Rätt för moder att överlåta myndig dotters egendom. Falsus procurator och ratihabition

2012-10-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Får en mamma skriva under med dotterns namn genom sitt eget namn på ett försäljningsavtal, där mamman säljer dotterns moped? Trots att dottern är över 18 år och utan fullmakt från dottern.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Den som är över arton år råder själv över sin egendom, se 9 kap. 1 § föräldrabalken motsatsvis, om personen inte har förvaltare enligt föräldrabalken. En person har i regel aldrig rätt att utan muntlig eller skriftlig fullmakt rättsligt förfoga över någon annans egendom. Ett sådant förfarande kan, beroende på omständigheterna och uppsåt, vara straffbart jämlikt något straffbud i brottsbalken. Att överlåta någon annans egendom utan fullmakt har även civilrättsliga implikationer. Den som uppträder såsom fullmäktig för annan utan att ha erforderlig behörighet, vilket kallas att uppträda som en s.k. falsus procurator, är skyldig att ersätta tredje man alla skador som uppkommer genom att denne inte kan göra köpet gällande gentemot huvudmannen, se 25 § avtalslagen. Det finns dock möjlighet för huvudmannen att i efterhand, uttryckligen eller genom konkludent handlande, godkänna den falska fullmäktigens genomförda överlåtelse. Detta kallas för ratihabition. En moder har alltså ingen generell rätt att förfoga rättslig, t.ex. genom en överlåtelse, över sin myndiga dotters egendom utan fullmakt. Skulle en överlåtelse av t.ex. en moped ändå företas av modern, kanske på grund av att modern vet om att dottern vill sälja mopeden, utan någon rättsligt giltig fullmakt för detta, kan dottern i efterhand ratihabera överlåtelsen. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Avtalsvillkor

2012-08-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Skriver än en gång och hoppas på svar denna gång.. Kan en hyresvärd skriva in i avtal att han kan säga upp kontraktet av vilket skäl som helst? Är detta giltigt?
Erik Yderstedt Karlsson |Hej. Huvudregeln i svensk rätt är att man är bunden av de avtal man ingår. Dock finns det självklart undantag. Enligt 36 § Avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) får ett avtalsvillkor jämkas eller helt enkelt tas bort om det är klart orimligt. Eftersom det är ett undantag från huvudregeln så angrips inte alla avtal där ena parten fått aningen mer än den andra. Det finns ändå typfall som anses vara orimliga. Ett sådant typfall är just när endast den ena parten kan ändra avtalets innehåll utan att angiva några skäl. Det låter som att ditt avtal innehåller ett sådant avtalsvillkor som typiskt sett anses vara orimligt och kan angripas med hjälp av 36 § Avtalslagen.

Rätt till reklamation?

2012-06-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej Jag köpte en jacka med skinnärmar i lammskin för en vecka sedan från butiken Zara. När jag använde den märkte jag dock att den luktade fruktansvärt och att doften satte sig på huden. Efter att jag använt den är jag tvungen att tvätta huden med tvål för att få bort doften. När jag gick tillbaka till butiken luktade jag på andra jackor av samma modell och de luktar inte alls på samma sätt. Butiksmanagern avfärdade dock reklamation av jackan eftersom jag redan använt den. I konsumentköplagen 16§ står det att varan skall anses felaktig om den avviker från vad köparen kunnat förutsätta, å andra sidan skall varan inte anses felaktig om jag märkt doften när jag köpte jackan, vilket jag inte gjorde. Har jag rätt att reklamera jackan eller får jag helt enkelt "skylla mig själv" att jag inte märkte doften vid köpet? Tacksam för svar
Angelica Rigborn |Hej Sarah, tack för din fråga! Eftersom doften av jackan har visat sig inom sex månader från det att du köpte jackan ligger det på säljaren (Zara i detta fall) att visa att felet inte funnits vid köpet.(Du har rätt som anser att jackan är felaktig då den avviker från vad du som köpare kunnat förutsätta) Enligt 20a§ Konsumentköplagen ska emellertid ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses (presumeras) ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Bestämmelsen i 20 a § utgör således en regel om annan fördelning av bevisbördan än vad som följer av normalfallet. Doften på jackan borde utgöra ett sådant ursprungligt fel som Zara ansvarar för, då felet är av väsentlig betydelse för dig som konsument. Du borde därför ha rätt till att häva köpet (eller få en ny jacka). Du skulle kunna gå tillbaka till butiken och prata med dem igen annars kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden. Med vänlig hälsning,

Konkludent handlande efter uppsägning

2012-04-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vi säljer en tjänst genom tillsvidareavtal. Detta betalas via autogiro. En kund har missat att betalakom efter ett antal månader., det skickades en uppsägning skriftligt. Kunden uppger sig inte ha tagit emot denna. Skulden betalades och ingen informerade om att avtalet sagts upp. Efter detta har inga dragningar gjorts på autogirot. Nu vill kunden att avtalet ska vara fortsatt giltigt och anser inte att vi fullgjort vår uppfyllningsplikt. Gäller avtalet i det här läget ?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Det är enklare för den ena avtalsparten att visa att man sagt upp ett avtal, än för den andre att visa att så inte skett. Vidare bör man kunna ställa krav på ett vinstdrivande företag att de dokumenterar sina affärer, så att de bland annat ska kunna visa att de fullgjort sina avtalsskyldigheter. Därför torde bevisbördan ligga på er i fråga om huruvida uppsägning skett. Ett avtal kan dock vara fortsatt giltigt även om uppsägning skett på ett korrekt sätt. Så kan vara fallet om avtalsparten efter uppsägningen agerar som om avtalet fortfarande består, så kallat konkludent handlande. I detta fall har kundens påstående lämnats utan invändningar. Det kan inte krävas att konsumenten ska besitta några djupare kunskaper i avtalsrätt, vilket däremot kan krävas av ett seriöst företag. Efter uppsägningen har företaget tagit emot betalning av kunden för sina tjänster utan invändning om avtalets giltighet. Därmed har såväl företaget som kunden handlat konkludent, och avtalet måste anses vara fortsatt giltigt.

Förutsättningsläran

2012-09-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, jag har betalat och gått en kurs på Komvux. Efter kursen visar det sig att jag inte är behörig till komvux och kan inte använda mitt betyg. Får dom ta betalt och låta mig gå kursen utan att ge mig information om att jag ej är behörig? Det verkar även vara ett missförstånd mellan arrangör och utförararen av kursen. Vad finns det för skydd för privatpersonen att själv inte stå ansvarig för ett missförstånd mellan dessa? Mvh
|Hej! Svaret på denna fråga beror till stor del på upplysningspliktens respektive undersökningspliktens omfattning i det enskilda fallet. Det handlar helt enkelt om hur man motiverar sin ståndpunkt. Ett direkt svar finns inte men jag kan ge dig ett verktyg i form av ett lämpligt argument, nämligen förutsättningsläran. Förutsättningsläran går ut på att det har förelegat en förutsättning som har varit synbar för motparten, dvs. att motparten insett att det var en förutsättning för avtalets ingående. Denna ska ha inverkat bestämmande på viljan att ingå avtalet, dvs. hade denna specifika förutsättning inte förelegat så skulle du inte ingått avtalet. Dessutom skall det vara skäligt att lägga risken för "förutsättningsfelet" på din motpart. Du får kort sagt tala om för de att misstaget inte är ditt och att de åtminstone ska betala tillbaka dina pengar. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Avtalsslut av anställd

2012-08-06 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, på arbetsplatsen har vi en kaffemaskin som vi betalat månadsvis för. Vi har nu begärt att avsluta detta och då hänvisar man till ett avtal som en anställd ingått (ej firmatecknare men dock styrelsemedelem) där det framgår att uppsägningstiden är mycket lång. Kan detta avtal vara giltigt pga att vi betalt fakturorna? Avtalet har aldrig diskuterats eller känts till av företaget (firmatecknare).
|Hej! Utifrån den information som lämnats här får det anses troligt att avtalet är bindande för din arbetsgivare. Detta kan bero på flera orsaker. Exempelvis kan denna person som företrädare för din arbetsgivare inta en sådan ställning att personen har behörighet att ingå denna typ av avtal. Om så är fallet kan jag inte säkert säga utan att närmare veta personens ställning på arbetsplatsen. En annan möjlighet är, precis som du frågar, att din arbetsgivare blir bunden genom att bete sig på ett sett som tyder på att avtalet är bindande. Ett tydligt exempel på detta är att utföra den prestation som avtalet ålägger, i detta fall att betala. Då din arbetsgivare har betalat hyran under en tid detta anses ha lett till att avtalet blir bindande även om personen från början egentligen inte hade rätt att inga avtalet.

Domstols avgörande sedan avalet har hävts.

2012-05-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej Om ett avtal (ett fodervärdsavtal avseende hund) hävs av uppfödaren, kan denne ändå fortsätta att kräva sin rätt enligt avtalet (t.ex. låna hunden för att ställa ut den)tills dess att saken prövats i domstol. Är rättigheterna i ett hävt avtal fortfarande giltiga???
Thomas Hefner |Hej, Innebörden av att avtalet är hävt är att man inte längre är bunden av det, och alltså inte längre kan göra några krav på prestation från motparten enligt avtalet. Rent praktiskt så kan det gå till så att parterna inte är överrens om avtalet är hävt eller inte, och då vet man kanske inte (beroende på hur avtalet faktiskt ser ut) vad som gäller innan en domstol avgör om avtalet faktiskt är hävt eller skall gälla. Det kan t.ex. bero på att parten som vill häva inte har uppfyllt avtalets villkor för att få häva avtalet. När det dock är, så som du beskriver, att ena parten hävdar att avtalet är hävt så blir detta helt bindande om den andra parten godtar hävningen. Eftersom parter alltid har rätt att ändra ett avtal om de bägge är överrens om det. Parten som då velat häva har ett underläge eftersom denne då inte kan kräva fullgörelse enligt avtalet eller försöka göra sin rätt gällande. Om parten då fortsätter att ta sig rätt enligt avtalet, sedan detta har hävts bör en domstol senare endast slå fast att avtalet varit hävt sedan tidigare och parten alltså aldrig haft den här rätten. Samtidigt så kan det vara vettigt för parten att fortsätta nyttja sin rätt om denne räknar med att domstolen inte kommer att anse att avtalet varit hävt och ge denne rätt. Domstolens utslag anses alltså inte ändra rättsläget, utan endast bekräfta det.

Ogiltig gåva?

2012-02-10 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min far fick besked om dödlig sjukdom och avled ca 3 månader senare, efter att ha blivit akut sämre den sista veckan då han hamnade på sjukhus. Den sista tiden innan sjukhuset var han kraftigt medicinerad med morfin och precis innan han gick in i det absoluta slutskedet gav han bort en gåva till en person som inte är en släkting. Hon har alltså ingen arvsrätt, så det kan inte räknas av, men vad gäller här? Det finns inget gåvobrev upprättat. Kan dödsboet kräva tillbaka gåvan (som var värdefull)? Om hon inte gör det, ska det polisanmälas och räknas som stöld? Vad jag förstår ligger också detta utanför en eventuell "arvstvist", etersom personen i fråga inte är släkt, så det är en egen "process" stämmer det?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Det stämmer som du skriver att det inte är fråga om en arvstvist i detta fall, då gåvomottagaren inte ingår i arvskretsen. Din far hade rätt att förfoga över sin egendom och ge gåvor till vem han önskade (förutsatt att han inte hade en maka vid liv, men jag tolkar din fråga att så inte var fallet). Att ge en gåva är en form av avtal och därför är avtalslagen tillämplig. I avtalslagen finns en del olika regler om när ett avtal ska anses vara ogiltigt. I 31 § anges att om någon har utnyttjat annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget, är rättshandlingen ogiltig. I 33 § anges att en rättshandling där omständigheterna är sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den person gentemot rättshandlingen företogs visste om detta, rättshandlingen är ogiltig. Vidare finns i 36 § en generell "ogiltighetsklausul" där avtalet kan förklaras ogiltigt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets ingående, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Att din far vad kraftigt medicinerad och kanske inte vid sina sinnes fulla bruk kan vara en sådan omständighet som gör att avtalet (alltså gåvan) kan förklaras ogiltig. Om du vill göra gällande att avtalet inte är giltigt är detta en civilrättslig process som förs vid tingsrätten och det är dit du vänder dig med en stämningsansökan. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar