Behöver man alltid förrätta en bouppteckning?

FRÅGA
Min mor dog som var änka efter min far. Hon har testamenterat all sin egendom till mig som är hennes endabarn. Arvet är skrivet som enskild egendom liksom avkastningen av densamma. Jag har även hennes fullmaktatt sköta hennes pengar på bank. Måste man ändå göra en bouppteckning ? Det borde väl räcka att skicka intestamentet till skatteverket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om bouppteckning regleras i 20 kap. ärvdabalken (ÄB).

Behöver man alltid förrätta en bouppteckning?

Bouppteckning ska alltid förrättas inom tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden (20 kap. 1 § ÄB). Det finns alltså ett krav på att förrätta en bouppteckning.

Bouppteckningen ska inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till Skatteverket (20 kap. 8 § ÄB). Om en bouppteckning inte görs eller är ofullständig så får Skatteverket vid vite förelägga viss tid eller, där bouppteckning inte skett, förordna en lämplig person att föranstalta om det (20 kap. 9 § ÄB). Även här framgår kravet på att förrätta en bouppteckning.

Det finns ett undantag till kravet på att upprätta en bouppteckning. Det är i situationer då den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt. I dessa situationer räcker det med att en dödsboanmälan görs till Skatteverket av socialnämnden (20 kap. 8a § ÄB).

Vad innebär detta för dig?

Som det framgått ovan finns det ett krav på att upprätta en bouppteckning. Om man inte gör det eller bouppteckningen är ofullständig kan Skatteverket vid vite förelägga viss tid att göra det.

Gällande undantaget framgår det inte av din beskrivning om det rör sig om en sådan situation där din mors tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om så inte är fallet ska en bouppteckning upprättas.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll