Påverkar stora skulder den andra maken?

2020-10-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om man gifter sig och den ena har stora skulder hos kronofogden kommer det då att påverka den andres pension när kronofogden ska dra penga varje månad?Kommer man då att få leva på existensminimum
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer att använda mig utav äktenskapsbalken och utsökningsbalken när jag besvarar din fråga, dessa kommer härefter att benämnas som "ÄktB" och "UB". Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Du kan därför inte bli betalningsskyldig för din makes skulder och dessa går alltså inte över på den andra maken vid giftermål. UtsökningsbalkenDäremot kan det vara så att den andra maken påverkas vid en utmätning. I de fall Kronofogden skulle göra en utmätning i ert hem kommer de att presumera att maken med skulderna är ägare till egendomen som finns i hemmet (4 kap. 19§ UB). Detta gäller så länge den andra maken inte gör det sannolikt att egendomen antingen är samägd, dvs. ägd av er båda eller gör det sannolikt att denne äger egendomen själv. Detta kan göras genom att exempelvis visa upp kvitton. Detta gäller dock även om ni endast är sambor. Bodelning efter skilsmässaVidare är det även värt att nämna vad som skulle hända vid bodelning efter skilsmässa. Själva bodelningen går till på så sätt att man först beräknar makarnas andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Efter att man beräknat båda makarnas andel gör man avdrag för eventuella skulder från respektive makes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan blir över från respektive make räknas ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Detta betyder att en make med stora skulder och få tillgångar inte kommer ha någonting, eller väldigt lite, att bidra med vid en eventuell bodelning.Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Vad händer om en person med demenssjukdom ingått äktenskap?

2020-10-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Ponera att kvinna, 88 år, gifter sig med man 72 år.Sonen får veta, först i efterhand, att äktenskap har ingåtts.Kvinnan har en dokumenterad demenssjukdom och sonen är hennes förvaltare.OM äktenskap ingås och sonen får veta detta först i efterhand: vad kan han göra åt saken då? Kan äktenskapet hävas?Jag vet att vigselförrättaren har en skyldighet att bedöma så att parterna förstår innebörden av att ingå äktenskap. Men OM hen inte anar och tar reda på att det finns en dokumenterad demenssjukdom med i bilden, vad händer då? Om äktenskap redan har ingåtts ? Kan äktenskapet hävas? Blir vigselförrättaren ansvarig? Etc...
Madelen Henriksson |Hej, och tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga! Kan äktenskapet hävas?Ett äktenskap kan upplösas antingen genom en äktenskapsskillnad eller vid ena makens dödsfall (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Det är möjligt att genom en äktenskapsskillnad upplösa äktenskapet i det aktuella fallet, men det rör sig inte om hävning. Som förvaltare kan det vara möjligt att ansöka om en skilsmässa, men det är beroende av hur långt förvaltarens uppdrag sträcker sig (RH 2008:33). Det kan därför vara möjligt för förvaltaren att ansöka om en skilsmässa. Detta är dock beroende av hur långt förvaltarens uppdrag sträcker sig. Möjlighet att äktenskapet är ogiltigt Vad gäller en vigsel så är det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att den ska vara giltig. Dessa går att finna i bland annat 4 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Högsta domstolen har i ett avgörande kommit fram till att bristande rättshandlingsförmåga inte räcker gör att grunda ogiltighet. Det finns däremot ett begränsat utrymme för att göra en vigsel ogiltig. Det krävs att en parts vilja ska ha brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att det saknas samtycke (NJA 2010 s. 648). En person med demens har inte rättshandlingsförmåga men det saknar enligt Högsta domstolen någon större betydelse vad gäller äktenskapets ogiltighet. Det som är avgörande är om det varit tillräckligt uppenbart att kvinnan inte har velat ingå i äktenskapet trots att hon vid ingåendet sagt ja. Att personen har en dokumenterad demenssjukdom behöver inte innebära att äktenskapet är ogiltigt. Skulle det däremot vara så att personens vilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att det saknas samtycke så kan äktenskapet bedömas vara ogiltigt. Kan vigselförrättaren bli ansvarig?Det kan här eventuellt bli fråga om tjänstefel. För att vigselförrättaren ska kunna hållas ansvarig krävs det att den har agerat antingen uppsåtligen eller oaktsamt. Med oaktsamhet menas vårdslöshet eller slarv. Skulle det vara så att man bedömer handlingen som ringa, det vill säga mindre allvarligt, så kommer vigselförrättaren inte att hållas ansvarig (20 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Då jag inte vet exakt vilka omständigheter som föreligger är det svårt att bedöma om det är ringa eller inte. HD har dock i ett fall där det rörde en senildement person, dömt att man inte bör dömas till ansvar för tjänstefel som vigselförrättare. Dock hade vigselförrättaren där talat med två olika personer till skillnad från i situationen du beskriver (NJA 1994 s. 108). Vigselförrättaren kan hållas ansvarig för tjänstefel. Detta är dock beroende av hur oaktsamt personen har agerat.Är det något mer du undrar över är du alltid välkommen att skicka in en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?

2020-10-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vår mamma har avlidit. Inom äktenskapet med vår pappa finns ett äktenskapsförord som innebär att all lös egendom i lägenheten tillsammans med alla medel på mammas bankkonton, inklusive aktier, är hennes enskilda egendom. Förstår att om äktenskapsförordet inte funnits då hade vår pappa fått ärva henne och vi barn fått vänta tills pappa går bort. Vad gäller nu? Är det enbart vi barn som ärver henne?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att det inte finns några särkullbarn inblandade. Äktenskapsförordet kommer därför inte påverka arvet i det här fallet. Detta på grund av att äktenskapsförordet endast får verkan vid bodelning. Eftersom din mamma avlidit ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att din mammas enskilda egendom inte ingår i bodelningen. Giftorättsgodsets värde kommer beräknas, läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Din mammas andel efter bodelningen kommer utgöra arvet efter henne. Eftersom ni barn är er mammas bröstarvingar har ni rätt att ärva henne (2 kap. 1 § ÄB). Dock kommer er pappa ärva först eftersom de var gifta (3 kap. 1 § ÄB). Ni barn kommer sedan ärva när er pappa går bort. Sammanfattningsvis så påverkar äktenskapsförordet inte arvsfördelningen om det inte är så att det finns några särkullbarn. Er pappa kommer ärva all er mammas egendom först och ni barn kommer ärva när er pappa avlider.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?

2020-10-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vad är viktigt att tänka på vid totalt äktenskapsförord ? Om man äger hus tillsammans 50/50 hur delas det då vi separation?Annat som är viktigt att känna till?Mvh
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag strukturerar mitt svar genom att först kort ta upp begreppet "totalt äktenskapsförord" för att därefter besvara fördelningen av huset vid separation och vad som är viktigt att känna till vid upprättandet av äktenskapsförordet. Innebörden av totalt äktenskapsförordVid ett så kallat "totalt äktenskapsförord" avtalar man helt bort giftorätten (makes framtida rätt i den andra makens egendom). Därmed sker ingen bodelning (delning av makars egendom vid upplösning av äktenskapet) och all respektive egendom utgör enskild egendom (egendom som inte ska delas vid äktenskapets upplösning). Flera saker kan ske med husetNi äger varsin andel av huset, närmare bestämt 50 % var. Ni är således delägare. Efter separationen kommer situationen vara densamma. Det finns tre alternativ att välja mellan gällande vad som ska ske med huset. Notera att jag här utgår från att ni inte ämnar fortsätta att bo tillsammans efter en eventuell separation. Varje delägare får fritt bestämma över sin ägarandel. För det första kan respektive delägare välja att sälja sin andel av huset. Det här innebär i praktiken en möjlighet för någon av er att köpa ut den andre och därmed ta över huset. Visserligen är det även möjligt att sälja sin andel till någon annan. Det är emellertid knappast någon som vill köpa hälften av ett hus. För det andra kan ni sälja huset gemensamt. För att sälja huset ska båda vara med på detta (2 § samäganderättslagen). Vid försäljning av huset tilldelas ni den andel av vinsten som motsvarar era respektive ägarandelar. Det här innebär att ni får hälften var av vinsten. Om det förefaller så att ni inte kommer överens om vad som ska göras kan någon av er, på grund av delägarskapet, göra en ansökan om försäljning till Tingsrätten med begäran om att huset ska säljas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Kostnaderna och vinsten för detta kommer att delas mellan er i proportion till respektive ägarandel. Det här innebär således att ni delar på hälften var gällande kostnader och vinst. Se till att ha koll på vem som äger vadEftersom ni behåller alla era egna egendomar vid ett totalt äktenskapsförord är det viktigt att se till att ha koll på vem som de facto äger vad. Var således tydliga med bland annat vem som köper vad så att det inte råder några oklarheter kring detta. Se till att upprätta ett korrekt äktenskapsförordFörutsatt att ni upprättat ett korrekt totalt äktenskapsförord faller giftorätten bort. Var noga med att det inte finns brister i äktenskapsförordet. Viktigt är att ni får er verkliga vilja igenom och inte blir utsatta för några överraskningar i framtiden. Det är fullt möjligt att på egen hand upprätta ett äktenskapsförord om ni så önskar. Jag rekommenderar emellertid att ni använder er av professionell juridisk hjälp. Detta för att vara säker på att det sker på ett korrekt sätt och att era verkliga viljor de facto framgår. För att få hjälp med upprättandet av ett korrekt äktenskapsförord kan ni använda er av vår avtalstjänst här på Lawline. Vill ni diskutera ärendet vidare kan jag starkt rekommendera att ta kontakt med en av våra jurister här på Lawline.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Får en präst vägra att förrätta en vigsel

2020-10-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag utsattes för våldtäkt där förövaren är i nära relation (släktband). Personen är dömd och förtjänar sitt straff. Detta ledde till att mitt fick en helt annan vändning, allt föll samman i mitt liv. Jag skulle gifta mig i somras och prästen som skulle viga mig & f.d fästman vägrade viga oss (tog slut tack vare detta). Han pressade ständigt min och min dåvarande fästmans familj att dra tillbaka anmälan mot förövaren då förövaren har en hög religiös status. När förövaren blev dömd och skulle förtjäna sitt straff så sa prästen att han och hela församlingen hade samlats och bestämde sig för att vi inte skulle vigas, han hade skickat sms till min dåvarande fästmans pappa och skrev att anledningen till detta är fästmön (mig) och hennes familj, och han lade till även meningen "du bör agera", i och med detta att anmälan inte kan dras tillbaka så menar prästen alltså att förlovningen bör avbrytas på grund av att vi anmält. Han pressade båda familjerna att det idag har orsakar att jag och min dåvarande fästman gått skilda vägar då han uteslöt oss från att vigas. Prästen har haft en stor inverkan i mitt liv på grund av pressen han utsatt mig för Då han uteslöt oss från att vigas pga att jag inte tog tillbaka anmälan mot förövaren. Det har drabbat mig riktigt hårt psykiskt, och idag går jag på centrum not brottsoffer för att försöka klara av dagarna. Min fråga är, finns det någon lag mot det prästen gjorde? Isåfall vad för lag och vad för bevis krävs/räcker? Kan man anmäla honom?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar den situation du befinner dig i, och hoppas att allt löser sig så bra om möjligt för dig! Det framgår inte vilket typ av trossamfund det rör sig om. Jag har därför valt att utgå från föreskrifterna som gäller för den svenska kyrkan, vilket kan tänkas äga viss tillämpning i andra fall. Regler kring ämbetet som präst Regler kring ämbetet som präst återfinns i kyrkoordningen (Kyrkoordning för Svenska kyrkan). Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till vigsel, om inte synnerliga skäl hindrar det (23 kap. 1 a § Kyrkoordningen). Kravet om att det ska föreligga synnerliga skäl för att en rätt till vigsel inte ska inträde borde vara ett högt ställt krav. Ett beslut om rätt till vigsel fattas av kyrkoherden för den församling där begäran om vigsel gjorts. Kyrkoherden får uppdra en annan präst eller pastoratet att beslut om frågan (23 kap. 1 a § tredje stycket. Kyrkoordningen). Ett sådant beslut får överklagas hos domkapitlet (23 kap. 1 a § fjärde stycket. Kyrkoordningen). Vigselplikt Frågan om så kallad vigselplikt har diskuterats tidigare med anledning av att vissa präster inom den Svenska kyrkan vägrat att viga den som var frånskild. Det föreligger inte någon skyldighet för den enskilda prästen att förrätta vigsel, däremot åligger skyldigheten en prästerliga organisationen (SOU 2007:17 s. 274). Idag har trossamfund ingen vigselplikt, vilket innebär att dess präster och andra befattningshavare inte har en plikt att viga två personer. Det är upp till den enskilda prästen att förrätta vigsel, då ett visst äktenskap kan anses oförenliga med prästens eller kyrkans trosuppfattning (SOU 2007:17 s. 275). Två exempel på detta är att den som är frånskild inte tillåts att ingå nytt äktenskap inom t.ex. katolska kyrkan, eller pga. själavård mässiga skäl där personen alltför snabbt ingått ett nytt äktenskap innan dess att den tidigare relationen har bearbetats. Ett par kan däremot alltid ingå äktenskap genom borgerlig vigsel så snart parterna är berättigade att ingå äktenskap.Ditt fall Jag finner inte något som tyder på att prästen har agerat i strid med de interna föreskrifterna som gäller. Det kan vara så att det finns grund att förklara honom obehörig att utöva kyrkans vigseltjänst då han kan tänkas ha övergett Svenska kyrkans lära (31 kap. 11 § Kyrkoordningen). Man har en ovillkorlig rätt (förutsatt att parterna är berättigade att ingå äktenskap) att ingå borgerlig vigsel. Vidare kan man överklaga ett beslut som fattats av en Kyrkoherde eller annan befattningshavare (23 kap. 1 a § fjärde stycket Kyrkoordningen). Hoppas du fått svar på din fråga! Och lycka till med allt! Vänligen,

Räcker äktenskapsförord för att min bostadsrätt inte ska ingå i en bodelning?

2020-10-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, vi gifte oss för 10 år sedan, jag hade bostadsrätt, nu vill vi skriva äktenskapsförord för hon har haft kronofogdeskulder sen vi gifte oss och hon vill jag ska va ensam ägare på bostadsrätten. Räcker det med äktenskaps förord? Hade bostaden15 år innan äktenskapHar ni kontrakt som kan hjälpa oss?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Räcker det med äktenskapsförord för att jag ska räknas som ensam ägare på en bostadsrätt?Som huvudregel gäller att bodelning ska ske när makar separerar och att bostadsrätten ska delas lika mellan makarna i en bodelning (10 kap 1 § äktenskapsbalken och 11 kap 3 § äktenskapsbalken).Det räcker med äktenskapsförord för att din bostadsrätt ska undantas från denna bodelning. Om du anger i äktenskapsförord att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom så behåller du den vid separation (7 kap 3 § äktenskapsbalken). Det finns formkrav (krav som måste uppfyllas för att äktenskapsförordet ska vara giltigt), bland annat undertecknande och skriftlighet (7 kap 3 § äktenskapsbalken 2 stycket). SammanfattningÄktenskapsförord ska räcka för att du ska kunna behålla bostadsrätten vid en separation. För att få hjälp med att skriva äktenskapsförordet rätt så kan du ta kontakt med med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Återkallelse av äktenskapsförord

2020-10-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har ett äktenskapsförord med min fru och nu vill jag att detta inte ska gälla utan ska skriva ett testamente i stället.Hur går jag tillväga för att ogiltig förklara Äktenskapsförordet.M.v.h Roland
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man återkallar ett äktenskapsförord. Inledningsvis ska antydas att det inte går att direkt återkalla ett äktenskapsförord, utan man måste istället upprätta ett nytt äktenskapsförord som tydligt upphäver innehållet i det tidigare äktenskapsförordet. För detta gäller samma formkrav som vid upprättande av äktenskapsförordet, dvs. skriftlighet, undertecknande av båda makarna samt registrering hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). En make kan dock aldrig ensidigt upphäva ett äktenskapsförord, utan det ska framgå att makarna är överens.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

2020-10-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag ska gifta mig med min turkiska pojkvän. Vi kommer viga oss inför en turkisk myndighet. Jag undrar vad jag behöver ha med mig?Hörde talas om blodprover som skall tas där, vad innebär det?Jag undrar också vad det är för kostnader?Tacksam för svar
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kan tyvärr inte besvara dina frågor, då vi på Lawline arbetar med svensk rätt. Frågor om kostnader, eller vilka handlingar du bör ha med dig är inte heller något som svenska myndigheter i regel har insyn i. Vad gäller blodproverna, är det ett vanligt fenomen i andra länder som syftar till att motverka genetiska sjukdomar. Jag kan dock rekommendera dig att ta kontakt med den turkiska ambassaden, då har bättre insyn i vilken dokumentation som förutsätts vid äktenskap. Du kan nå ambassaden på följande telefonnummer: 08-23 08 40 Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,