständigheter som medför att den är preskriberad. Att inkassoföretaget inte har hört av sig tidigare kan ha betydelse genom att det inte kan ha avbrutit preskriptionstiden.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med preskription och åberopsbördan i tvistemål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (575)
2021-02-26 Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura
2021-02-26 Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

Alla besvarade frågor (89823)