Hur egendom ärvd med fri förfoganderätt förhåller sig till arvsrätt på grund av inbördes testamente

2010-02-26 i Testamente
FRÅGA |För tre år sedan ärvde min mor en fastighet + kontanter av sin syster. I testamentet stod att när vår mor dog skulle arvet gå till hennes bröstarvingar. På 80-talet skrev mor och hennes sambo ett testamente där de skulle ärva varandra med fri förfoganderätt. Mor dog förra året och då uppstod frågan Skall arvet mor fick efter sin syster överföras till hennes bröstarvingar eller ingå i arvet till sambon?
Natalie |Hej,När det i ett testamente föreskrivs om rätt till efterarv, innebär det att testamentstagaren ärver egendomen med fri förfoganderätt. Detta betyder att testamentstagaren inte för egen del kan testamentera bort den ärvda egendomen till någon annan, vilket däremot vore möjligt vid full äganderätt. Testamentstagaren får fritt förfoga över egendomen men är bunden av föreskriften om vem egendomen ska tillfalla efter hans eller hennes bortgång. Denna inskränkning medför att arvet efter din moster inte ingår i den egendom som din mors sambo på grund av det inbördes testamentet ska ärva. Arvet tillfaller den avlidnes bröstarvingar, i enlighet med vad som föreskrivits i testamentet. Med vänlig hälsning

ÄktB 12:2 och testamente

2010-02-25 i Testamente
FRÅGA |Hej Min far har gift om sig och nu gått bort, jag är alltså ett särkullbarn. Finns det någon möjlighet för min pappas nya fru att åberopa 12:2 när det fanns ett testamente. De hade ett äktenskapsförord, men de har skilt sig efter det och sedan gift sig igen, så det är inte giltigt. Testamentet skrevs när de gifte sig första gången samtidigt som de skrev äktenskapsförordet.
Tobias Andersson |Hej! Regeln i Äktenskapsbalken 12:2 (https://lagen.nu/1987:230), är till för jämkning av bodelning och gör det möjligt för efterlevande make att behålla sitt giftorättsgods, vad som är giftorättsgods är definieras i 7:1 och 7:2 Äktenskapsbalken. Här innefattas inte egendom som genom testamente skall tillfalla en viss person. Således kan Äktenskapsbalkens 12:2 åberopas av din fars nya fru. Som särkullbarn har du rätt till arv direkt enligt Ärvdabalken 3:2 (https://lagen.nu/1958:637), men bara ur den egendom som efter bodelning tillfallit din far. Enligt 11:1 Ärvdabalken skall testamente ges den tolkning som motsvarar testators vilja, mer är svårt att säga utan att veta hur testamentet är utformat men det är bara egendom som efter bodelningen innehas av dödsboet som kan testamenteras. Lycka till! MVH Tobias

Testamente giltigt då bevittnats på separat papper?

2010-02-08 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min far, som var sambo, har dött. Jag undrar om ett testamente är giltigt då vittnenas underskrifter är skrivna på särskilt papper? Min far och hans sambo skrev ett testamente som innebar att hon ska sitta i orubbat bo. Är testamentet ogiltigt om hon bryter det och flyttar? Min far står ensam för lagfarten på huset. Tacksam för svar
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Frågor rörande testamenten regleras i Ärvdabalken (ÄB) 9-16 kap. För att ett testamente skall vara giltigt krävs att det uppfyller formkraven i 10 kap 1§ ÄB som stadgar att: ”Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej.” Det framgår alltså av lagtexten att vittnenas underskrifter ska finnas på själva testamentshandlingen och inte på ett separat papper. I praxis har dock vittnes underskrifter utanpå kuvertet som testamentshandlingen legat i, godtagits (se bl.a. NJA 1940 s. 351). Bevittnande av testamente utgör ett villkor för att testamentet överhuvudtaget ska vara giltigt och 13 kap 1§ ÄB stadgar att testamente som ej är upprättat i ”laga form” inte är gällande. Det mesta talar alltså för att Din fars testamente är ogiltigt då det inte uppfyller formkraven avseende bevittning. Vad gäller angående Din andra fråga som endast aktualiseras OM testamentet befinns vara giltigt, utgör det inte någon grund för ogiltighet om Din fars sambo flyttar. De enda grunder för att ogiltigförklara ett testamente anges i 13 kap ÄB och utgörs av följande: 1. Testator var obehörig att testamentera (d.v.s. i praktiken omyndig) 2. Testamentet uppfyller inte formkraven 3. Testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning 4. Testator har tvingats, eller blivit svikligen förledd att upprätta testamentet En arvinge som vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt måste väcka klandertalan inom 6 månader från det att denna erhöll del av testamentet, se ÄB 14 kap 5§. Observera dessutom att Du som bröstarvinge, oavsett testamente, alltid har rätt till laglotten, som utgörs av halva kvarlåtenskapen, enligt ÄB 7 kap 1§. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning

Återkalla inbördes testamente

2010-01-27 i Testamente
FRÅGA |Jag och min make upprättade ett inbördes testamente 25/4 1974, lydande: ”Undertecknade förordar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.” Det var aktuellt när vi var unga och ev. skulle bilda ny familj vid ev. dödsfall. Nu är vi gamla och vill att bådas syskon eller syskonbarn skall ärva lika när vi båda har avlidit. Vårat testamente finns registrerat hos tingsrätten som det gjordes då. Hur går vi tillväga för att återkalla det?
Josefin Backman |Hej, Ett inbördes testamente är egentligen två testamenten i ett som två personer gör till förmån för varandra. Inbördes testamente återkallas på samma sätt som vanligt testamente. Återkallelse av testamente regleras i 10 kap. 5§ Ärvdabalken se https://lagen.nu/1958:637. Enligt denna bestämmelse återkallas testamente antingen genom att i samma ordning som gäller för upprättande av testamente återkalla det eller genom att förstöra testamentshandlingen. Testator kan även genom att på annat sätt otvetydigt ge till känna att testamentsförordnandet inte längre gör uttryck för sin yttersta vilja återkalla testamentet. Alla dessa sätt räknas alltså som återkallelse. Om ni väljer att återkalla det enligt samma regler som gäller för upprättande är det reglerna enl. 10 kap. 1§ ÄB som gäller. Det innebär att återkallelsen ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Vittnena ska se er underteckna återkallelsen och de ska även själva underteckna den. Vidare ska de veta vad det är för typ av handling de undertecknar men de behöver inte veta dess exakta innehåll. Om bara en vill återkalla sitt testamentsförordnande i ett inbördes testamente är det möjligt. Enligt 10 kap. 7§ ÄB gäller att om bara en återkallar eller ändrar testamentet och det innebär en väsentlig rubbning av förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet så förlorar denne sin rätt på grund av testamentet. Denna bestämmelse är alltså inte relevant om båda återkallar. Med vänliga hälsningar

Testamente mellan makar

2010-02-25 i Testamente
FRÅGA |Ska gifta mig med en man som har en dotter sedan tidigare. Vad ska jag tänka på, när vi skriver ett testamente? Hans dotter är 20 år men lider av en sjukdom som gör att hon är omyndighets förklarad. Dock har hon en "God man" som för hennes talan. Min blivande make vill att jag ska sitta i "orört bo" om något händer honom, dödsfall mm.
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej! När du och din blivande make ska skriva testamente så att du får sitta i ”orört bo” gäller den fria testationsrätten som utgångspunkt. Med andra ord har han rätt att testamentera som han vill. Testationsfriheten begränsas dock av bland annat bröstarvinges rätt till laglott. Om dottern är ensam arvinge utgör hennes laglott halva kvarlåtenskapen och eftersom hon inte är ert gemensamma barn har hon rätt att få ut sin del omedelbart. Laglotten utgår dock inte per automatik utan bröstarvingen måste begära jämkning av testamentet för att få sin del. Detta innebär att din blivande make kan testamentera fritt över all sin egendom men att hälften kommer att gå till dottern oavsett vad testamentet säger om hon begär jämkning vid ett framtida dödsfall. Problemet i just ert fall är att god man inte kan avstå jämkning av testamente å dotterns vägnar och därmed kommer hälften av kvarlåtenskapen att utfalla till henne. Det kan även påpekas att du som efterlevande make ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt också utan testamente men att dottern även här har rätt att få ut sin laglott omedelbart i egenskap av särkullebarn. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1958:637. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Kan dotters svärföräldrar vara testamentsvittnen?

