Lärare betygssätta eget barn

2019-05-13 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Får en lärare betygssätta sitt eget barn i grundskolan? Gymnasieskolan eller betraktas det som släktskapsjäv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betygssättning betraktas som myndighetsutövning, vilket gör att förvaltningslagen (FL) blir tillämplig. Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om han eller hon är närstående till part i ärendet och kan tänkas bli påverkad av beslutet i en väsentlig utsträckning, 16 § första punkten FL. Det vill säga, det kan betraktas som släktskapsjäv som du säger.

Av JO-uttalanden framgår det att det är eftersträvansvärt att betyget även prövas av en annan lärare. Men i första hand bör däremot rektorn på skolan genom arbetsfördelning se till att en lärare inte betygssätter nära anhörig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll