Bodelning efter avliden sambo samt förmånstagarförordnande

2011-02-12 i Sambo
FRÅGA
Har en sambo som befinner sig i slutskedet av sin cancer. Vi har inga gemensamma barn. Han har två sedan tidigare, nu vuxna. Kommer de två barnen att ha rättighet att ta halva "mitt" hem? Han är försäkrad genom facket,gruppliv, med mig som första närstående, utgår pengar till mig genom försäkringen eller kommer jag stå utan?
SVAR
Hej!Jag tolkar det som att ni ej har ingått giftermål, utan lever i ett samboförhållande enligt 1 § Sambolagen (SamboL) (här). Sambos har enligt ärvdabalkens (ÄB) regler (här) ingen självständig arvsrätt efter den först avlidne sambon. Din sambos två barn är bröstarvingar och har rätt att ärva kvarlåtenskapen efter din sambo, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Har gemensam bostad och bohag förvärvats för gemensamt bruk, utgör detta samboegendom enligt 3 § SamboL. Det betyder att om egendomen är förvärvad innan samboförhållandet uppstod, utgör den normalt inte samboegendom, utan enskild egendom. Vad av egendomen i hemmet som utgör samboegendom framgår närmre av 4–7 §§ SamboL. Förrättas bodelning, kommer efter skuldavräkning, värdet av samboegendomen delas lika mellan dig och dödsboet, enligt 12-14 §§ SamboL. Egendomen kommer fördelas på lotter, mellan dig och dödsboet. Mellanskillnaden på värdet av lotterna kommer av dig eller dödsboet, att få utges i pengar, se 16 och 17 §§ SamboL. Avlider din sambo, avgör du ensam om bodelning ska förrättas, enligt 18 § SamboL. Dödsboet efter din sambo har inget rätt att begära bodelning. Förrättas ingen bodelning kommer arvingarna efter din sambo att ärva den delen av samboegendomen som din sambo äger och du kommer behålla den del av samboegendomen som du äger. Äger du hemmet, har alltså inte din sambos arvingar, någon möjlighet att ärva någon del av det.Är det istället din sambo som äger hemmet och du därför vill begära bodelning, har du förmånen att enligt 16 och 18 §§ SamboL om du så vill, få bostad och bohag på din lott vid en bodelning. Du kan därför inte vid en bodelning tvingas att utge egendom till dödsboet, däremot skifteslikvid. Hemmet kan du därför behålla, även om det är din sambo som äger det, så länge det enligt 3-7 §§ SamboL utgör samboegendom. Det finns därutöver i 18 § SamboL en skyddsregel, den s.k. ”lilla basbeloppsregeln”. Denna innebär att du alltid vid en bodelning med anledning av din sambos död har rätt att få ut egendom till ett värde av två basbelopp ur samboegendomen, vilket år 2011 motsvarar 85 600 kr. Vill du begära bodelning måste du göra en begäran om detta, senast vid bouppteckningen efter din sambo, 8 § SamboL.Innehar din sambo er gemensamma bostad med hyres- eller bostadsrätt, har du rätt att överta den om din sambo avlider och du får istället ersätta dödsboet för dess värde, enligt 22 § SamboLHar du och din sambo avtalat bort rätten till bodelning, blir ej den lilla basbeloppsregeln tillämplig. Har ni avtalat att egendom som din sambo äger inte ska ingå i bodelning, kommer denna egendomen ej att ingå i en bodelning som du begär, enligt 9 § SamboL. Rätten du har enligt 22 § att överta hyres- eller bostadsrätt kan dock inte avtalas bort.Är de ägarförhållanden till det gemensamma hemmet och annan egendom, som kommer råda efter din sambos bortgång fortfarande oklara, kan det vara en god idé att diskutera med din sambo, de möjligheter han har att förordna över sin kvarlåtenskap genom testamente. Hur ett testamente ska upprättas för att vara giltigt finner ni i 10 kap. ÄB. Din sambo kan i testamentet förordna om hälften av värdet av sin kvarlåtenskap, den andra hälften utgör barnens laglott, se 7 kap. 1 § ÄB. Vill ni ha hjälp med att utforma ett testamente rekommenderar jag er att rådfråga en jurist. Vad gäller försäkringen, så följer av 20 kap. 13 § och 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen (här) att om din sambo har gjort ett förmånstagarförordnande till förmån för dig, kommer försäkringsbeloppet som vid din sambos död betalas ut, ej att ingå i kvarlåtenskapen efter honom. Eftersom det ej kommer ingå i kvarlåtenskapen efter honom, har hans barn ingen rätt att ärva det, vilket innebär att om du är insatt som förmånstagare kommer beloppet att tillfalla dig. Leder detta till ett resultat som skulle bli oskäligt mot din sambos barn har de dock enligt samma paragraf en möjlighet att begära jämkning av förordnandet. Av rättsfallet NJA 1995 s. 423 (https://lagen.nu/dom/nja/1995s423), följer dock att den som har normala inkomster och kan försörja sig själv och sin familj normalt inte skall kunna få någon jämkning till stånd. Närmre villkor, om beloppets storlek o.s.v. framgår av försäkringsavtalet.Med vänliga hälsningar
Jimmy Mikaelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98676)