Gåva vid friförfoganderätt och gåva till bröstarvinge

2019-10-21 i Efterarv
FRÅGA
Min far och mor har ett inbördes testamente med fri förfoganderätt. Min mor är nu död. Vi är två syskon.Kan min far ge bort hela förmögenheten (fastighet 5 milj, 1 miljon i kontanta medel) inklusive mammas del till min syster som gåva och skriva att det inte är ett förskott på arvet och på det sättet göra mig arvlös? Eller på något annat sätt göra mig arvlös?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp din fråga i olika delar och i slutet sammanfatta mitt svar. Tillämplig lag är ärvdabalken som du hittar här.

Gåva som härstammar från arv med fri förfoganderätt

Det framkommer av din fråga att din far ärvt din mor med fri förfoganderätt. Den som ärver med fri förfoganderätt har relativt stor frihet att förfoga över egendomen. Denna har bl.a. möjlighet att förbruka egendomen eller sälja egendomen om den så vill det. Den fria förfoganderätten har dock vissa begränsningar med hänsyn till att arvet kommer bli föremål för ett efterarv. Den som ärver får nämligen inte testamentera bort egendomen.

I detta fall rör det dock sig om gåva, inte testamente. Men det finns även en begränsning gällande detta när det kommer till gåva. 3 kap. 3 § ärvdabalken som tar sikte på den situationen om en efterlevande make/maka genom gåva eller annan jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakar en väsentlig minskning av sin egendom. Den efterlevande kan då bli ersättningsskyldig till den först avlidnes arvingar för minskningen i boet som skett genom gåvan. I bestämmelsens andra stycke framgår att om det inte finns medel i dödsboet för sådan ersättning ska gåvor tas tillbaka om gåvomottagaren insåg eller borde ha insett att gåvan kan ha skadat den först avlidnes arvingar. I samma bestämmelse framgår dock att talan om återgång av gåva får inte väckas sedan fem år förflutit från det att gåvan mottogs.

Om han ger bort allt det du beskriver innebär att 3 kap. 3 § ärvdabalken blir tillämplig då det rör sig om en väsentlig minskning. I ett rättsfall, NJA 2013 s. 736 har Högsta domstolen kommit fram till att egendomen måste ha minskat med åtminstone en fjärdedel för att det ska anses röra sig om en väsentlig minskning.

Dock framgår det inte av din fråga hur mycket av allt det som han giver din syster som kommer från arvet av din mor. Det gör att det är svårt att ge ett exakt svar på frågan. Klart är åtminstone att du har rätt till efterarv efter din mor.

Gåva till bröstarvinge

Det andra alternativet så som jag läser din fråga är att han även ger sin egen egendom i gåva till din syster. Ärvdabalken utgår från att varje arvinge ska ärva lika mycket, vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Eftersom detta är utgångspunkten finns en bestämmelse angående när föräldrar ger sina barn gåvor under livstiden. Av 6 kap. 1 § ÄB föreskrivs att alla gåvor som en förälder har gett sitt barn under sin livstid ska ses (presumeras) utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste antas varit avsett. En sådan avsikt från arvlåtaren kan framgå genom gåvohandlingen eller i ett testamente men även ett muntligt yttrande kan tillmätas betydelse. Avsikten behöver inte nödvändigtvis ha framkommit vid själva gåvotillfället utan kan framkomma senare.

Det är alltså okej att ge sitt barn en gåva och klargöra att det inte är förskott på arv. Gåvan är alltså juridik möjlig.

Arvslös?

Som bröstarvinge kan man ej bli arvlös om det finns ett testamente, då man alltid har rätt till sin laglott om man jämkar testamentet. (se 7 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 3 § ÄB). I detta fall finns det dock inget testamente vad jag förstår, då jag läser det som att han fortfarande är i livet.

Gällande att din pappa genom gåva ger bort sina kvarlåtenskaper kan man inte göra något åt. Att dö "fattig" dvs utan kvarlåtenskaper innebär endast att det blir mindre kvarlåtenskaper i dödsboet sedan.

Sammanfattningsvis innebär detta att det inte är möjligt utifrån din fråga att svara på om det är en sådan situation som föreskrivs i 3 kap. 3 § ÄB men det är möjligt. Det är möjligt att genom gåva ge kvarlåtenskap till en av bröstarvingarna och föreskriva att det inte är förskott på arv. Det är möjligt att bli arvslös om det inte finns något kvar i boet att dela på när dödsfallet sker.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (677)
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?
2020-05-20 Är jag berättigad efterarv om jag blir adopterad av min styvfar?

Alla besvarade frågor (80507)