FrågaPROCESSRÄTTDomstol02/12/2012

Syftet och förutsättningar för att kunna överklaga kammarrätten och tingsrättens dom.

Vad är syftet med att kunna överklaga till Hovrätt och Kammarrätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Möjligheten att överklaga en dom bottnar i grunden till att vi i Sverige vill ha ett rättssäkert samhälle. Om man inte är nöjd med en dom skall man ha rätt att överklaga under förutsättning att man får ett prövningstillstånd. För att få prövningstillstånd till högre domstol krävs olika förutsättningar. Om en part i ett tvistemål inte är nöjd med domen från tingsrätten har man en möjlighet att ibland få fallet prövat igen av hovrätten. För att överklaga ett tvistemål från tingsrätten krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd ges endast i dessa fyra fall: 1. När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt 2. Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om ?tingsrätten dömt rätt 3.Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor 4. När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet För att hovrätten ska kunna ta upp ett överklagande av en dom i brottmål till prövning krävs i vissa fall att hovrätten meddelar prövningstillstånd. Både åklagaren och den tilltalade har rätt att överklaga en dom. I brottmålsdelen krävs prövningstillstånd om den tilltalade: 1. Som enda påföljd dömts till böter 2. Frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader. Även i kammarrätten krävs i det allra flesta fall prövningstillstånd för att en ny prövning ska ske. Kammarrätten kan ge prövningstillstånd om det: 1. Är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas 2. finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till 3. Annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet Om inte prövningstillstånd ges kvarstår domen från den lägre instansen. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen
Linnea HedmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?