FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen17/06/2022

Har näringsidkare inget ansvar för fel i vara som uppkommer sedan reklamationsperioden har förflutit?

Ansvar för tillverknings/fabriksfel efter garantin? Batteriet på min laptop har expanderat och tryckt ut och separerat skärmen från själva laptopen. Det är ett ganska välkänt problem med datorn i fråga. Det är ett fabriksfel, ett fel i konstruktionen, och alltså inte något som uppommit genom annorlunda användning eller genom fysiska skador. Vissa andra enheter med liknande fel har återkallats. Jag har varit i kontakt med tillverkaren, som säger att de inte längre kan reparera laptopen i fråga, alltså inte ens mot betalning. De uppmanar också till att sluta använda datorn, särskilt när den är inkopplad, då detta kan vara farligt eftersom den kan börja brinna eller så kan batteriet börja läcka. Har företag inget ansvar för fabriks/tillverkningsfel efter garanti/reklamationsperioden? Det verkar ju konstigt eftersom de då teoretiskt skulle kunna bygga en pryl som automatiskt slutar fungera efter 3 år och friskriva sig allt ansvar. Tack så mycket! Mvh.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – köpte en laptop av en näringsidkare för ungefär 3 år sedan, att batteriet på den (laptopen) nu har expanderat och separerat skärmen från själva datorn, men att näringsidkaren inte kan avhjälpa felet och att du därför undrar om denne inte längre har något ansvar för fel i varan.    


Från och med den 1 maj 2022 regleras frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter i en ny konsumentköplag. Eftersom du köpte laptopen innan den 1 maj 2022 gäller dock fortfarande reglerna i den gamla konsumentköplagen (KköpL) för ditt köp.


Fel i vara 

Om datorns kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om datorn inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel. Datorn ska även anses felaktig, om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I så fall föreligger ett s.k. abstrakt fel (16 § KköpL). Detta fel måste ha funnits vid tidpunkten för för varans avlämnande (20 § KköpL). 


Kort om de felpåföljder som kan göras gällande vid fel i vara 

Om varan är behäftad med ett konkret eller abstrakt fel vid tidpunkten för dess avlämnande, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL). Om du vill läsa mer om dessa felpåföljder, kan du göra det här


Köparen måste reklamera felet inom 3 år

För att köparen överhuvudtaget ska kunna få åberopa att varan är felaktig och göra gällande en viss felpåföljd, krävs att han eller hon reklamerar felet inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts. Reklamerar köparen inte inom 3 år från det att han eller hon har tagit emot varan, går rätten att åberopa felet emellertid förlorad. Undantag är emellertid om (a) annat sägs i en garanti eller liknande utfästelse (23 § KköpL) eller om (b) säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (24 § KköpL).


Slutsats

Slutsatsen är därför – precis som du är inne på – att om ett fel uppdagas först efter 3 år från den dag då köparen tog emot varan, kan han eller hon (köparen) inte längre göra gällande felpåföljder. Detta förklaras av att det har ansetts viktigt att det finns en yttre frist för näringsidkarens ansvar för varan. Näringsidkaren ska med andra ord inte behöva drabbas av reklamationer sedan lång tid har förflutit från köpet. Undantag är dock som sagt om annat sägs i en garanti eller liknande utfästelse eller om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare