Benefikt förvärv av bil – äganderätt, bevisning därav, samt ändring av uppgifter i bilregistret

2016-08-02 i Gåva
FRÅGA
Jag fick en bil av min pappa i studenpresent. Bilen är skriven på min pappa. Någon månad efter så blev jag utslängd av min pappa. Frågan är om bilen är min eftersom jag fick den i present eller om det är hans och om inte han går med på att skriva den på mig så är den inte min? Kan jag göra något för att bevisa att jag fick den så att den är skriven på mig istället? Kan jag t ex. få ett erkännande från honom att jag fick den?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar på din fråga är uppdelat efter de tre delfrågor som du ställer, dvs dels vem som äger bilen, dels hur du kan ändra uppgifterna i bilregistret, dels om du kan få ett erkännande från din far. Därefter sammanfattar jag kort det jag har sagt.

Vem äger bilen?

Vem som står som bilens ägare i bilregistret spelar i princip ingen roll för frågan om vem som rättsligt sett äger bilen. Se också ett äldre svar på Lawline, Rättslig ägare till bil.

Det viktiga är istället om gåvan av bilen är fullbordad, enligt 1 § lagen (1936:83) om vissa utfästelser om gåva (också kallad gåvolagen). En fullbordad gåva kan inte tas tillbaka.

Att gåvan ska vara fullbordad innebär att bilen ska vara överlämnad till dig – du ska ha fått bilen i din besittning (2 § gåvolagen). Som jag förstår det har du dock bott tillsammans med din far. Kraven på besittningsövergången är då strängare. Din far får då inte kunna utöva besittning över bilen på samma sätt som före han gav dig bilen, något som dock inte torde vara några problem om du har alla nycklar till bilen.

Hur kan du bevisa att bilen är din samt ändra uppgifterna i bilregistret?

Det finns olika vägar för att få bilen skriven på dig. Ett alternativ vore att skicka in en anmälan till Transportstyrelsen om att en ny ägare ska registreras för bilen, enligt 10 kap. 1 och 3 §§ förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Transportstyrelsen kommer att pröva frågan om registreringen ska ändras, enligt 18 kap. 2 § i samma förordning.

Transportstyrelsen har som myndighet en viss egen utredningsskyldighet, vilken varierar beroende på vad saken gäller. När det t.ex. gäller förmåner som bidrag är skyldigheten svag, medan den är stark när det t.ex. gäller tvångsåtgärder. Det kan dock vara bra att ändå komma in med den bevisning som behövs.

Ett annat alternativ är att försöka väcka talan i domstol för att få den att slå fast att du ”har bättre rätt” (dvs, är ägare) till bilen. Transportstyrelsen får nämligen ändra i bilregistret utan anmälan om det finns en lagakraftvunnen dom som visar att någon annan än den registrerade ägaren äger bilen, enligt 10 kap. 4 § första stycket första punkten förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Inför en domstol råder principen om fri bevisprövning, enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Den innebär dels att bevisföringen i princip är fri – dvs, allt som kan användas som bevis får också användas som bevis –, dels att domstolen är fri i sin värdering av bevisningen.

Det viktiga är alltså att kunna övertyga domstolen med tillförlitliga bevismedel om att de omständigheter som ger dig rätt faktiskt finns. Du måste alltså kunna styrka att du har fått bilen i gåva. Du måste också kunna visa omständigheter som innebär att gåvan är fullbordad. Att du har bilen och dess nycklar i din besittning, personer som kan vittna om gåvan, etc, är alla saker som kan hjälpa dig att bevisa att bilen är din.

I princip detsamma gäller för Transportstyrelsen eftersom den är skyldig att utreda ett ärende enligt den oskrivna ”officialprincipen” (för principens innebörd, jämför med 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). I nämnda paragraf finns en skriven officialprincip, som dock bara direkt gäller förvaltningsdomstolarna)

Kan du få ett erkännande från din far?

Som jag förstår det handlar din sista delfråga om vilka möjligheter du har att tvinga fram ett erkännande från din far om att du äger bilen. Vilka möjligheter som finns beror på situationen. I ett ärende hos Transportstyrelsen finns ingen skyldighet för din far att erkänna dig som ägare. Detsamma gäller för en process i tingsrätt om bättre rätt.

Om du däremot skulle överklaga ett beslut av Transportstyrelsen att inte ändra registreringen och därmed hamna i en förvaltningsprocess skulle din far kunna kallas som vittne enligt 25 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), eftersom han inte kommer att vara din motpart där.

Sammanfattning

Om du har fått bilen i din besittning och din far inte längre besitter den äger du bilen. Vad som står i bilregistret spelar ingen roll för den frågan. För att ändra i bilregistret kan du bl.a. skicka in en anmälan om det till Transportstyrelsen, eller väcka talan i en domstol. För att bevisa att bilen är din är du fri att använda vilka bevis som helst, men de bör vara övertygande och tillförlitliga.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med äganderätt till gåvor eller ändring av uppgifter i bilregistret, m.m., är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (673)
2020-11-29 återbetalning av gåva via swish
2020-11-29 givit pengar i gåva, kräva tillbaka pengarna?
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?

Alla besvarade frågor (86702)