FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 17/12/2006

Uppsägning och turordningsreglerna

Hej! Jag arbetar på ett företag där vi är nio anställda. Nu skall min arbetsgivare säga upp två stycken inklusive mig själv. Arbetsgivaren säger att han skall ge företräde från turordningsreglerna till en tjej som jobbat mycket kortare tid än mig själv och som inte alls har samma kompetens. Har arbetsgivaren rätt att göra ett undantag trots att det är uppenbart att hon inte är av särskild betydelse för företaget på samma sätt som jag har varit världigt värdefull? Jag är inte medlem i någon fackförening men vill gärna att frågan skall prövas. Vart skall jag vända mig?

Lawline svarar

Hej! Först och främst skall en uppsägning vara sakligt grundad enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), se http://lagen.nu/1982:80. Uppsägningar regleras i 7 § och enligt praxis delas saklig grund in i ”personliga skäl” och ”arbetsbrist”. Av din fråga tolkar jag det som att det torde röra sig om såkallad arbetsbrist. Detta begrepp är i många fall missvisande då det inte krävs att det råder faktisk arbetsbrist på arbetsplatsen. Begreppet innefattar alla de skäl som inte har att göra med arbetstagaren personligen. En arbetsgivare får själv bestämma antalet arbetstagare och hur arbetsuppgifterna skall fördelas. Däremot kan det i vissa fall vara nödvändigt att undersöka ifall om arbetsgivaren har använt sig av såkallad ”fingerad arbetsbrist”, dvs. andra skäl som inte går under ”arbetsbrist” i syfte att dölja dessa. I ett sådant fall skall arbetsgivaren redovisa sina bedömningar som lett till att uppsägningen inte kunnat undvikas. Om arbetsgivaren inte lyckas med detta kan en domstol förklara uppsägningen vara ogiltig. Enligt 7 § 2 stycket skall arbetsgivaren innan en uppsägning dock bereda arbetstagaren chans till omplacering, om detta anses skäligt utan att någon annan arbetstagare friställs. Det framgår inte om du har beretts denna möjlighet, vilket i vissa fall kan ligga för handen. Vid arbetsbrist är det riktigt att arbetsgivaren skall följa turordningsreglerna i LAS, 22 §. Dessa bestäms normalt för varje driftsenhet (t.ex. en fabrik eller en butik) och varje kollektivavtalsområde för sig (t.ex. arbetare och tjänstemän). I ditt fall rör dig sig om ett så pass litet företag att det inte torde vara aktuellt, utan samtliga arbetstagare inräknas. Här följer principen om ”sist in först ut”, dvs. arbetstagarens plats i turordningen bestäms efter längden av varje arbetstagares sammanlagda arbetstid. En arbetsgivare är enligt Medbestämmandelagen (http://www.lagen.nu/1976:580) skyldig att förhandla med den arbetstagarorganisation han ev. är bunden av genom kollektivavtal innan denne beslutar om viktigare förändringar i verksamheten. För arbetsgivare med högst 10 anställda gäller enl. 22 § 2 stycket LAS att han har rätt att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Annan turordning kan finnas i kollektivavtal enligt 2 § 3 stycket som dock inte får strida mot god sed eller annars vara otillbörlig. Detta betyder att det kan vara bra om du tar reda på vilka kollektivavtal som finns på din arbetsplats även om du själv inte är med i facket, då detta kan komma att styra turordningen. Därutöver kan du själv ändå försöka vända dig till facket då de i många fall hjälper arbetstagare som inte är anslutna. Om det således fortsätter med problem med din arbetsgivare, och facket inte kan hjälpa dig, föreslår jag att du vänder dig till en jurist specialiserad inom arbetsrätt. Med vänlig hälsning
Peter AhlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?