Vad blir följden av en anmälan till socialtjänsten?

2011-05-11 i Barnrätt
FRÅGA
Situation: 10-årig pojke får vredesutbrott i verbal dispyt med sin mamma. Utbrottet eskalerar, de befinner sig i en liten stuga (storleken friggebod) Pojken,hans 8-åriga syskon mamman, särbo är i stugan. När sådana utbrott uppkommer i vanliga bostaden brukar sonen lugna ner sig ifred på sitt rum. I stugan finns inget eget rum och ingenstans att gå undan. Mamman tappar tålamodet och ber särbon att lyfta ut pojken på den inglasade verandan för att lugna ner sig. Det är en solig marsdag, altanen är inglasad och inte direkt kall, pojken är iklädd kalsonger, tröja och strumpor. Mamman ser på pojken genom fönstret och ser att han lugnat ner sig efter någon minut. Hon har hela tiden uppsikt över honom. Han kommer alltså in efter någon minut (men upplever själv att han är ute längre än så) Pojken berättar om detta för sin pappa som polisanmäler mamman och anmäler henne till socialtjänsten. Socialtjänsten sätter igång en utredning, poisen förhör pojken och kommer att förhöra mamman. Vad är det troliga som kommer att hända?
SVAR
Hej,

För det första finns det en skyldighet för socialnämnden att inleda en utredning, om en ansökan inkommit som skulle kunna föranleda ingripande ifrån deras sida. Detta framgår av Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap. 1 §. Att det inletts en utredning i det fall som du beskriver är alltså helt i sin ordning och betyder inte nödvändigtvis att socialnämnden ser allvarligt på situationen. När polisen är inblandad är det dock oftast för att klargöra ifall ett brott också begåtts. Polisutredningen kommer därför att löpa parallellt med den socialnämnden företar, för att kunna klarlägga ifall brott förekommit.

Vad socialnämnden kommer att göra härnäst är att utreda barnets livssituation, för att klargöra om det finns någonting som talar för att barnet far illa, och ifall det behövs insatser ifrån deras håll. En kartläggning av barnets liv kommer att ligga till grund för detta beslut och det är otroligt svårt att sia om vad som kommer att hända i det specifika fallet.

En utredning skulle kunna utmynna i att barnet och föräldrarna inte anses behöva någon form av vård eller hjälp alls. Då avslutas utredningen utan att några insatser görs. Den kan också utmynna i att insatser anses behövligt, men att inte särskilt ingripande sådana krävs. Det skulle då kunna innebära att öppenvård erbjuds familjen, där exempelvis samtalsterapi finns att tillgå.
En utredning kan också, men då främst i allvarligare fall och kanske inte i det fall du beskriver ovan, utmynna i mer ingripande åtgärder. I sådana fall skulle en vårdplan kunna upprättas om hur problemen i hemmet bör lösas. Denna kan innefatta sådant som regelbunden kontakt med en stödperson under en längre tid, men även så pass ingripande åtgärder som en placering av barnet i vårdhem. En vårdplan upprättas i första hand med stöd i SoL. Denna lag bygger på frivillighet och på ett samarbete mellan socialnämnd och barnets föräldrar.
I värsta fall kan en utredning också utmynna i att barnet behöver tvångsomhändertas med stöd av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), vilket gör att föräldrarna totalt avskärs ifrån möjligheten att tycka till om barnets situation. Detta sker enbart ifall det uppkommer konkreta bevis för att barnet far illa i hemmiljön och föräldrarna dessutom motsätter sig vård eller hjälp på frivillig väg.

I ditt beskrivna fall kommer troligtvis ”högst” ett beslut om öppenvård att aktualiseras, eller en mildare vårdplan att upprättas, ifall situationen inte är allvarligare än beskrivet och om det inte framkommer någonting mer som talar för att insatser krävs.

Socialtjänstlagen hittar du här: här
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga här: här

Med vänlig hälsning
Elin Sjörén
Elin Sjörén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)