Efterlevande sambos rättigheter och skyldigheter

Jag är sambo med en äldre man som äger huset vi bor i. Vi har båda barn sen tidigare.

Vad krävs av mig när han dör? Är bouppteckningen min skyldighet? Måste jag släppa in hans barn, som är främlingar för mig, före bouppteckningen? Jag vill inte ha dom här att rota o bråka. Kan jag, som jag känner idag att jag vill då, ta mina enskilda föremål och flytta och lämna allt, jobbet med huset, arv-gräl, bouppteckningen, försäljning mm, när han dött? Dom ärver ändå 90% av allt här så varför ska jag göra jobbet för dom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När din sambo avlider kommer skötseln av hans ekonomiska angelägenheter övergå till hans dödsbo. Dödsboet ska företrädas av dödsbodelägarna. Dödsbodelägarna består bl.a. av hans barn och dig som är efterlevande sambo tills du antingen framställt att du inte vill ha bodelning eller bodelning skett (om du begärt sådan). Detta framgår av 18:1 st 2 ÄB. Hans barn och andra arvingar har ingenting att säga till om vid frågan om du vill ha bodelning eller inte, utan det är helt upp till dig att bestämma (8 § och 18 § st 1 SamboL). Bodelningen ska begäras senast när bouppteckningen förrättas. Tänk på att du vid hans dödsfall ska vårda hans egendom tills du underrättat övriga dödsbodelägare. 18:2 ÄB. Med vårda menas endast att du ska bevara egendomen tills den egentliga förvaltningen av dödsboet kan ta vid.

Följden av att du inte begär bodelning:

Du behåller din egendom och kan, så som du säger, flytta och lämna allt medan det han ägde, såsom huset, behålls av dödsboet. Du behöver inte bry dig om att avveckla hans dödsbo, dvs. du behöver inte se till att upprättande av bouppteckning och liknande utförs.

Tills du framfört att du avstår från att begära bodelning är du skyldig att redovisa för din samboegendom. 11 § SamboL.

Följden av att du begär bodelning:

Du är dödsbodelägare tills bodelning skett vilket innebär att du måste tillsammans med hans barn och övriga dödsbodelägare företräda dödsboet och förvalta din avlidne sambos egendom under boets utredning. 18:1 ÄB.

Du ska bl.a. kalla samtliga dödsbodelägare till sammanträde för förrättande av bouppteckning enligt 20:2 ÄB. Dessa uppgifter kan du överlämna till en boutredningsman genom att ansöka om detta hos tingsrätt. 19:1 ÄB.

Tills bodelning skett har du redovisningsskyldighet av din samboegendom enligt 11 § SamboL.

Du torde inte behöva släppa in barnen i din bostad utan uppgifter om boet (dess tillgångar och skulder) ska lämnas av bouppgivare och du lär förmodligen bli bouppgivare då du är den som vårdar egendomen. I vilket fall som helst ska du på anmaning lämna uppgifter till bouppteckningen. Detta framgår av 20:6 ÄB.

Bodelningen i sig innebär att andelarna i samboegendomen (bostad och bohag som förvärvats för dig och din sambos gemensamma användning, 3 § SamboL) beräknas. Sedan avräknas dina skulder från vad du äger av egendomen och motsvarande sker för dödsboet. Det som återstår läggs samman och delas lika mellan dig och dödsboet. En bodelning kan vara fördelaktig om din sambo ägt större delen av samboegendomen eftersom du får hälften av dennas värde efter bodelningen.

Du har en rätt att överta bostaden mot en skifteslikvid, om det kan anses vara skäligt att du övertar bostaden. 16, 18 §§ SamboL.

Du har rätt att få ut en andel efter skuldavräkning som motsvarar minst två prisbasbelopp (prisbasbeloppet som gällde vid dödsfallet). Detta innebär att om värdet av din andel (hälften av samboegendomen) skulle vara mindre än två prisbasbelopp har du rätt att ur dödsboets andel få ut så mycket som krävs för att få ut värdet av två prisbasbelopp (om det räcker till det). 18 § st 2 SamboL. Denna skyddsregel kallas "lilla basbeloppsregeln".

Slutsats

Skillnaderna mellan hur du väljer att göra är i korta drag att om du väljer att avstå från bodelning, tar du endast din egendom och behöver inte bekymra dig om egendomen i dödsboet eller förvaltningen av dödsboet. Om du däremot begär bodelning och din sambo äger större delen av samboegendomen är detta alternativ ekonomiskt sett mer gynnsamt för dig. Du får också rätt att överta bostaden och kan utnyttja "lilla basbeloppsregeln" om du begär bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att vända dig till Lawline med fler frågor om du har några.

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin GonzálezRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning