Förvägrat umgänge vid gemensam vårdnad

2016-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har gemensam vårdnad, men mamma vägrar att jag träffar dem.Har hon rätt? Hon har ej något beslut av nån domare.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om vårdnad regleras i 6 kap. i föräldrabalken. Enligt 2 § står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnad i juridisk mening avser det juridiska ansvaret för barnets person, d.v.s. vem som bestämmer över barnet (jämför med 11 §). Oftast överensstämmer vårdnaden med den faktiska vården om barnet. Med andra ord, om två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn brukar båda föräldrarna dels ta hand om barnet fysiskt, dels bestämma över barnet rent juridiskt. Vid gemensam vårdnad är det också vanligt att man kommit överens om att det huvudsakliga ansvaret ska ligga hos den ena föräldern. Jag tolkar din fråga som att ni har avtalat om att ha gemensam vårdnad om era barn, men att barnens mamma nu vägrar att låta dig träffa dem. Det stadgas i 15 § att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Det framgår även av bestämmelsen att föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att barnet får umgås med den förälder som barnet inte bor med.

Utan att veta några specifika detaljer rörande ert fall kan vi konstatera att mamman inte kan förvägra dig att träffa dina barn, såvida det inte finns en dom eller ett avtal om detta. I 7 kap. 4 § i brottsbalken stadgas att om en förälder, utan beaktansvärt skäl, egenmäktigt skiljer ett barn under femton år från den andra föräldern (när gemensam vårdnad föreligger) gör sig skyldig till egenmäktighet till barn. Det finns således en risk för att barnens mamma gör sig skyldig till ett brott när hon undanhåller barnen ifrån dig. Ett undantag från denna regel, d.v.s. då det kan vara okej att undanhålla barnen, är om det föreligger s.k. beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är om den ena förälder flyr iväg med barnet efter att ha blivit utsatt för våld av den andra föräldern. I mitt svar utgår jag emellertid från att det inte föreligger några sådana skäl.

Jag råder dig i första hand till att ta kontakt med barnens mamma för att försöka komma överens med henne. För det fall du inte når någon framgång med detta, råder jag dig att vända dig till antingen socialnämnden eller tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (784)
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn
2020-11-30 Kan ena föräldern kräva ensam vårdnad? Kan styvförälder adoptera barn utan samtycke från förälder?

Alla besvarade frågor (86821)