Får en boutredningsman sammanblanda dödsboets och sin egen egendom?

FRÅGA
Boutredningsman.Är det lagligt att en boutredningsman skött hela bokföringen (betalningar, försäljningar av fastigheter) utanför dödsbons oficiella bankkonto? Alla transaktioner ( 75% av dessa) har skötts i hans privata konto och även hans egna bolag och det är väldigt svårt att få klarhet.Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Boutredningsmannen får inte sammanblanda boets egendom med sin egen

En boutredningsman ska se till så att pengar sätts in i ett konto i dödsboets namn. Pengar får inte sammanblandas med boutredningsmannens eller annans egendom (19 kap. 14 § ärvdabalken).

I vissa fall kan en boutredningsmans missbruk utgöra ett brott och vara straffbart. Det krävs att boutredningsmannen missbrukat sin förtroendeställning och orsakat skada (10 kap. 5 § brottsbalken).

Med missbruk menas att boutredningsmannen gör något som uppenbarligen inte borde gjorts med hänsyn till sina skyldigheter mot dödsboet. Att sammanblanda pengar är uttryckligen förbjudet i lagtexten och skulle därför kunna anses utgöra missbruk.

Din fråga förtäljer inte om någon skada har åstadkommits er. En skada måste ha orsakats för att det ska var fråga om ett brott.

Vad kan ni göra?

Resulterar sammanblandningen i att dödsboets orsakas skada ska boutredningsmannen ersätta den (19 kap. 18 § ärvdabalken). I så fall kan ni med stöd av lag kräva honom på ersättning.

Jag uppfattar det som att ni har svårt att följa vad boutredningsmannen gör. Före den 1 april varje år ska en boutredningsman informera dödsbodelägarna om vad som företagits under det föregående kalenderåret (19 kap. 14 a § ärvdabalken). Det är emellertid långt kvar till 1 april men värt att ha i åtanke den dag datumet närmar sig.

Ni har också rätt att begära att en god man ska utöva tillsyn över dödsboet eller att boutredningsmannen ska lämna en berättelse över sin förvaltning till er (19 kap. 17 § ärvdabalken). En sådan ansökan görs hos domstol.

Anser ni att boutredningsmannen inte borde fortsätta med sitt uppdrag kan ni hos domstol ansöka om att boet ej längre ska skötas av boutredningsman (19 kap. 6 § ärvdabalken). Har boutredningsman tillsatts för att det måste (ex. att ett testamente krävde det) kan ni ansöka om att han ska skiljas från sitt uppdrag och ersättas av annan (19 kap. 5 § ärvdabalken). Då behöver ni visa på att han inte är lämplig. Det kan t.ex. göras genom att visa vad för fel han gjort. Genom att begära redogörelse för vad han gjort kan ni lättare hitta fel.

Ni kan också göra en polisanmälan och låta polisen utreda om han gjort sig skyldig till brott.

Sammanfattningsvis kan sägas att en boutredningsman inte får blanda samman dödsboets egendom med sin eller någon annans egendom. Om skada uppkommer till följd av det ska han ersätta skada. Han kan då eventuellt ha gjort sig skyldig till brott.

Ni har rätt att begära information om vad boutredningsmannen gör. På så sätt kan ni få en insikt i förvaltningen. Anser ni att han inte sköter sina uppgifter kan ni ansöka om att han avsätts.

Jag skulle råda er att kräva en redogörelse för vad han gjort. Har ni orsakats skada på grund av hans agerande skulle jag göra en polisanmälan och ansöka om att få boutredningsmannen avsatt. Oavsett om skada uppkommit skulle jag kräva att han genast avskilde boets pengar från hans egna.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll