Uteslutning ur ideell förening

2007-01-17 i Föreningar
FRÅGA
Hur skall en uteslutning av 1 medlem i en ideell förening med bl.a. social samvaro inskrivet i stadgarna gå till?
SVAR

Hej!Det är svårt att ge något precis svar på din fråga eftersom ideella föreningar inte finns reglerat i lag och jag inte känner till föreningen och dess stadgar. Utgångspunkten för ideella föreningar är just stadgarna där det brukar anges vilket organ som är behörigt att utesluta, i vilken ordning detta ska ske och på vilka grunder en uteslutning kan göras. Om inget finns reglerat i stadgarna så faller man tillbaka på intern praxis inom föreningen och det är möjligt att snegla på Lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667, och se till god föreningssed.Domstolar bedömer sällan en uteslutnings materiella grund, undantag har gjorts där medlemskapet har haft en ekonomiska betydelse men det tycks inte vara aktuellt här.Uteslutningsgrunder kan vara så väl objektiva som subjektiva och det kan också vara möjligt att en mer skönsmässig bedömning görs av det organ som beslutar om uteslutning. Det finns dock vissa principer som måste iakttas, dessa är likhetsprincipen, att alla medlemmar har lika rätt och ingen ska gynnas framför annan. Likaså majoritetsprincipen, majoriteten bestämmer och i regel är det absolut majoritet som gäller vid beslut. I annat än valfrågor är det inte ovanligt att ordföranden har utslagsröst. I fråga om mer extraordinära beslut som stadgeändringar kan kvalificerad majoritet vara lämpligt och/eller att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor.Grunden för uteslutning kan inte heller vara diskriminerande, uteslutning pga. ras, religion eller dyl. kan sannolikt överprövas av domstol och grunden bör också vara förenlig med § 36 AvtL dvs. bestämmelsen för inte vara oskälig. Det torde också krävas att uteslutningsgrunden är förenlig med föreningens syfte. §36 finner du http://www.lagen.nu/1915:218.Det är också lämpligt att den medlem som riskerar uteslutning hörs om detta innan beslut fattas och att denne delges beslut efter det har tagits.Föreningens styrelse torde kunna vara behörigt organ, i vart fall om uteslutningen beror på grunder upptagna i stadgarna, annars är det upp till föreningens stämma.Oavsett stadgebestämmelser så har det framförts i juridisk litteratur åsikten att uteslutning alltid kan komma ifråga vid illojalt beteende och medlemmen har agerat i strid mot föreningens syften.Jag hoppas att detta gett dig lite vägledning.MVH

Kimmie Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97450)