FrågaAVTALSRÄTTGåva16/07/2018

Kan gåvobrev innehålla överlåtelseförbehåll och kan gåvobrevs innehåll (efter gåvans fullbordan) ändras, samt, ska detta registeras?

Är det möjligt att komplettera ett gåvobrev från 2012 (på ½-del av fastigheten) med tilläggsklausul/villkor att denna halva ej får överlåtas (gåvan är fullbordad, gåvomottagaren har lagfart på den erhållna halvan, men samtycker till att villkor om förbehåll för överlåtelse ställs). Om detta tilläggsvillkor är möjligt, går det att få det inskrivet hos Lantmäteriet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer initialt redogöra för möjligheten att införa överlåtelseförbehåll i gåvobrev. Därefter redogör jag för huruvida innehåll i gåvobrev kan ändras efter dess fullbordan. Slutligen redogör jag för huruvida tilläggsvillkor ska skrivas in hos Lantmäteriet, samt vissa konsekvenser.

Möjligt att överlåta gåva med förbehåll?

Generellt är det vid gåva av fastighet (vilket regleras i 4 kap. jordabalken (JB); här) vanligt förekommande med förbud avseende vidareöverlåtelse. En gåvogivare vill inte sällan begränsa gåvotagarens befogenheter beträffande möjligheten att förfoga över fastigheten. Enligt förarbetena (SOU 1947:38 s.174) till JB framgår det att regleringen av överlåtelseförbehåll framförallt tillkom för att möjliggöra för överlåtaren att vid gåva eller testamente upprätta inskränkningar i gåvotagarens respektive testamentstagarens förfoganderätt. I det fall ett överlåtelseförbud har tagits in i gåvoavtalet är det giltigt och bindande mellan parterna (gåvogivaren och gåvotagaren) enligt 4 kap. 29 § JB. Överlåtelseförbehåll är sålunda möjligt.

Möjligt att ändra innehåll i gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett uttryck för ett gåvoavtal. Precis som med alla andra avtal kan avtalsparterna vid varje tidpunkt ändra villkoren avtalsvillkoren. Som nämnts ovan regleras gåvobrev avseende fastigheter i 4 kap. JB. Av denna anledning måste även vissa formkrav uppfyllas; uppgift om fastigheten, förklaring att fastigheten ges bort, samt underskrift av gåvogivare och gåvotagare (4 kap. 1 och 29 §1 JB). I förevarande fall är det min uppfattning att gåvan sedan tidigare har fullbordats. I det fall det senare blir aktuellt att ändra villkoren, är det en förutsättning att gåvogivarens medgivande ges.

Högsta domstolen fastställde i NJA 2000 s. 262 – ett fall som egentligen berör andra omständigheter avseende gåvobrev –, att gåvogivarens avsikter och vilja ska respekteras och att omständigheterna i det enskilda fallet ska tas hänsyn till. I det fall gåvogivare och gåvotagare kommit överens om att ändra villkoren för gåvan är det sålunda ingen tvekan om att det är tillåtet. Detta följer även av avtalsrättsliga principer. Detta görs lämpligast såtillvida att gåvogivare och gåvotagare tillsammans undertecknar ett nytt gåvobrev. I det nya gåvobrevet bör det föreskrivas, att det tidigare gåvobrevet inte ska gälla.

För att kunna ändra på villkoren i gåvobrevet måste både gåvogivaren och gåvotagaren kontakta Lantmäteriet och meddela att det tidigare gåvobrevet inte ska gälla, samt skicka in en kopia av gåvobrevet.

Lantmäteriet prövar därefter ärendet och förutsatt att det inte finns hinder för att ändra villkoren/lägga till nya, tas det tidigare gåvobrevet bort från registret.

Möjligt att skriva in överlåtelsevillkor?

Överlåtelseförbudet ska skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 20 kap. 14 § JB för att på så sätt hindra tredje man från att förvärva fastigheten i strid med överlåtelseförbudet, eftersom denne i sådana fall inte kan åberopa eventuell god tro (18 kap. 8 § JB).

Konsekvenser

Att fastigheten inte får överlåtas betyder att gåvotagaren inte får sälja, byta eller skänka fastigheten. Fastigheten får heller inte utmätas för gåvotagarens skulder (NJA 2010 s. 390). Överlåtelseförbud vid gåva har även ansetts medföra förbud mot pantsättning av egendomen, förutsatt inte annat uttryckligen angivits eller framgår av andra omständigheter. Förbehållet ifråga medför sålunda enbart fördelar för gåvogivaren och får anses medföra vissa begränsningar för gåvotagaren. Det bör emellertid inte vara fråga om begränsningar som påverkar gåvotagaren i alltför stor mån.

Slutsats

Gåvobrev kan förenas med förbehåll om överlåtelse. Gåvobrev kan även ändras efter att gåvan fullbordats. Det är emellertid värt att notera, att det ska skrivas ett nytt gåvobrev, vari det förklaras att det tidigare är obsolet, samt finns vissa formkrav i 4 kap. 1 och 29 §§ JB som måste tas hänsyn till. Gåvobrev med förbehåll inte bara kan, utan ska, registreras i fastighetsregistret vid Lantmäteriet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?