FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte18/03/2017

Entledigande av boutredningsman

Vad krävs för att få en av Tingsrätten tillsatt Bouppteckningsman's entledigande

Vilka punketer i ÄB eller kotym maste uppfyllas (Punkter ?)

Tacksam för snabbt svar.


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Boutredningsmannens förpliktelser regleras i ärvdabalken. Enligt 19 kap 1§ ärvdabalken (ÄB) har varje dödsbodelägare, det vill säga den avlidnas arvingar och universiella testamentstagare (18 kap 1§ ÄB), rätt att ansöka hos tingsrätten om att dödsboet ska avträdas till förvaltning av en boutredningsman. Boutredningsmannen ska självständigt sköta hand om boutredningen och företräda dödsboet i avvecklingssyfte, 19 kap 11§ och 12§ ÄB.

Boutredningsmannen är ansvarig och ersättningsskyldig för skador som hen uppsåtligt eller genom vårdslöshet orsakat dödsboet, 19 kap 18§ ÄB. Om en boutredningsman visar sig vara olämplig kan hen entledigas av rätten, 19 kap 5§ ÄB. En begäran hos rätten att boutredningsmannen har agerat olämpligt ska göras av någon vars rätt är beroende av utredningen. Är dödsbodelägarna eniga kan de återta förvaltningen av dödsboet genom att begära boutredningsmannens entledigande, 19 kap 6§ ÄB. Ett entledigande genom 19 kap 6§ ÄB får inte ske om det är till fara för någon vars rätt är beroende av utredningen.

Med många vänliga hälsningar,


Christian PostolovskiRådgivare