När kan en skuld avskrivas hos Kronofogden?

2018-12-06 i Skuld
FRÅGA |Hej. Under vilka omständigheter kan en skuld på ca.50000 som gick till Kronofogden avskrivas.? Om det överhuvudtaget hände o går genomföra. Exempelvis -svårt ekonomisk situation att kunna få ihop till det nödvändiga -hyra, mat och så vidare.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De möjligheter som finns för att en skuld ska "avskrivas" är följande: - Skulden preskriberas - Du kommer överens med borgenären - SkuldsaneringEn skuld preskriberas efter tio år om det inte skett preskriptionsavbrottReglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om borgenären inte krävt dig på skulden eller inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott). En skuld preskriberas tio år efter dess tillkomst om det inte skett något preskriptionsavbrott. För fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk preskriberas är preskriptionstiden tre år (2 § Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, - Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Varje gång du får ett krav på skulden, antingen från borgenären eller kronofogden, sker det ett preskriptionsavbrott och ny preskriptionstid börjar löpa.Du kan komma överens med borgenärenI vissa fall kan det vara möjligt att komma överens med den du är skyldig pengar. Att någon ska efterskänka en skuld helt händer sällan. Men eventuellt kan det vara möjligt att komma överens om en avbetalningsplan alt. att ni kommer överens om att du ska betala en mindre del av skulden direkt och att resten stryks. Det är dock ingen skyldighet borgenären har, utan handlar om vad ni kan komma överens om.I vissa fall går det att få skuldsaneringReglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet. I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen).När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).För att beviljas skuldsanering krävs det att gäldenären är kvalificerat insolvent, innebärande att vederbörande inte kan betala skulden under överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Om en skuldsatt uppfyller villkoren för skuldsanering avgörs i det enskilda fallet, dock krävs det i regel att man inte kan betala av skulden under en tidsrymd av 15-20 år. En skuld om 50.000 kr är i regel för liten och kommer sannolikt att bedömas som rimlig att betala av under så lång tid. Vill du ändå ansöka om skuldsanering är min rekommendation att du kontaktar budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Sådan kan du få kontakt med genom att ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad. Skuldrådgivaren kan hjälpa dig att se över ekonomin och även hjälpa till att fylla i ansökan om skuldsanering.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett utländskt företag driva in en skuld jag har?

2018-12-01 i Skuld
FRÅGA |Jag signade upp mig för ca 1 år på InterNations för att prova på deras tjänst, använde den bara ett fåtal gånger innan jag avinstallerade appen. De har fortsatt dragit pengar från mitt konto £30 per halvår utan att jag märkt av det. Bara nu har jag fått ett mejl från de där de säger att jag måste uppdatera mina bankuppgifter då jag har bytt kontokort. Företaget är baserat i Munchen. Vad händer om jag struntar i att uppdatera mina kontouppgifter, då jag inte längre vill vara medlem? De har dessutom en gammal adress på mig, så de vet kanske inte att jag inte längre bor i London. De hävdar att jag måste betala då det står i deras termer att avtalet förnyas automatiskt och att jag missade uppsägningstiden med 1 dag (samma dag de skickade ut påminnelsen för betalning).
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då du har ett avtal med företaget samt även avtalad tid om när tjänsten måste sägas upp är du bunden av avtalet mellan er. Det är svårt att säga exakt vad som sker om du inte uppdaterar dina kontouppgifter och därmed inte betalar det du är skyldig. Det finns möjlighet för ett utländskt företag att vända sig till ett inkassobolag för att driva in skulden, det finns inkassobyråer som är specialiserade på att driva in skulder över nationsgränser. Likaledes kan en utländsk borgenär även vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande för den obetalda skulden. Vid både inkasso och ärende hos Kronofogden kan det tillkomma fler kostnader än din ursprungliga skuld.Som svar på din fråga innebär det att det finns en möjlighet för din motpart att söka upp sig och begära betalning även om ni befinner er i olika länder.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

dödsbos bolån

2018-11-26 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min mamma gick hastigt bort i lördag. Hon hade ett hus. Ingen av oss syskon vill/kan ta hand om det. Så det ska säljas. Det är i det jag behöver lite stöttning. Jag tror inte att huset är så lätt att sälja för det ligger i en liten by i Norrland. Vad händer med lånet på huset? Hon hade en försäkring på huslånet att det skulle försvinna vid dödsfall men vi fick veta att den hade gått ut pga ålder ( hon blev 66 år & försäkringen hade tydligen löpt ut i somras). Ärver jag hennes bolån? Så jag behöver betala för det tills någon köper huset? Mamma hade själv pengar på banken & livförsäkring men detta täcker ju inte lånet. Jag bor 90 mil bort och kommer ju inte att ha möjlighet att vistas här. Det kan ju bli under lång tid som huset inte blir sålt dvs det kan bli en dyr historia. Vad är jag skyldig att betala enligt lag? Är jag skyldig att invänta en köpare som är beredd att betala det mamma har i lån? Med vänlig hälsning,
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som kommer hända med det bolån din mor tagit upp innan sitt frånfälle samt vad som kan göras med huset. Jag utgår i mitt svar från att det inte finns något testamente som kan sätta de huvudsakliga reglerna om arv ur spel. Vad säger lagen? Några av de för din frågeställning relevanta bestämmelserna finner man i ärvdabalken (ÄB). Av 20:1 ÄB kan man utläsa att en bouppteckning ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet om inte skatteverket efter en ansökan förlänger den tid man har på sig. En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder (20:4 ÄB). I svensk rätt kan man inte ärva skulder från sina föräldrar eller någon annan. Istället får de de som hade eventuella krav att rikta mot den avlidne istället vända sig till dödsboet för att få skulden betald. Om medlen i dödsboet inte räcker till kommer du alltså inte att bli betalningsskyldig för det lån din mor tagit upp. Andra bestämmelser som kan komma att aktualiseras finns i konkurslagen (KonkL). En konkurs definieras i 1:1 KonkL som när en eller ett antal borgenärer går ihop för att tvångsvis göra om gäldenärens tillgångar till likvida medel (pengar) för att på så vis få de pengar som gäldenären är skyldig dem. Gäldenären i detta fall skulle vara din mors dödsbo och borgenärerna de som hon tagit bolånet av. Enligt 1:2 KonkL kan både gäldenären eller borgenärerna ansöka om att ett bolag eller ett dödsbo ska försättas i konkurs. Om ett dödsbo eller en dödsbodelägare begär ett dödsbo i konkurs ska bouppteckningen bifogas i ansökan. Om dödsboet försätts i konkurs kan det inte längre råda över den egendom som tillhör det enligt 3:1 KonkL. Istället ska den konkursförvaltare som utses av en tingsrätt sälja egendomen och dela ut vinsten som uppstår till borgenärerna (8:1 KonkL). Bedömningen i ditt fall Som redogjorts för ovan finns det ingen risk för att du får ta över din mors skulder, det som dock kan hända är att dödsboets tillgångar, alltså det som sedan blir det arv du skulle fått ut istället går till att betala av dödsboets skulder. Om dödsboets borgenärer begär dödsboet i konkurs kan huset i norrland komma att säljas som del av konkursen för att lånet ska kunna betalas av. Om dödsboet begärs i konkurs förlorar du alltså möjligheten att själv råda över vad som händer med huset. Du kan alltså inte sälja eller ge bort det själv, utan försäljningen sköts av konkursförvaltaren. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga. Om du skulle skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Du måste bevisa att skulden föreligger

2018-11-11 i Skuld
FRÅGA |Min brorson är skyldig mig 10.000 spänn.Han har betalt 1.250 kr. Betalningsföreläggande gäller inte, vad jag förstår, då jag inte har något bindande papper .Skulden är gammal, från 2012.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att skulden är från 2012 spelar ingen roll ifall du fortsätter påminna din brorson om att han är skyldig dig pengarna, eller ifall han betalar av delar av beloppet. För att din rätt att kräva in skulden ska försvinna måste det gå 10 år mellan gångerna du påminner om skulden eller han betalar av en del av den.Att du inte har något bindande papper på skulden är inte en anledning att ett betalningsföreläggande inte gäller. Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande ändå. Ifall din brorson motsätter sig att han är skyldig dig pengarna kan det dock bli problematiskt att du inte har ett papper på skulden eftersom du då får svårt att bevisa att han är skyldig dig pengarna. Om du hävdar att han är skyldig dig pengar måste du kunna bevisa det ifall han säger emot.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man bli fri från ett borgensåtagande om det inte gjorts en kreditprövning?

2018-12-01 i Skuld
FRÅGA |Hej, För några år sedan när jag var 20 år ungefär fick min far ekonomiska problem, vi bodde i samma lägenhet och han kunde inte betala hyrorna, vi blev avhysta men fick flytta tillbaka ifall han betalade de hyror och skaffade en borgensman, det var panik så ingen tänkte igenom något sä vips så fick jag skriva på, men misstaget var att dom inte kollade upp mig vilket jag önskar nu att dem hade gjort, jag hade ingen inkomst och hade anmärkningar. Det går väl inte att bli borgensman då? Nu har jag ju en skuld på 323.000 tack vare honom. Men det måste väl finnas någon chans att kunna överklaga och få bort detta på något vis eftersom jag hade NOLL inkomst och anmärkningar?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inte exakt vem din far var skyldig pengar när du gick i borgen för honom, men jag kommer i mitt svar utgå från att det var hyresvärden. Jag kommer att redogöra för den rättsliga regleringen först. I slutet av mitt svar finns en sammanfattning där jag i förenklad form förklarar vad som gäller.Konsumentkreditlagen och god kreditgivningssedSå länge ni inte hyrde av en privatperson som hyrde ut sin lägenhet i andra hand eller liknande så är eran hyresvärd en näringsidkare. När en näringsidkare lämnar kredit till konsumenter (alltså privatpersoner) så omfattas kreditgivningen av en lag som kallas konsumentkreditlagen.Enligt konsumentkreditlagen så ska en näringsidkare följa vad som kallas för god kreditgivningssed (6 §). Näringsidkaren ska ta till vara konsumentens intressen med tillräcklig omsorg och ge konsumenten den information och de förklaringar som konsumenten behöver. En näringsidkare ska göra en kreditprövning i syfte att säkerställa att konsumentens ekonomi klarar av åtagandet innan näringsidkaren ger kredit (12 §).Den exakta innebörden av god kreditgivningssed varierar beroende på omständigheterna. Men god vägledning kan man hitta i Finansinspektions allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, FFFS 2014:11. Enligt finansinspektions råd om borgen (5 kap.) så bör en kreditgivare pröva borgensmannens nuvarande och framtida betalningsförmåga innan borgensmannens åtagande accepteras. Finansinspektion menar att ett borgensåtagande bara bör accepteras om:1. Borgensmannen har en sådan ekonomi som gör det möjligt för denne att betala den skuld som borgen ingåtts för, eller2. Borgensmannen äger försäljningsbara tillgångar som efter en försiktig värdering hade räckt till för att betala den skuld denne går i borgen för.Det råder ingen som helst tvekan om att en 20-åring med betalningsanmärkningar och som saknar inkomster inte på något sätt uppfyller de villkor som finansinspektions allmänna råd innehåller.Kan man bli fri från ett borgensåtagande?På vilket sätt spelar det då roll att näringsidkaren har brustit i god kreditgivningssed och accepterat ett borgensåtagande utan att göra en tillräckligt god kreditprövning? Enligt en paragraf i avtalslagen finns det en allmän möjlighet att ändra eller ta bort ett villkor i ett avtal om avtalsvillkoret bedöms vara oskäligt (36 §). Detta kallas för jämkning. Det anges att bland annat omständigheterna vid avtalets tillkomst kan leda till jämkning.Högsta domstolen har slagit fast att om en kreditgivare brustit i sin kreditprövning av borgensmannen så kan man använda regeln i avtalslagen för att jämka borgensåtagandet (se Högsta domstolens domar NJA 1997 s. 524 och NJA 1999 s. 408). Detta betyder att beloppet som borgensmannen måste betala sätts ner till ett lägre belopp eller möjligtvis helt och hållet i extrema undantagsfall. Även om jämkning sker så kommer dock borgensmannen i regel behöva betala en del av skulden, hur mycket är beroende på hur borgensmannens ekonomi och betalningsförmåga ser ut.Sammanfattning och hur du kan gå vidareEn näringsidkare ska enligt lag göra en kreditprövning innan kredit ges till en konsument. Det anses allmänt att borgensåtaganden inte ska accepteras från personer som saknar ekonomisk förmåga att fullgöra betalningsåtagandet. Har detta gjorts ändå finns det en möjlighet att sätta ned borgensmannens skuld.Utifrån vad du har berättat är min bedömning att det finns goda chanser för dig att få din skuld nedsatt på grund av att det aldrig gjordes en kreditprövning och för att ett borgensåtagandet från dig aldrig borde ha accepterats med hänsyn till din ekonomiska situation.Jag rekommenderar dig att kontakta konsumentverket som är den myndighet som har tillsyn över att konsumentkreditlagens regler följs. Dom bör kunna leda dig vidare med ditt problem.Med vänliga hälsningar

Vad innebär oreglerad skuld?

2018-11-30 i Skuld
FRÅGA |Vad innebär oreglerad skuld?
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En oreglerad skuld innebär att det finns en skuld som inte är betalad.Hoppas du fick svar på din fråga!

Att gå i borgen och ta över kontraktet

2018-11-11 i Skuld
FRÅGA |Läste någonstans att om jag haft borgen i 2 år och fullgjort mina betalningar i nu 3 år blir då kontraktet mitt?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har varit borgensman åt någon.Att gå i borgen för någonEtt borgensåtagande, det som i dagligt tal kallas för att "gå i borgen för någon", är när man tar ansvar över en persons förpliktelser. Antingen att man svarar som för egen skuld eller att man tar över skulden när det är visat att den som har skulden (gäldenären) inte kan betala den. Att svara som för egen skuld betyder att borgensmannen kan bli tvungen att fullfölja förpliktelserna, exempelvis betala tillbaka ett lån till banken, som om hen själv hade lånat pengarna. Banken behöver således inte först gå till gäldenären, utan kan direkt vända sig till borgensmannen. Denna form av borgen är den vanligaste.Vad gäller i ditt fallDet finns ingen generell regel som säger att borgensmannen får ta över kontraktet om hen fullföljer ett antal betalningar. I andra ord, om du är en borgensman blir inte kontraktet ditt, även om du har skött betalningarna. Däremot har du rätt att kräva gäldenären på det du har betalat.

Skuld på en person utan känd adress

2018-10-31 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har lämnat in en skuld till Kronofogden, men personen håller sig undan och betalar inte tillbaka. Kan jag höra med personens barn (vuxen) om hens senaste adress och var hen jobbar? Och även berätta om skulden som hen har till mig? Eller räknas detta som ärekränkning eller förtal? Vad får jag berätta? Gör jag mig skyldig till något brott genom att kontakta hens barn och berätta om skulden? Vilka möjligheter har jag att få tillbaka mina pengar då jag inte vet varken adress eller arbetsplats?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du anser att någon har en skuld till dig och inte betalar tillbaka den så gör du rätt i att söka hjälp hos Kronofogden. Kronofogdens uppdrag är att se till att den som har rätt att få betalt av någon ska få det. Du kan höra av dig till personens barn och berätta om skulden och ställa dessa frågor. Det räknas inte som ärekränkning eller förtal och är därmed inte brottsligt.I början av din fråga så skriver du att du har lämnat in en skuld till Kronofogden. Jag är dock osäker på om du verkligen har gjort det eftersom man då behöver svarandes adressuppgifter. Om du vet vad personen heter så skulle du kunna ta reda på vad hens adress är via en söktjänst som till exempel Eniro. När du har fått tag på personens adress, kan du fylla i ansökningsblanketterna hos Kronofogden och skicka in dem.Vänligen,