FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription09/10/2010

När preskriberas en fordran?

Vilka tidsgränser gäller vid olika betalningskrav? När kan man åberopa preskription?

Lawline svarar

Hej! Enligt 8 § Preskriptionslagen (1981:130, PreskL) är innebörden av en preskription att en fordran inte längre kan göras gällande, se https://lagen.nu/1981:130#P8S1. En preskriptionsfrist är alltid angiven i lag och kan därmed sägas vara generell. Det finns även något som kallas preklusion. Innebörden är den samma som gäller för preskription. Skillnaden ligger i det att en preklutionsfrist bestäms av parterna i ett avtal eller motsvarande, eller av myndighet (och kan därmed sägas vara speciell). Det finns både allmänna och särskilda preskriptionsregler. I PreskL återfinns de allmänna reglerna på området medan särskilda reglerna finns i olika speciallagstiftningar (se t.ex. 39 § Konsumentförsäkringslagen 1980:38). Då det av frågan inte framgår vad för sorts betalningskrav det är fråga om utgår jag från huvudreglerna i PreskL. Den allmänna preskriptionsregeln i 2 § 1 st PreskL anger att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst, se https://lagen.nu/1981:130#P2S1. I lagen finns särskilda regler gällande preskription av t.ex. konsumentfordringar som ej grundas på löpande skuldebrev (2 § 2 st PreskL) och fordringar som grundar sig på ett skadestånd i anledning av brott (3 § 1 st PreskL), se https://lagen.nu/1981:130#P2S2 samt https://lagen.nu/1981:130#P3S1. Preskription sker i dessa fall enligt de angivna fristerna under förutsättning att preskriptionsavbrott ej förekommer. Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt enligt 5 § PreskL, t.ex. genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, se https://lagen.nu/1981:130#P5S1. Sker ett preskriptionsavbrott början en ny preskriptionsfrist att löpa enligt de närmare bestämmelserna i 6-7§§ PreskL, se https://lagen.nu/1981:130#P6S1 samt https://lagen.nu/1981:130#P7S1. Hoppas detta kan vara till hjälp!
Cajsa HansenRådgivare