Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Jag vill ansöka om enskild vårdnad på mina barn 17, 14 och 14 år alla tre vill detta. Deras far har flyttat 10 mil till annan kommun och då han inte vill ha kontakt med mig så blir det väldigt svårt med alla papper som måste skrivas under gemensamt. Hur ansöker man om enskild vårdnad på bästa sätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor som rör vårdnad om barn finns i Föräldrabalken (FB) 6 kap. Det finns två sätt att ändra vårdnadsförhållandet varav det ena sättet fungerar bra om du och barnens pappa (den andra vårdnadshavaren) är överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen och det andra sättet är tillämpligt om du och barnens far inte kommer överens om hur vårdnaden skall fördelas mellan er.

Om du och barnens far (den andre vårdnadshavaren) är överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen kan du och den andra vårdnadshavaren skriva ett avtal på detta. För att avtalet skall bli juridiskt bindande skall avtalet vara skriftligt och godkännas av socialnämnden i den kommun där barnen är folkbokförda, se 6:6 FB och 6:17a st.2 FB. I detta avtal kan ni även reglera frågor som rör barnens boende och umgänge med er som föräldrar. Avtalet kan även vara tidsbegränsat om ni vill det. I den mån du och den andra vårdnadshavaren behöver hjälp för att nå en överenskommelse angående detta kan du kontakta socialnämnden i kommunen där barnen är folkbokförda och be om hjälp. Socialnämnden kan exempelvis anordna samarbetssamtal för er tillsammans med en samtalsledare för att nå en överenskommelse. Alla kommuner är skyldiga att tillhandahålla sådan hjälp enligt 5:3 Socialtjänstlagen (SoL). Att båda vårdnadshavarna kan komma överens och skriva ett avtal (som skall godkännas av socialnämnden) angående vårdnaden är oftast det ”bästa sättet” att få ensam vårdnad på eftersom man slipper att koppla in domstolen och därmed undviker man eller begränsar kostnaderna för exempelvis advokater.

Det är dock viktigt att poängtera att för att socialnämnden skall godkänna ett avtal om ensam vårdnad måste överenskommelsen vara i enlighet med ”barnets bästa”, detta följer av 6:2a FB. Det innebär att socialnämnden kommer att göra viss prövning huruvida avtalet är i enlighet med ”barnets bästa”. Vad som är barnets bästa går inte att ge något svar på eftersom det skiljer sig åt från fall till fall. I samma lagrum framgår bl.a. att vid bedömningen av vad som är barnets bästa skall man ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Eftersom alla dina barn är relativt gamla kommer deras egen vilja i denna fråga få betydelse.

Om du och barnens far inte kommer överens om att du skall få ensam vårdnad om barnen kan du ansöka hos tingsrätten om att du skall få ensam vårdnad, se 6:5 FB. En sådan stämningsansökan skall skickas till den tingsrätt där barnet/barnen har sin hemvist, detta framgår i 6:17 FB. Domstolen kommer besluta om vårdnaden utifrån vad som är bäst för barnet/barnen, se 6:2a FB. Eftersom domstolen skall besluta i vårdnadsfrågan utifrån barnens bästa bör du vara medveten om att domstolen kan besluta i strid mot en av parternas vilja, dvs. besluta att vårdnaden skall vara fortsatt gemensam, att du skall ha ensam vårdnad eller att barnens far skall ha ensam vårdnad. Däremot kan inte domstolen inte besluta om fortsatt gemensam vårdnad om båda vårdnadshavarna motsätter sig det, se 6:5 st.2 FB. Som ovan beskrivits skall barnets egen vilja beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Även domstolen skall alltså beakta barnens vilja i frågan. En domstolsprocess blir ofta tidsmässigt långdragen och ekonomiskt kostsam eftersom man kan behöva anlita ett juridiskt ombud och det tillkommer även en ansökningsavgift på 900 kr.

Sammanfattningsvis - Det finns två olika sätt att ändra vårdnadsförhållandet, vilket sätt som används är högst beroende av om du och den andra vårdnadshavaren kan komma överens i frågan. Den stora skillnden är alltså att socialnämnden inte kan "besluta"/godkänna avtal mot någon av parternas vilja. Domstolen däremot kan besluta i vårdnadsfrågan mot den ena partens vilja. Att skriva avtal om att du skall ha ensam vårdnad och få avtalet godkänt av socialnämnden, med eller utan hjälp av samarbetssamtal, är det mest ekonomiska och mest tidseffektiva sättet att ändra vårdandsförhållandet. Kommer ni däremot inte överens måste du ansöka om ändring av vårdnaden hos tingsrätten.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000