Bodelning, underhållsbidrag m.m.

2015-04-11 i Bodelning
FRÅGA
HejVi gift oss den 16 nov 2007. Vi har inte äktenskapsförord. Vi har ett gemensamt barn. Jan. 2009 öppnat han ett bolag och jag arbetade med honom och jag är styrelsesuppleant i bolaget. Juli 2013 köpt vi ett hus.Min exman ansökte en skilja mässan augusti 2014 mot mig. Äktenskapsskillnad dom var den 30 mars 2015 vunnit lag kraft men vi fortfarande bor tillsammans nu. I oktober 2014 visste jag han har annan kvinna i utland och han kostade massa pengar för resa till träffas med den kvinnan i december 2014 och mars 2015. Efter dom vunnit lag kraft använde han jätte mycket pengar för bygger om vårt hus. Frågor:1. Han har annan kvinna under äktenskap skulle han få några straff i lagen? 2. Jag är arbetslös nu, kan jag få ekonomi stöd från exman?3. Vi är gemensam vårdnad om barn, men om barn bara bor hos mig behöver han betala underhållsbidrag till barn?4. Jag har arbetade hos honom i 5 år. Han köpte tjänstpensionsförsäkring till själv men han inte köpte tjänstpensionsförsäkring till mig. Nu kan jag få den pengarna tillbaka?5. Han säger han vill ha det hus. Nu är vårt hus nästan högt skulder 2,7miljoner, när vi köpt det huset betalade vi 10 % första pengarna 145 000kr sedan varje månad betala tillbaka lånen ca 10 000kr. Jag vill fråga att om värdring det huset är bara 2,5miljoner, hur mycket pengarna kan jag få? 0,2miljoner är det bli gemensamma skulder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

1. Först och främst så kan din man inte straffas för att han har ett annat förhållande under ett annat pågående äktenskap. Skulle din make vara gift med någon och alltså ha två äktenskap samtidigt (så kallat tvegifte), så är detta ett brott. Då kan maken (och den han gifte sig med) dömas till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § brottsbalken). Men att endast ha ett annat förhållande med annan utanför sitt äktenskap är alltså inget brottsligt.

2. Ett ekonomiskt stöd kan ske i form av underhållsbidrag. Under ett pågående äktenskap har vardera maken, efter sin förmåga, en skyldighet hjälpa till med olika utgifter. Båda makarna bör leva på samma ekonomiska standard (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses, försvinner denna skyldighet till stora delar. I ett sådant skede ansvarar makarna, som huvudregel, för sina egna ekonomiska angelägenheter (6 kap. 7 § 1 st.).

Ett undantag från ovannämnda huvudregel är att ena maken för en övergångsperiod under vissa förutsättningar kan ha rätt till underhållsbidrag från andra maken (6 kap. 7 § 2 st.). En första förutsättning är att den betalande maken har en förmåga att utge ett bidrag. Det finns ingen tydlig gräns när en make anses ha tillräcklig betalningsförmåga, utan det får avgöras från fall till fall.

En andra förutsättning är den andra makens behov av bidraget. Generellt har en make ingen rätt att kräva att leva på samma standard som den andra maken. Underhållsbidrag kan komma i fråga om den underhållskrävande maken överhuvudtaget inte klarar av sin försörjning. Huruvida den andra maken anses ha tillräcklig försörjning får bedömas med hänsyn till olika omständigheter. Av relevans är bland annat de faktiska och förväntade inkomsterna samt olika bidrag och andra förmögenhetstillgångar. En typisk situation där underhållsskyldighet kan förekomma är där det finns ett orsakssamband mellan den andra makens bristande försörjningsförmåga och äktenskapet. Ett exempel på detta är att den andra maken ägnat avsevärd tid åt skötsel av barn och hem och därigenom har svårigheter att skaffa sig en förvärvsinkomst. Till slut så har du inte automatiskt är en rätt till underhåll enbart på den grunden att du är arbetslös och därav har svag ekonomi. Dina möjligheter att få ekonomiskt stöd är mycket små. Självklart får din före detta make frivilligt ge dig ett ekonomiskt bidrag.

3. Föräldrarna har, efter sin ekonomiska förmåga och efter barnets behov, en skyldighet att svara för barnets underhåll (7 kap. 1 § föräldrabalken). Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men barnet varaktigt bor endast hos en förälder, ska den andra föräldern betala underhållsbidrag (7 kap. 2 §). Om barnet är folkbokfört hos dig, talar detta för att den varaktigt bor hos dig, men det är även av betydelse hur mycket barnet faktiskt vistas hos dig samt var den förvarar sina tillhörigheter. Och bor barnet under minst sex dagar (eller fem sammanhängande dagar) på en månad hos den andra föräldern, så har den föräldern rätt att tillgodoräkna sig ett avdrag för varje dag som barnet spenderar hos denne (7 kap. 4 §). Detta innebär att den andra föräldern i sådant fall betalar ett längre underhållsbidrag. Svaret på din fråga blir följaktligen att du har rätt till underhållsbidrag om barnet endast bor hos dig. Du kan få mer information om underhållsbidrag hos Försäkringskassan här.

4. En tjänsteförsäkring är en försäkring som syftar till att trygga arbetstagarens framtida pension. Då betalar arbetsgivaren samtliga premier för försäkringen. Arbetsgivaren kan i många fall välja tjänstepensionsförsäkring och det är inte obligatoriskt för arbetsgivaren att teckna en tjänstepension. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal där det föreskrivs att tjänstepension ska betalas, måste arbetsgivaren följa detta. Finns ingen försäkring, kan du inte få några pengar från någon försäkring.

5. Huvudprincipen i ett äktenskap är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär att om din make har skulder, så svarar endast han för dessa. Du kan inte, om inget annat avtalats, bli betalningsskyldig för hans skulder. När ni skiljer er, ska bodelning ske. Vid bodelning ska ert giftorättsgods (all egendom som ni äger som inte gjorts till enskild egendom) ingå. Era skulder avräknas först från era egna tillgångar. Det som blir över efter att skulderna avräknats, det vill säga överskottet, ska ni delas lika mellan er (9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 2 §). Sålunda är utgångspunkten att ni ska dela lika på värdet av huset. Om han övertar huset, har du rätt att få kompensation för detta.

Hoppas att svaren var till hjälp! Om du har några följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via mail.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll