FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad13/12/2011

Fråga om domsrätt, lagval och betänketid vid äktenskapsskillnad med internationell anknytning

Hej! Jag gifte mig för drygt 2 år sedan med en Kamerunsk medborgare i Kamerun. Jag registerade vårt äktenskap här i Sverige vid hemkosten. Under dessa 2 år har vi levt åtskilda.Han i sitt hemland och jag här i Sverige. Nu vill jag skiljas. Min fråga är om jag kan ta ut enskild skilsmässa här i Sverige utan betänketid, och om det är möjligt vilka bevis jag behöver ha för att visa att vi levt åtskiljda?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Först måste avgöras om svensk domstol är behörig att pröva målet. Om svaret är jakande är nästa fråga om svensk- eller utländsk lag ska tillämpas. Behörigheten regleras i ett antal EU-rättsliga fördrag och andra konventioner på den internationella privaträttens område. EG:s Bryssel II-förordning nr 2201/2003 reglerar bl.a. domsrätt- och erkännandefrågor vid äktenskapsskillnad, och är tillämplig i det här fallet (artikel 1 a). Frågan huruvida svensk domstol har rätt att ta upp ditt mål för prövning regleras i artikel 3. I artikel 3 a, p 5, stadgas att ”behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad [...] skall tillkomma domstolarna i den medlemsstat där sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes”. Det är oklart i din fråga huruvida du är svensk medborgare, vilket skulle ge en presumtion för att du har ditt hemvist i Sverige eftersom att du har bosatt dig här. I annat fall anses den som är bosatt i stat ha sitt hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande. Ett objektivt och ett subjektivt rekvisit måste vara uppfyllt för att en person ska anses ha ändrat sitt hemvist. Det objektiva innebär att personen ska ha ändrat sin vanliga vistelseort, så att denne i fortsättningen normalt vistas i det nya landet. För att det subjektiva rekvisitet ska anses vara uppfyllt måste personen ha för avsikt att kvarstanna i det nya landet, om inte för alltid eller tills vidare så i vart fall för en mycket lång tid. Om än i brist på uppgifter om detta gör jag bedömningen att du har ditt hemvist i Sverige och att svensk domstol därför har domsrätt. Bryssel II-förordningen reglerar inte vilket lands lag som ska tillämpas av domstolen, vilket däremot ”Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap” (IÄL) gör. Huvudregeln är att svensk lag ska tillämpas enligt 3 kap 4 § 1 st, men undantaget i tredje stycket kan komma att aktualiseras i ditt fall. För det fall varken du eller din man är svenska medborgare och din man åberopar att grund till äktenskapets upplösning saknas enligt lagen i det land där han är medborgare, får den svenska domstolen ej döma till äktenskapsskillnad, om det med hänsyn till din mans eller gemensamma barns intressen föreligger särskilda skäl däremot i utländsk rätt (se 3 kap 4 § 3 st IÄL). Det är således fråga om en skälighetsprövning, då hänsyn till bägge makarnas intressen tas. Ju svagare anknytning makarna har till Sverige, desto större anledning finns det, enligt vad som sägs i förarbetena, att vägra en äktenskapsskillnad som ena maken motsätter sig under åberopande av sin nationella lag. Detta anses särskilt gälla när den make som motsätter sig äktenskapsskillnad inte har någon anknytning till Sverige. Undantaget i tredje stycket blir bara aktuellt när makarna är oeniga om att skiljas genom svensk äktenskapsskillnad. För att gå vidare i frågan förutsätter jag att du är svensk medborgare, eller att du och din man ej är oense om att svensk lag ska tillämpas. En make har alltid enligt 5 kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄB) möjlighet att erhålla äktenskapsskillnad efter en betänketid på sex månader. I 5 kap 4 § ÄB regleras bortfallet av betänketid för det fall att makarna levt åtskilda i minst två år. Du har således en oinskränkt rätt till omdelbar äktenskapsskillnad, utan iakttagande av betänketid. Den bevisning som har godtagits i mål där ena maken ansöker om äktenskapsskillnad är ett s.k. särlevnadsintyg, dvs. ett intyg av någon med kännedom om makarnas förhållanden och som kan vitsorda att de lever åtskilda sedan minst två år. Skulle dock din man göra gällande att ni ej har levt åtskilda i två år, kan domstolen tvingas göra mer ingående undersökningar. Det förefaller dock knappast troligt att det ska behöva uppkomma processer i vilka tvisten rör frågan om 4 § är tillämplig eller ej, eftersom äktenskapsskillnad alltid kan erhållas efter en betänketid på sex månader. För mer information om äktenskapsskillnad läs tidigare svar på Lawline, exempelvis http://lawline.se/answers/835 Länk till IÄL: https://lagen.nu/1904:26_s.1 Länk till Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning
Maria KronvallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?