Fastställande av faderskap och laglott

2017-06-28 i Barnrätt
FRÅGA
Genom DNA-analyser kan tidigare okända släktsamband upptäckas. Nu kan ett faderskap konstateras flera år efter faderns död och barnet (ättlingen) kan få reda på vem som är fadern, Kan ett barn under några premisser få del av arvet efter fadern, vilket i så fall skulle kunna innebära att faderns barn inom äktenskapet påverkas ekonomiskt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig Lawline!

1. Hävande av första faderskapet

Utifrån dina uppgifter verkar inte en annan man stå som barnets far. Enligt 1:1 Föräldrarbalken (FB) följer nämligen att om modern vid barnets födelse var gift med en man ska denne anses som barnets far. Om en annan man skulle stå som fader till barnet skulle faderskapet i första hand behöva upphävas, se 1:2 FB.
Om en annan man skulle stå som far kan du återkomma så kan jag gå igenom vad som gäller vid upphävande av ett faderskap.

2. Fastställande av ett annat faderskap
Faderskap kan fastställas i aktuella fallet enligt faderskapsbekräftelse eller genom dom, 1:4 och 3:1 FB

2.1 Faderskapsbekräftelse

Faderskapsbekräftelse ska enligt 1:4 FB vara skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska vidare godkännas av Socialnämnden och modern eller en särskild förordnande vårdnadshavare för barnet. Är barnet myndigt ska bekräftelsen istället godkännas av barnet självt. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet.

2.2 Faderskapsfastställelse genom dom

För att få faderskapet fastställt när exempelvis den man som utpekats som far till ett barn inte är villig att bekräfta faderskapet eller om modern vägrar godkänna en mans bekräftelse återstår för barnet att föra en faderskapstalan i domstol, 3:1 FB.
Av 3:5 FB följer att det endast är barnet som kan väcka talan. Om barnet är däremot är omyndig kan modern om hon är vårdnadshavare; en särskilt förordnad vårdnadshavare eller Socialnämnden väcka talan för barnet.

Om fadern är avliden förs talan mot faderns arvingar, 3:2 FB.

3. Rätt till arv

Om faderskapet inte finns fastställts något som numera borde vara sällsynt kan faderskapet fastställas som anförts ovan. Arvingen får i ett sådant fall rätt till arv.

4. Testamente och laglott

Det finns möjlighet att upprätta ett testamente och sätta den legala arvsordningen ur spel. Barn har emellertid alltid rätt till laglott, 7:1 Ärvdabalken (ÄB). Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge utgör bröstarvinges laglott. Om testor efterlämnar exempelvis skulle ha fyra barn skulle respektive arvslott ha varit 1/4 och var och ens laglott således 1/8.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94270)