Bodelning vid dödsfall, bröstarvingars arvsrätt och testamente

2017-01-10 i Sambo
FRÅGA
Min sambo och jag har två gemensamma barn och det finns ett särkullbarn på hans sida sedan tidigare. Hur skall jag göra för att största möjliga del av arvet skall gå till våra gemensamma barn? Är det bäst att gifta sig eller inte? Testamenten, privat egendom osv... Samt spelar det någon roll vem av oss som avlider först?Tack för svar.MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som sker när en sambo avlider står det om i sambolagen (SamboL) som du kan hitta här. Arvsregler och testamenten regleras i ärvdabalken (ÄB) som du kan hitta här. För er kan vissa regler i äktenskapsbalken (ÄktB) också vara av intresse. Du hittar den lagen här. Jag kommer inleda med att redogöra för vad som gäller är en sambo avlider och hur arvsordningen ser ut. Sedan förklarar jag vad skillnaden kan bli med testamenten och äktenskap och längst ned i svaret förklarar jag vad konsekvenserna blir för er och vad ni kan göra.

Vad sker när en sambo avlider?

Om ett samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider har den efterlevande sambon rätt – så länge inte ett samboavtal har ingåtts – att begära bodelning innan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas (SamboL 8 § och 10 §). I en bodelning mellan sambor ingår samboegendom.

Samboegendomen utgörs av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (SamboL 3 §). Det är alltså bostad och inre lösöre avsedda för det gemensamma hemmet – exempelvis köksgeråd, möbler och andra inredningsdetaljer – som paret har skaffat tillsammans under eller inför det att samboförhållandet inleddes. I samboegendomen ingår inte sådant som bilar, fritidshus eller bankmedel. Från samboegendomen undantas också egendom som enligt villkor vid gåva, testamente eller arv har gjorts till enskild egendom (SamboL 4 §).

Om en bodelning begärs ska värdet av vardera sambos samboegendom räknas ihop. Från värdet av samboegendomen får det göras avdrag som motsvarar eventuella skulder som är förenade med egendomen. Efter avdrag för skulder räknas båda sambors samboegendom samman och det gemensamma värdet delas mellan dem (SamboL 12-14 §§). En efterlevande sambo får sedan ta egendom till ett värde som motsvarar dennes andel (SamboL 16 §), medan dödsboet får den avlidnes del. En efterlevande sambo har alltid rätt – med förutsättning att det finns tillräckligt mycket samboegendom – att få en andel som motsvarar två prisbasbelopp (SamboL 18 §). Idag motsvarar det ca. 89 000 kr.

Legala arvsordningen och testamente

Huvudregeln för arvsrätten är att det är den avlidnes barn – dennes bröstarvingar – som ärver all kvarlåtenskap. Om det finns flera bröstarvingar ska de få lika stor del av kvarlåtenskapen, alltså lika stor arvslott (ÄB 2:1). En efterlevande sambo har ingen arvsrätt och har att förlita sig på en eventuell bodelning och rätten till två prisbasbelopp enligt reglerna ovan. Endast ens egna barn räknas som bröstarvingar och kvarlåtenskap ärvs därmed aldrig av en avlidens partners barn från en annan relation.

Om en person vill bestämma över hur dess kvarlåtenskap ska fördelas kan ett testamente upprättas. Så länge det är skriftligt och bevittnat av två vittnen (ÄB 10:1), så har en testator stor frihet att utforma testamentet som denne vill. En bröstarvinge har dock alltid rätt att kräva sin laglott, vilket är hälften av dess arvslott (ÄB 7:1). Har ett testamente formulerats på ett sätt så att någon bröstarvinge inte får ut sin laglott har bröstarvingen rätt att begära jämkning av testamentet (ÄB 7:3).

Skillnaden mellan samboskap och äktenskap vid dödsfall

För många kommer det som en chock och det är därför värt att notera att en efterlevande sambo saknar arvsrätt och har endast rätt att begära bodelning enligt sambolagen. Denna bodelning inkluderar bara samboegendom och är därför ofta mycket begränsad. För makar finns ett starkare skydd om det upphör till följd av att en make avlider.

Vid en makes död ska en bodelning först genomföras och i denna ingår allt giftorättsgods (ÄktB 9:1 och 10:1). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor för gåva, testamente eller arv (ÄktB 7:1-2). Giftorättsgodset omfattar alltså i många fall betydligt mer än sambors samboegendom. Giftorättsgodset fördelas sedan mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo genom att deras andelar i giftorättsgodset beräknas och egendomen sedan fördelas enligt andelarna.

För makar finns också arvsrätt (ÄB 3:1), vilket innebär att den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap. Om det finns särkullbarn har dessa rätt att få ut sitt arv från sin avlidna förälder framför den efterlevande maken. En efterlevande make har alltid rätt att ärva en summa som tillsammans med enskild egendom och det den efterlevande erhöll vid bodelning motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet (ca 179 000 kr). Ett testamente som skulle innebära att maken inte får en tillräckligt stor summa i arv är utan verkan.

Reglernas betydelse för er

Om du eller din sambo avled idag skulle den efterlevande sambon ha rätt att begära bodelning för att få behålla hälften av den samboegendom som ni äger. Om det finns tillräckligt mycket egendom har den efterlevande sambon alltid rätt till samboegendom som motsvarar två prisbasbelopp. Den halvan av samboegendomen som tillfaller dödsboet samt den egendom som ägdes av den avlidne och som inte ingick i samboegendomen utgör den avlidnes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes barn utan att den efterlevande sambon har någon arvsrätt. Detta innebär att om din sambo avlider fördelas kvarlåtenskapen lika mellan hans tre barn. Deras arvslott är alltså 1/3. Om du avlider fördelas din kvarlåtenskap mellan dina två barn som då får en arvslott om ½. Genom ett testamente kan ni bestämma hur ni vill att kvarlåtenskapen ska fördelas, men era barn har alltid rätt till sin laglott. Din sambos 3 barn har alltså alltid rätt till 1/6 av din sambos kvarlåtenskap och dina två barn har rätt till ¼ av din kvarlåtenskap.

Råd för framtiden

Vad gäller dig och din sambo kan det vara värdefullt att tänka på att sambor saknar arvsrätt och endast har rätt att begära en bodelning som inkluderar en begränsad del av er egendom om en av er avlider. Det betyder att en efterlevande sambo kan hamna i en ekonomiskt svår situation och om ni vill öka tryggheten för en efterlevande bör ni överväga äktenskap. Bodelningen omfattar då i många fall egendom av ett större värde och en make har dessutom arvsrätt. Vill ni inte ingå äktenskap kan ni i ett testamente förordna om att den efterlevande sambon ska ärva hela eller del av den avlidnes kvarlåtenskap.

Vad gäller era gemensamma barn och din sambos tredje barn beror svaret på vems kvarlåtenskap som ska fördelas. Din sambos tre barn ärver som utgångspunkt lika del av hans kvarlåtenskap, medan dina två barn skulle ärva lika del av din kvarlåtenskap. Vill ni påverka hur kvarlåtenskapen fördelas mellan era barn kan ni upprätta testamenten. Dock kan ni inte göra något av era barn helt arvslösa, utan de kan alltid begära sin laglott.

Vill ni upprätta testamenten kan ni få hjälp via Lawlines avtalstjänst online här. Om ni vill ha personlig hjälp för att formulera testamenten eller en mer utförlig prognos av vad testamenten och eventuellt äktenskap skulle få för konsekvenser för er, så kan det vara bra att ta kontakt med en jurist. Det kan ni få hjälp med här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och hjälp på vägen att fatta ett beslut som passar er.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95763)