Likhetsprincipen i bostadsrättsförening

2020-10-02 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Bor i en brf.lägenhet och har ett 60 mm. hål i en yttervägg efter en AC-rörgenomföring.Jag ska låta ett godkänt byggföretag återställa/täta hålet och undrar om styrelsen äger rätt att kräva bättre tätning av det hålet än de av styrelsen godkända tätningarna i övriga rörgenomföringar? Hål i ytterväggar för likadana AC-installationer finns i två av föreningens andra lägenheter.Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Såsom jag tolkar din fråga undrar du om en bostadsrättsförenings styrelsen kan ställa olika höga krav på medlemmars åtgärder som syftar till att avhjälpa brister i lägenheterna. Din fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna associationsrättsliga principer.

Utredning

Den så kallade likhetsprincipen är en allmän associationsrättslig princip som innebär att exempelvis en förenings medlemmar ska behandlas lika i denna deras egenskap. Det senare innebär att en medlem till exempel kan behandlas annorlunda i egenskap av tillhandahållare av en tjänst till föreningen. Vad likabehandling innebär i ett konkret fall är dock inte alltid självklart. I praxis har man ibland tillåtit vad som i och för sig konstaterats vara olikbehandling när sakliga skäl talat för det. Detta har beskrivits som att man endast tillämpar principen i fall då illojal olikbehandling förekommit eller som att beslut kan undantas från principen om de gynnar associationen som helhet. Vad som kan anses vara sakliga skäl och inte och om detta alltid räcker för att olikbehandling ska tillåtas är dock förhållandevis oklart. Likhetsprincipen är även begränsad till att avse fall som inte kan sägas vara betydelselösa.

I ditt nu aktuella fall är det inledningsvis värt att påpeka att jag har mycket svårt att säga något med säkerhet utifrån den information du tillhandahållit i ditt svar. Med det sagt kan vi konstatera att en styrelse som kräver en mer ambitiös reparationsåtgärd av en medlem än andra medlemmar i identiska situationer mycket väl skulle kunna tänkas bryta mot likhetsprincipen. Om skillnaden kan sägas vara betydelselös, exempelvis om skillnaden i kostnad eller arbetsinsats är minimal, kan det dock knappast sägas bryta mot likhetsprincipen. Om skillnaden inte är betydelselös kan det dock ändå uppstå viss osäkerhet. Det kan tänkas att en skillnad i krav på reparationen kan motiveras av lägenhetens läge, hålets position i förhållande till byggnaden i övrigt eller andra faktorer. Då skulle möjligen styrelsen kunna försvara sitt agerande med att skillnaden i de ställda kraven är sakligt motiverad och inte tar sikte på medlemmen i egenskap av medlem utan snarare på lägenheten. Om så är fallet skulle det enligt min uppfattning krävas en mycket noggrann granskning omständigheterna i det enskilda fallet för att med någon säkerhet kunna avgöra om det kan anses röra sig om ett brott mot likhetsprincipen.

Handlingsplan

Jag har svårt att ge dig någon konkret rekommendation utan närmare insyn i ditt fall. Jag kommer ringa dig på måndag den 5/10 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (496)
2021-04-18 Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?

Alla besvarade frågor (91389)