2010-02-14 i Testamente
FRÅGA |Min dotters svärföräldrar har bevittnat mitt och min sambos testamente. Räknas de som släkt så att testamentet är ogiltigt?
|Hej! Testamentsvittnen är s k solennitetsvittnen. Det betyder att deras underskrift är nödvändiga för testamentets giltighet. Därför är det väldigt viktigt att allt går rätt till vid bevittning av ett testamente. Två vittnen måste närvara när testator skriver under testamentet och sedan själva sätta sina namnteckningar på testamentet. Vem som helst kan dock inte vara testamentsvittne. Allmänt gäller att vittnet måste vara över 15 år och får inte ha en psykisk störning som medför att han eller hon inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen. Ett testamentsvittne får inte heller, precis som du säger, vara släkt med testator. Enligt lagen hindrar inte all släktskap någon från att vara testamentsvittne. Det är bara vissa av testatorns släktingar som inte får vara testamentsvittnen. Den "förbjudna släktkretsen" utgörs av de som är testators * _make_ och * de som är _släkt i rakt upp- eller nedstigande led_ (föräldrar, mor- och farföräldrar, barn och barnbarn osv) * de som är _släkt genom svågerlag_ (svär- och styvföräldrar och - barn) samt * testators _syskon_. Dotters svärföräldrar omfattas således inte av den förbjudna släktkretsen och kan vara testamentsvittnen. En person kan dock vara förhindrad att vara testamentsvittne pga att personen förordnats något i testamentet. Regeln finns för att en person inte ska kunna tvinga/förmå testator att testamentera saker till sig och sedan själv bevittna testamentet. Om ni i testamentet förordnat om att er dotters svärföräldrar ska få något kan de inte vara testamentsvittnen. För att förhindra att denna "tvångsregel" kringgås kan inte heller den som är närstående till någon som förordnats något i testamentet vara testamentsvittne. Den "förbjudna släktkretsen" som jag nämnt ovan tillämpas därför inte bara på testator utan också på de som är testamentsvittnen. Om du i testamentet förordnat något till din dotter kan inte heller hennes svärföräldrar vara testamentsvittnen. Hoppas saker och ting blev lite klarare av mitt svar Med vänliga hälsningar

Datering av testamente

2010-02-01 i Testamente
FRÅGA |Kan jag nå framgång med att klandra ett testamente med hänvisning att det inte uppfyller formalia så tillvida att testamentet endast är daterat med årtal, månad och dag saknas. I övrigt verkar testamentet vara i sin ordning.
Elias Himsel |Hej, Av 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) framgår att ett testamente skall upprättas skriftligt och att två vittnen samtidigt skall bevittna när testator skriver under testamentet. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men skall ha vetskap om att det är ett testamente. Något formalia krav på att datumet för testamentets upprättande framgår av handlingen finns däremot inte. Du kommer därför inte framgång i en klandertalan enbart på grund av att testamentet inte är daterat med månad och dag. Däremot är det testamentstagaren som har att visa att formkraven enligt 10 kap 1 § ÄB är uppfyllda och i syfte att kunna bevisa detta skall de båda vittnena i testamentet bestyrka att formkraven är uppfyllda och de bör också i bevissyfte anteckna yrke, hemvist och tidpunkt för bevittnandet enligt 10 kap 2 § ÄB. Om inte formkraven iakttas är testamentet ogiltigt enligt 13 kap 1 § ÄB och en arvinge har då möjlighet att klandra testamentet under en sexmånadersperiod från det att arvingen tagit del av testamentet. Varje arvinge som vill klandra testamentet måste var för sig göra detta själv enligt 14 kap 5 § ÄB. Sammanfattningsvis innebär frånvaron av datum inte i sig att testamentet är ogiltigt. Däremot kan det innebära att testamentstagaren, vid en klandertalan, får lite svårare att bevisa att formkraven vid upprättandet av testamentet har iakttagits. Med vänliga hälsningar,

Tetstamentstolkning

2010-01-24 i Testamente
FRÅGA |Ett testamente(förkortat):undertecknad förordnar härmed som min yttersta vilja och testamente att kvarlåtenskapen delas lika mellan barnen. Dock skall gälla att ena barnet(namn) på sin arvslott skall erhålla fastigheten...." Hur tolkas detta testamente om det finns pengar och ovanstående fastighet.
Bo Olsson |Hej! Regler om tolkning av testamente finns i ärvdabalkens 11 kapitel. Se https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1 . Tolka testamentet kan inte jag göra, jag kan dock redogöra för de regler som finns när det gäller testamentstolkning. Huvudregeln i 1 § säger att testamentet ska ges den tolkning som kan anses överensstämma med testatorns vilka. Man ska alltså utgå ifrån vad man tror är testamentsgivarens vilja med testamentet. I 11 kap. 2 § finns en regel som säger att legat ska utgå innan man delar upp resten av boet och inte räknas till testamentstagarens lott i övrigt. Legat är enligt 11 kap. 10 § en viss egendom, exempelvis en viss fastighet. Man ska alltid utgå ifrån testatorns vilja enligt huvudregeln i 11 kap. 1 §. Regeln i 2 § att legat ska utgå innan man skiftar boet i övrigt är endast en hjälpregel för tolkningen av testamentet om man inte kan fastställa testatorns vilja. Skulle det bli tvist angående testamentets tolkning så är det upp till tingsrätten att avgöra testatorns vilja och tolka testamentet. Vänligen