Hur uppfyller man sin underhållsskyldighet? Hur fastställer man underhållsbidraget? Och hur kräver man bidraget från den andra föräldern?

2017-08-17 i Underhåll
FRÅGA
Hej min före detta sambo slutade betala underhåll för 2 år sedan för våran dotter skulle då bo lika mycket hos båda. Men sen blev det inte så utan hon bor bara hos mig och inland varannan helg hos honom. Har inte krävt något nytt underhåll då jag tänkte vi kunde dela på klädinköp mm. Funkade ett tag. Nu är han skyldig mig 5250kr vilket jag inte får. Hur ska jag gå till väga? Han sa jag skulle få när han fick tillbaka på skatten. Men han säger att jag inte får något.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten är att föräldrarna sinsemellan kan komma överens om uppdelningen av kostnaderna. Dock uppfattar jag det som att det inte funkar längre. Jag ska förklara nedan hur man uppfyller sin underhållsskyldighet och vad som gäller där. Sen går jag igenom hur man fastställer underhållsbidraget och därefter hur man kan kräva underhållsbidraget från pappan.

Hur uppfyller man sin underhållsskyldighet?

En förälders underhållsskyldighet upphör normalt sätt när barnet fyller arton år. Dock om barnet går i skolan, exempelvis grundskolan eller gymnasiet som dina barn gör, så är föräldrar underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår och upp till 21 års ålder vilket framgår av 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB).

En förälder är alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. Enligt 7 kap 2 § FB framgår det att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig. Genom att ha barnet boende hos sig så uppfyller man sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska alltså då betala ett underhållsbidrag för barnet. Du uppfyller alltså din underhållsskyldighet för att ha sönerna boende hos dig.

Hur fastställer man underhållsbidrag?

Utgångspunkten är att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal föräldrarna emellan. Avtal om underhållsbidrag kan ingås formlöst dvs. även muntligt avtal om underhåll är bindande. I praktiken ingås underhållsavtal skriftligt och med två vittnen. Detta skriftliga avtal har man nytta av om den ena föräldern inte uppfyller sin underhållsskydighet. Då kan man använda det som en exekutionstitel, vilket innebär att man kan få hjälp av kronofogden att driva in underhållsbidraget.

Hur beräknar man underhållsbidrag?

Det finns vissa faktorer som man får ta hänsyn till när man räknar ut underhållsbidrag. Det är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (din + pappans ekonomiska förmåga) som är utgångspunkten för beräkningen av underhållsbidraget.

Föräldrarnas ekonomiska förmåga är inkomsten efter skatt, dvs nettobeloppet. Men innan underhållet bestäms har ni båda rätt att tillgodoräkna er ett s.k förbehållsbelopp. Det belopp den underhållsskyldige föräldern får förbehålla sig framgår av 7 kap 3 § 2 st FB. Det inkluderar alla vanliga levnadskostnader och bostadskostnad som beräknas för sig efter vad som är skäligt. När man räknar ut bostadskostnaden utgår man ifrån bruttokostnaden minskad med eventuellt bostadsbidrag. Man tar även hänsyn till om man bor ihop med någon annan vilket medför att man minskar bostadskostnaden till hälften i uträkningen.

Levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp (ett fastställt schablonbelopp) som för år räknat utgör 120 procent av gällande basbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ SFB. Detta belopp ligger för tillfället på 44 800 kr om året. Vilket innebär cirka 3730 kr i månaden. Detta belopp har man tänkt sig ska omfatta tex kostnader för mat, kläder, hygien, telefon, fackföreningar, försäkringspremier etc. (detta kan i vissa fall sättas högre om det föreligger särskilda fall)

När man har räknat ut föräldrarnas förmåga så ska man titta på barnets behov. Barnets behov har också sin utgångspunkt i schabloner. Dessa schablonerna är hänförliga till ålder och är fastställda för ett år.

0-6 år: 65 % av basbeloppet per år. 7-12 år: 80 % av basbeloppet per år och 13 år och uppåt: 95 % av basbeloppet per år.

Enligt 7 kap 1 § FB ska man även beakta de sociala förmåner som barnet får. Sociala förmåner är barnbidrag och studiestöd. Enligt NJA 1996 s. 134 när det gäller barnets behov kan man i vissa fall beakta barnens egna inkomster och tillgångar.

Exempel på uträkning av underhållsbidrag

Jag kommer att hitta på en del kostnader eftersom att jag inte har några uppgifter för en uträkning. Observera att siffrorna är helt påhittade, jag väljer att ha ena posten med väldigt låg inkomst och andra hög för att illustrera skillnader.

Mamma:

Inkomst: 14900

Bostadsbidrag: 3000

Boende: - 5500

Basbelopp: - 3730

= din ekonomiska förmåga är då: 8670 kr

Pappa

Inkomst: 32.000

Boende: - 8700

Basbelopp: - 3730

= pappans ekonomisk förmåga är 19570 kr.

Barnets behov på 18 år:

Basbelopp: 95 % av basbeloppet = 3543 kr

Barnbidrag: - 1050

Barnets behov = 2497

Det man behöver göra nu är att räkna ut hur stor andel av barnets behovs som vardera föräldern ska betala. Det gör man gör är att ta barnets behov multiplicerat med den ekonomiska förmågan hos en av föräldrarna, dividerat med den samlade ekonomiska förmågan hos båda föräldrarna. Resultatet i följande exempel ovan blir då:

Underhållsbidrag för pappan:

2497 x 19570 /(19570 + 8670) = 1730 kr per barn

1795 + 1795 = 3590 kr

Pappan ska således betala 1730 kr i månaden för barnet enligt följande exempel.

Hur går man tillväga för att få att kräva underhållsbidrag från den andra föräldern?

Underhållsbidrag kan som sagt fastställas antingen genom dom eller genom avtal. Det du bör börja med är att försöka få till ett avtal med respektive pappa, där ni efter följande beräkning ovan fastställer underhållsbidraget. Om ni har ett skriftligt och bevittnat avtal om underhållsbidrag är det i sig en så kallad exekutionstitel enligt 3 kap 1 § 5 p Utsökningsbalken (UB). Det innebär att du direkt kan gå till Kronofogdemyndigheten med det skriftliga avtalet så att de kan hjälpa dig att driva in pengarna. Men det framgår inte av din fråga om ni har ett sådant avtal (troligtvis inte).

Vill inte papporna sluta något avtal måste du få underhållsbidraget fastställt genom dom via tingsrätten så att du kan få ut denne exekutionstitel. Det du gör är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten vilket du kan hitta här. Det som händer då om din ansökan blir bifallen är att du får ut just en sådan här exekutionstitel genom domen 3 kap 1 § 1 p UB. Att då ha denna exekutionstitel innebär att Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig med att driva in de pengar som du är berättigad till.

Underhållsstöd

Underhållsstöd är något man kan få av försäkringskassan om den bidragsskyldige föräldern inte har ekonomisk förmåga att betala underhållsbidrag upp till 1573 kr. Då kommer försäkringskassan att betala ut mellanskillnaden av det som saknas. Men betalar en förälder underhållsstöd som ligger över 1573 kr kommer inte försäkringskassan att betala ut något underhållsstöd. De pengarna ska täcka för samma saker som underhållsbidraget gör.

Sammanfattningsvis bör du börja med att komma överens med pappan och därmed upprätta ett avtal. Går han inte med på det får du skicka in en stämningsansökan hos tingsrätten om underhållsbidrag så att de får fastställa det genom dom.

Lycka till och hoppas det gav svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98465)