FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/06/2021

Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?

Min kvinna har barn med en man från ett tidigare äktenskap, skilsmässa för 2.5 år sedan. Barnet bor på heltid hos henne och mår bra, men barnet träffar sällan sin pappa på grund av alkoholmissbruk. Nu funderar vi på att flytta ihop nära hennes nuvarande bostadsplats. Kan pappan på grund av sin svartsjuka förhindra denna sammanflytt? Jag har två barn sedan tidigare och har inga invändningar alls från min exfru.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör barns boende och regler om detta finns i föräldrabalken (FB).

Kan pappan hindra flytten?

Huruvida pappan kan hindra flytten eller inte beror i första hand på om mamman har ensam vårdnad eller om föräldrarna har gemensam vårdnad. Är det så att mamman har ensam vårdnad om barnen kan pappan inte hindra flytten. Detta eftersom det endast är den som har vårdnaden som har rätt att besluta om ett barns personliga angelägenheter, såsom boende (6 kap. 11 § FB).

Om föräldrarna har gemensam vårdnad gäller istället 6 kap. 11 § FB för dem tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB). Detta innebär att föräldrarna måste vara överens om barnets boende. Pappan kan då, till skillnad från vad gäller ensam vårdnad, hindra flytten. Det finns dock ett undantag från detta. Om ett beslut kring vårdnaden inte utan olägenhet kan skjutas upp, får nämligen en förälder under vissa förutsättningar ensamt fatta beslut. Det som krävs är att den andra föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak inte kan vara delaktig. Är beslutet av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom barnets bosättning, får dock den ena föräldern inte bestämma själv, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § andra stycket FB). I ert fall är det svårt för mig att avgöra om sammanflytten skulle anses som ett beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp, varför huvudregeln om att båda vårdnadshavarna ska bestämma tillsammans bör gälla. Om gemensam vårdnad föreligger kan alltså pappan hindra flytten.

Vad kan ni göra om pappan motsätter sig flytten?

Skulle det vara så att pappan motsätter sig flytten kan familjerätten i er kommun hjälpa er att komma överens. Detta sker genom så kallade samarbetssamtal (6 kap. 18 § FB). Skulle någon överenskommelse inte nås kan mamman väcka talan om ensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). I sin bedömning kommer domstolen att ta hänsyn till barnens bästa (6 kap. 2 a § FB). Det är dock viktigt att påpeka att domstolen sällan ger den förälder som vill flytta ensam vårdnad. Detta eftersom en flytt anses som ett ingripande beslut för barnet. Visserligen planerar ni att flytta ihop nära mammans nuvarande bostad, vilket kan tala för att barnen inte skulle drabbas särskilt mycket av flytten.

Sammanfattning och råd

Om mamman har ensam vårdnad om barnen kan pappan inte hindra flytten. Har föräldrarna gemensam vårdnad kan pappan hindra flytten. Om pappan motsätter sig flytten bör mamman i första hand kontakta familjerätten. Nås ingen överenskommelse kan mamman i andra hand väcka talan om ensam vårdnad.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare