FrågaSTRAFFRÄTTFörskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB25/02/2016

Förskingring - straff och påföljd

brottsbalken

Hej

Jag har blivit polisanmäld för att jag förskingrat ca 400 000

Vad händer nu?

Kan jag vinna något på att återbetala en större del av denna summa innan utredning och åtal. ?

Vad kan påföljden bli ??

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Förskingring är ett brott som regleras i 10 kap 1-3§§ brottsbalken (BrB).

Det finns olika ''kategorier'' av förskingring vilka jag kommer redogöra för nedan:

Förskingring av ''normalgraden'' regleras i 10 kap 1 § BrB och avser fallet då någon på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år2 § avser förskingring där värdet och övriga omständigheter gör att brottet ses som ringa, då döms man för undandräkt till böter eller fängelse i högst sex månader3 § avser grov förskingring och för det döms gärningsmannen till fängelse lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat ansvarsfull ställning eller begagnat falskhandling eller vilseledande bokföring eller om gärningen varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada

Det är svårt att veta exakt hur utgången i ditt fall kommer att bli med tanke på att bedömningen sker utifrån fler omständigheter än enbart det förskingrade beloppet. Som redogjort ovan kommer straffet sättas utifrån omständigheterna kring förskingringen, vilken ställning du hade när du förskingrade beloppet, om det gjordes på ett farligt sätt etc.

Om händelsen inte varit förknippade med sådana omständigheter som regleras i 3 § är det sannolikt att du döms för förskingring enligt 1 § och där är straffet från böter till fängelse i högst två år. Det finns andra påföljder än fängelse som också kan bli aktuella t.ex. villkorlig dom, skyddstillsyn och samhällstjänst.

Vilket straff som utdöms beror på om du tidigare är straffad, din ålder, hur stor skada du drabbats av efter begånget brott m.m. Domstolen gör en samlad bedömningen i det enskilda fallet vilket gör att det är svårt att veta exakt hur utgången i målet kommer att bli.

Enligt 29 kap 5 § BrB påverkar det straffmätningen om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet, samt om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Det kan därför vara till fördel för dig om du återbetalar summan frivilligt för att begränsa den redan orsakade skadan.

Hoppas du fått svar på din fråga, du är välkommen att vända dig till Lawline om du har ytterligare frågor.

Vänligen,

Sedja Abed AliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?