Fråga om fördelning av arv om make avlider först

Jag är gift med en man som har ett barn sen tidigare (han har delad vårdnad), vi har ett gemensamt barn, samt så har jag 2 barn sedan tidigare (en har jag delad vårdnad om och en har jag ensam vårdnad om). Vi bor i gemensamt hus. Hur blir det med arv om min make går bort före mig? Vem ärver vad? Vi har inte äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Lagarna jag kommer hänvisa till i svaret hittar du här (äktenskapsbalken) och här (ärvdabalken).

I det fall att din make dör kommer det först och främst att göras en bodelning, se 7, 9, 10, 11 och 12 kap äktenskapsbalken. Allt ert giftorättsgods kommer delas lika mellan er. Egendom som gjorts enskild genom gåva, arv eller testamente ska inte delas. Din halva av giftorättsgodset får du behålla med full äganderätt, dvs du får göra vad du vill med den egendomen. Din makes halva + eventuell enskild egendom blir hans kvarlåtenskap och ska fördelas mellan arvingarna.

Hälften av kvarlåtenskapen ska alltså gå till hans barn som han har sedan tidigare (särkullbarn) och andra hälften till ert gemensamma barn, se 2 kap 1 § ärvdabalken.

MEN i och med att han är gift, kommer hans kvarlåtenskap istället tillfalla dig i egenskap av efterlevande maka, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Du ärver denna egendom med fri förfoganderätt, dvs du får göra i princip vad du vill med egendomen men inte testamentera bort den (se 3 kap 2 § ärvdabalken). Det barn din man har sedan tidigare (särkullbarn) har dock rätt till sin del av arvet direkt, dvs hälften av kvarlåtenskapen. Särkullbarnet kan emellertid välja att avstå från att ta ut sitt arv direkt och istället bli efterarvsberättigad, dvs rätt att få sin del av pappans arv först sedan du också avlidit. Ert gemensamma barn kommer inte kunna få ut sin del av sin pappas arv direkt, utan får rätt till efterarv sedan du gått bort.

Vad gäller efterarvsrätten sker det en kvotberäkning. När du sedan avlider har ert gemensamma barn (och särkullbarnet om denne valt att avstå från att få ut sitt arv direkt), har han/hon rätt till en viss kvot i din egendom, den kvoten utgör arvet från din make.

Exempel: Anta att ni vid bodelningen efter din makes bortgångs ska dela på 600 000 kr. Det finns ingen enskild egendom. Din halva, 300 000 kr, får du med full äganderätt. Den andra halvan utgör din makes kvarlåtenskap. Hans barn (särkullbarnet och ert gemensamma) ska dela på hälften, dvs de ska ha 150 000 kr var. Särkullbarnet har rätt att få ut sina 150 000 kr direkt. Ert gemensamma barn däremot har inte det, dennes del går således till dig med fri förfoganderätt. Du har alltså totalt efter din makes bortgång 450 000 kr (300 000 kr från bodelningen + 150 000 kr som utgör ert gemensamma barns del av arvet). 150 000 kr av 450 000 kr är 1/3. Ert gemensamma barn har alltså efterarvsrätt till 1/3 av den egendom du har vid din borgång. Resterande 2/3 fördelas lika mellan alla dina tre barn.


Viktigt att komma ihåg är att du som efterlevande maka alltid har rätt att efter din makes bortgång ha egendom motsvarande 4 x basbeloppet, dvs totalt 177 200 kr (2016). Om du genom bodelningen och din eventuella enskilda egendom inte kommer upp i detta belopp, har du rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom som gör att du når beloppsgränsen, se 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo