FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/04/2017

Barns och föräldrars rätt i boendefrågor

Har varannan vecka. Pappan är mestadels borta, jobb eller jakt el dyl. Barnen är därför mestadels hemma med pappans sambo. Jag, mamma undrar därför om det inte är bättre att dom är med sin biologiska mamma. Pappan tycker inte att jag ska lägga mig i deras upplägg. Barnen "klagar" ofta på att det är tråkigt hos pappa och vill hellre vara mer hos mig. Har jag någon rätt att få ha dom mer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge med barn hittar du i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på den lagen här. Jag kommer först redogöra för allmänna rättigheter och skyldigheter för barn och föräldrar. Sen kommer jag beskriva vad som gäller i just frågan om dina barns boende.

Barns, föräldrars och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter

Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet, god fostran och respekt för sin person. Det är ett barns vårdnadshavare som ansvarar för att dom rättigheterna tillfredsställs. Vårdnadshavare har också ansvar för att barnen får den tillsyn, försörjning och utbildning som dom har behov av (FB 6 kap. 1-2 §). Ett barn har också rätt att så långt det är möjligt ha kontakt med sina föräldrar för att kunna upprätthålla en god och nära relation till båda föräldrar. Bor ett barn inte med en förälder har barnet rätt till umgänge (FB 6 kap. 15 §).

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att ta beslut i frågor som rör barnens boende, umgänge etc. (FB 6 kap. 11 §). Om båda föräldrar är vårdnadshavare ska dom ta gemensamt ansvar för att barnens rättigheter och behov tillfredsställs. Beslut som rör barnen – t. ex. frågor om skola, boende och umgänge – måste fattas av båda vårdnadshavare (FB 6 kap. 13 §). När beslut som rör barnen fattas ska barnens bästa vara avgörande. I takt med barnens stigande ålder och mognad ska dessutom deras egna synpunkter och önskemål beaktas.

Beslut om barnens boende

Förutsatt att ett barns föräldrar har delad vårdnad ska dom tillsammans bestämma i frågor som rör barnets boende. Föräldrar kan skriva avtal om ett barns boende. Ett sånt avtal är giltigt om det är godkänt av socialnämnden. Föräldrar kan också väcka talan i tingsrätten. Då beslutar tingsrätten hur barnens boende ska skötas (FB 6 kap. 14 a §).

Beslutet om boende ska tas utifrån vad som är bäst för barnet. Vad som är bäst för barnen måste bedömas utifrån varje enskild situation av antingen vårdnadshavarna som fattar beslutet, eller den domstol som ska döma i frågan. Det finns inte någon absolut rätt för en förälder att ha barnen boende hos sig, eller att umgås med sina barn, utan det som avgöra frågan är barnens rättigheter och behov.

Vad gäller för dig och dina barn?

Förutsatt att du och barnens pappa har delad vårdnad måste ni ta beslut om barnens boende tillsammans. Ni har båda ansvar för att barnens rättigheter och behov av tillsyn och omvårdnad tillfredsställs. Det finns inte något direkt krav på att det är vårdnadshavaren personligen som måste utöva tillsynen och att låta t. ex. en sambo eller en barnvakt utöva tillsyn och omvårdnad är inte fel i juridisk mening. I allmänhet får det anses vara vanligt att vårdnadshavaren som har barnen hos sig sköter den dagliga omsorgen och t. ex. ser till att någon passar barnen om hen själv inte kan vara närvarande.

Du har inte någon egen rätt att ha barnen boende hos dig i viss omfattning, utan det är barnens rättigheter och behov som ska avgöra. Om du anser att det är till förmån för barnens bästa att de spenderar mer tid med dig, så kan du försöka få till en ändring av boendet.

Hur kan du göra?

Först och främst bör du försöka komma överens med barnens pappa om detta privat. Går inte det kan du vända dig till Familjerätten i kommunen. Familjerätten hjälper föräldrar att utforma överenskommelser i frågor om boende och umgänge genom samarbetssamtal.

I sista hand kan du väcka talan i domstol och yrka på att barnen ska bo hos dig större delen av tiden. Innan du väcker talan i domstol är det dock viktigt att tänka på att en process som rör de här frågorna ofta upplevs som stressig och emotionellt krävande av alla involverade. Det finns dessutom inte någon garanti för att domstolen fattar beslut i enlighet med vad du själv yrkar. Deras beslut baseras i stället på vad dom, efter en helhetsbedömning, anser är barnens bästa. Det är därför alltid bra att försöka komma överens med den andra föräldern först.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare