Vad gäller angående utträde ur ideell förening?

2010-09-24 i Föreningar
FRÅGA |Jag är intresserad av att gå med i en ideell förening (den enda i sitt slag som jag har tillträde till), dock har jag dålig erfarenhet sedan tidigare av att stadgarna inte följts och att ledningen varit vänskapskorrumperad. Jag vill givetvis inte gå med under dessa förhållanden men nu skall man ha "börjat om" och jag vill veta om det verkligen har blivit bättre. Dock vill jag kunna dra mig ur (med min medlemsavgift) om det är lika illa som tidigare. Vilken bevisbörda har jag vid en eventuell reklamation av medlemskapet och är det ens möjligt att reklamera?
Cajsa Hansen |Hej! Lagstiftning saknas i fråga om ideella föreningar vilket gör det svårt att svara på din fråga. I dylika situationer får man främst vända sig till praxis på området/inom den bransch föreningen verkar. Frågor om medlemskap och utträde ut föreningen torde dock vanligtvis regleras i föreningens stadgar vilka regler i så fall blir gällande. Angående bevisbördan kan generellt sägas att den som påstår något också har bevisbördan för detsamma. Att reklamera medlemskapet torde inte vara möjligt då jag inte skulle se det som om du har köpt en tjänst/vara genom att gå med i den ideella föreningen.

Ansvar hos revisor för ideell förening

2010-04-19 i Föreningar
FRÅGA |Är jag skyldig att som revisor för en ideell förening anmäla skattebrott? Finns det något straffansvar på mig om jag INTE gör det, alltså? Kan jag rekommendera ansvarsfrihet offentligt, så att säga, även om jag påpekar för styrelsen att ett skattebrott har begåtts?
Anna Gustafsson |Hej och tack för Din fråga! I Sverige finns det ingen särskild lag som hanterar ideella föreningar, men Skatteverket lägger ut allmän information på sin hemsida. Ideella föreningar bör ha stadgar som reglerar föreningsmöten, styrelsen och revision. Styrelsens har som huvudregel inget personligt betalningsansvar för föreningen, men det finns undantag. Om en ansvarig person (t.ex. styrelsemedlem) lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket eller låtit bli att betala in skatterelaterade avgifter så kan personen bli personligt ersättningsskyldig. Personligt betalningsansvar föreligger bara om föreningen är årsredovisningsskyldig, vilket jag återkommer till nedan. Det är främst revisorsregler som hanterar Ditt ansvar. Revisorslagen (2001:883) https://lagen.nu/2001:883 rör revisorers ansvar generellt, t.ex. så säger 19 § att alla revisorer skall arbeta enl. god revisorssed och 32 § säger att en revisor som handlar orätt kan varnas eller till och med bli av med sin revisorsauktorisation. God revisorssed innebär bland annat att revisorer skall arbeta självständigt och opartiskt. Den lag som främst är relevant för Dig är Bokföringslagen (1999:1078) https://lagen.nu/1999:1078. Enligt 2:2 § Bokföringslagen är ideella föreningar skyldiga att upprätta en årsredovisning i tre olika situationer: 1) när föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kr 2) när föreningen är moderbolag i en koncern 3) om föreningen bedriver näringsverksamhet. Om den ideella förening Du arbetar för är skyldig att upprätta en årsredovisning så gäller Revisionslagen (1999:1079) https://lagen.nu/1999:1079. Enl. Revisionslagen 6 § skall Du som revisor lämna in en revisionsberättelse efter avslutad granskning av föreningens räkenskaper. Enl. 7 § skall det i revisionsberättelsen göras påpekanden enligt god revisorssed. Det innebär påpekanden som en opartisk och självständig revisor skulle anse det korrekt att nämna, t.ex. felaktigheter i räkenskaperna. Enl. 29 § så skall revisorn anmärka i revisorsberättelsen om han/hon funnit någon försummelse hos en person i företagsledningen (föreningens styrelse) som kan ligga till grund för personligt betalningsansvar (nämndes tidigare). Personligt betalningsansvar för styrelsen föreligger vid "skattefusk". Enl. 30 § skall en förenings misslyckande att fullgöra sina skatterelaterade skyldigheter skrivas ned i revisionsberättelsen av revisorn. Enl. 32 a § skall en kopia av revisionsberättelsen skickas till Skatteverket, när "skattefusk" enl. 29 § föreligger. Du som revisor är skyldig att trots tystnadsplikt lämna uppgifter till åklagare/polis vid förundersökning i brottmål om de ber Dig. Ditt ansvar regleras i 37-40 §§ Revisionslagen. Du kan bli skyldig att ersätta ekonomisk skada som Du bidragit till genom att inte följa Revisionslagen. Enl. 40 § kan Du dömas till böter eller högst 6 mån fängelse om Du lämnar oriktiga uppgifter i Din revisionsberättelse, om felet är grovt kan Du dömas till högst 2 års fängelse. Som tidigare nämnts kan Du enl. Revisorslagen bli av med din revisorsauktorisation. Sammanfattningsvis så är Du skyldig att i en revisionsberättelse påpeka skattebrott. Denna regel gäller endast om föreningen är skyldig att göra en årsredovisning. Om du inte nämner skattefel i Din revisionsberättelse riskerar Du att bli av med Din titel, ekonomisk ersättningsskyldighet, böter och även fängelse. Om Du påpekar för styrelsen att skattebrott har begåtts i Din revisorsberättelse så har Du endast följt några av reglerna i lagen, Du skall även skicka in en kopia till Skatteverket för att vara skyddad. Vänliga hälsningar

Hur snabbt måste en bostadsrättsförening presentera sin årsredovisning?

2010-03-26 i Föreningar
FRÅGA |Hur snabbt måste en bostadsrättsförenings styrelse presentera en årsredovisning?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! En bostadsrättsförening utgör en så kallad ekonomisk förening. Enligt 8 kapitlet 2§ Årsredovisningslagen (se https://lagen.nu/1995:1554#K8P2S1) ska styrelsen lämna årsredovisningen till föreningens revisorer senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Enligt 7 kap 4§ lag om ekonomiska föreningar (se https://lagen.nu/1987:667#K7P4S1, även kallad ”föreningslagen”) ska sådan föreningsstämma hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Ni ska alltså senast fem månader efter räkenskapsårets utgång ska ha lämnat årsredovisningen till de revisorer som - om inget annat framgår av era stadgar – utsågs vid förra årets föreningsstämma/årsmöte (enligt 8 kap 1§ föreningslagen, se https://lagen.nu/1987:667#K8P1S1) så att de har tid att granska den innan föreningens medlemmar ska ta ställning till om den ska fastställas eller inte (enligt 7kap 4§ 2 stycket 1 punkten föreningslagen, se https://lagen.nu/1987:667#K7P4S1). Vänliga Hälsningar

Stadgar i ekonomiska föreningar

2010-02-20 i Föreningar
FRÅGA |Funderar på att bilda ekonomisk förening och skulle vilja ha förslag till bra stadgar, jag tänker då på hur man skall undvika alla fallgropar.
|Hej! Jag föreslår att du följer de klara och tydliga reglerna för bildande av ekonomiska föreningar som finns i kap. 2 i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar - även kallad Föreningslagen (FL). I 2 § 2 kap. föreskrivs i 12 punkter vad som skall anges i föreningens stadgar. Stadgarnas närmare innehåll beror helt på just Er förenings syfte och verksamhet etc. Ett klargörande som jag kan komma med är att när man i stadgarna skall ange ändamålet med föreningens verksamhet enligt punkten 4 i 2 § § kap. FL så skall man beskriva dels föreningens syfte (dvs. målet med verksamheten) och dels verksamhetsföremålet (dvs. hur verksamheten skall bedrivas så att syftet uppnås). Föreningens stadgar antas av dess medlemmar och styr föreningens verksamhet. Juridiskt sett har stadgarna karaktären av avtal som i princip skall följas av medlemmarna och de som leder föreningen. Ur medlemmarnas perspektiv kan stadgarna sägas innehålla regler om vilka rättigheter och skyldigheter de har. Lagreglerna i FL är lättförståeliga och om ni följer dem så kommer ni undvika alla "fallgropar"! Lycka till!

Myndighetskrav för att närvara på föreningsstämma?

2010-05-29 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Jag undrar om det i en ekonomisk förening är tillåtet att ha omyndiga under 18 närvarande/deltagande i en föreningsstämma då jag inte kan hitta något som motsäger detta men har fått sådana uppgifter. Tack.
Martin Fridh |Hej, Regelverket för hur en ekonomiskförening sköts och styrs är delat emellan flera normkällor. Främst gäller lag (1987:667) om Ekonomiska föreningar, vilken är en speciallag som reglerar föreningarnas struktur, ekonomi, medllemmar och förhållande till utomstående. Vid sidan av dessa tillämpliga lagregler har medlemmarna att iaktta innehållet I föreningens stadgar, vilka är en förutsättning för en förenings existens. Dessa är utan undantag bindande för alla föreningsmedlemmar. Då varken lagen eller stadgarna reglerar en uppkommen situation anses intern praxis accepteras som en normkälla. Slutligen gäller majoritets- och likhetsprincipen. Det vill säga majoritetens röst avgör en oreglerad fråga, samt att föreningen ej utan stadgestöd kan utsätta enskilda medlemmar för olika behandling. Nu till problemet, enligt lag (1987:667) om Ekonomiska föreningar är det medlemmarna som på stämman skall ta de viktiga besluten och det krävs naturligtvis att du är medlem för att ha rätt att tillträda. Enligt lagen skall dock inte din ålder ha någon inverkan, se https://lagen.nu/1987:667#K7P1S1 Då jag inte har tillgång till föreningsstadgarna, eller föreningens praxis (där frågan kan regleras) kan jag ej gå vidare I mitt svar. En föreskrift om krav på myndighet för att närvara på stämman kan dock kanske vara ett brott mot den grundläggande likhetsprincipen. Med vänliga hälsningar

Protokollföring vid stämma i ekonomisk förening

2010-04-16 i Föreningar
FRÅGA |Frågan gäller hur man ska tillämpa en skrivning i Lag om ekonomiska föreningar, nämligen 7 kap 10 § där det bl a står: ” Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman”. Jag står inför två tolkningar och vet inte vilken som är korrekt: 1 Ordföranden ansvarar för att protokoll skrivs men det är protokollföraren som avgör protokollets innehåll. Vid skilda meningar kan ordföranden lämna en avvikande mening till protokollet. 2 Med ordförandens ansvar menas att han/hon ansvarar för att protokoll skrivs och det är även ordföranden som avgör protokollets innehåll. Protokollföraren skriver, med denna tolkning, protokollet på ordförandens uppdrag. Vid skilda meningar mellan ordförande och protokollförare gäller ordförandens uppfattning. Vänliga hälsningar
Hanna Rehn |Hej, I 7 kap 10 § Lag om ekonomiska föreningar anges, som du skriver i din fråga, att ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. Detta innebär att stämmoordföranden själv kan föra protokollet eller tillse någon annan som gör det, detta kan också vara någon utom föreningen, en icke-medlem. Innehållet i protokollet regleras 7 kap 10 § 3 stycket punkten 1-3. I protokollet skall anges röstlängden, vilka beslut som tagits på stämman och, om röstning skett, resultatet av denna. Protokollets innehåll regleras således av vilka beslut som fattas vid stämman och dessa utgörs i sin tur av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna (se mer 7 kap 13 §). Lagen säger inte något om vad som skall gälla vid avvikande meningar. Dock bör en rätt till reservation till protokollet anses föreligga för de som är röstberättigade och det är också så det fungerar i praktiken. Lag om ekonomiska föreningar kan du hitta här https://lagen.nu/1987:667 Med vänlig hälsning,

Möjlighet för ideell förening att neka medlemmarna insyn i stadgarna

2010-03-06 i Föreningar
FRÅGA |1) Kan styrelsen vägra medlemar (i en ideell förening) att få ta del av (de nya) stadgarna? 2) Kan föreningen vägra lämna ut stadgarna till en utomstående? Om inte, vilket lagrum finns det för att tvinga styrelsen att utlämna stadgarna, i den ideella föreningen?
|Hej, Tack för din fråga. Till skillnad från de andra associationerna regleras inte de ideella föreningarna av någon särskild lag. Det är istället föreningens stadgar och i viss mån även praxis som anger hur föreningen skall skötas. Ibland kan ledning i hur vissa frågor bör regleras hämtas från lagen om ekonomiska föreningar (FL). Det faktum att det saknas lagstiftning på området innebär att det i stor utsträckning är helt upp till den ideella föreningen hur den sköter sin förening. Det torde därför vara möjligt för en förening att neka sina medlemmar tillgång till de nya stadgarna. Detta kan tyckas underligt, men det kan nog antas att området är ganska självreglerande. En förening som, trots önskemål om detta, inte låter sina medlemmar ta del av stadgarna torde ha svårt att behålla sina medlemmar. Detsamma gäller för möjligheten att neka utomstående att ta del av stadgarna. Vissa föreningar är bokföringspliktiga, och dessa torde inte kunna neka exempelvis en myndighet insyn i stadgarna om det finns behov av detta. Med vänlig hälsning

Måste en ideell förening ha styrelse?

2010-02-04 i Föreningar
FRÅGA |1. vad finns det för stöd för påståendet att en ideell förening måste ha en styrelse egentligen? jag tycker man klarar sig bra ändå om medlemmarna beslutar på mötena vem som ska göra vad och utan att man har någon som styr. 2. kan en ideell förening styras enväldigt av en enda person i en demokrati som Sverige?
|Hej! Ideella föreningar finns av så varierade slag att man inte har ansett det möjligt att stifta någon lag som gäller för alla ideella föreningar. Föreningarna har därför möjlighet att reglera sig själva genom sina föreningsstadgar. Dessa kan sägas utgöra föreningens egen lagstiftning. Det finns däremot en lag som reglerar ekonomiska föreningar. Det är möjligt att söka ledning i den lagen när man tar reda på vad som gäller för ideella föreningar i vissa frågor även om den inte är direkt tillämplig på dessa. Lagen hittar du: https://lagen.nu/1987:667 1. Det är därför möjligt att i en ideell förening bestämma att inte ha någon styrelse. Medlemmarna kan således själva i stadgarna bestämma formerna för och utsträckningen av samarbetet. Däremot har i praxis uppställts krav på en mer fast organisation för att en ideell förening ska bli en juridisk person. Med mer fast organisation menas då att ha antagit stadgar och valt styrelse. Innebörden av att föreningen blir en egen juridisk person är dels att föreningen erhåller s k rättssubjektivitet och dels att medlemmarnas ansvar inskränks till det i föreningen satsade kapitalet. 2. Det är som sagt upp till föreningens medlemmar att bestämma hur samarbetet inom föreningen ska se ut och hur föreningen ska styras. Det är därför möjligt att ge någon en väldigt långtgående bestämmanderätt i föreningen. Som du antyder kan en sådan lösning stå i strid med människors uppfattning om rätten till inflytande i sina egna angelägenheter. En förening där en person styr allt kan därför ha svårt att värva respektive bibehålla medlemmar. Med vänliga hälsningar