Bolagsmans rätt till kompensation vid uteslutning

2008-03-09 i Bolag
FRÅGA |Vad har en person som är delägare i ett handelsbolag rätt till för ekonomisk kompensation om denne blir uppköpt.Del i vinst, inventarier m.m...
Kimmie Johansson |Hej!Jag är inte helt säker på att jag förstår vad du menar med att en bolagsman blir uppköpt.En delägare i handelsbolag kan sälja sin andel i företaget till någon annan, om de övriga delägarna tillåter det, 2:2 HBL. Det finns då inget direkt föreskrivet i lagen om ersättningen men rimligt är ju att den speglar andelen i resultat och förpliktelser som kommer med andelen.En bolagsman kan också uteslutas. Kompensationen är beroende av bolagsavtalet. Om ingenting finns avtalat gäller lagen om handelsbolag och enkla bolag, där det anges att utesluten bolagsman ska erhålla ett lösenbelopp som antas motsvara det denne erhållit om bolagsskifte hade ägt rum, 2:30 HBL. Ur de behållna tillgångarna i bolaget har delägaren rätt att återfå sin behållna insats enligt årsbokslutet. Om inget bokslut finns har delägaren rätt att utfå sin betalade insats. Även en förlust fördelas på bolagsmännen, 2:34 HBL. Den behållna insatsen är den ränta på insats, skäligt arvode för utfört arbete och del i vinsten under räkenskapsåret, 2:6 och 2:8 HBL, denna kan lyftas och tas ut av delägaren eller bli kvar i bolaget, 2:10 HBL.Lagen om handelsbolag och enkla bolag hittar du http://lagen.nu/1980:1102.Med vänliga hälsningar

krav på beslutsprotokoll?

2007-07-26 i Bolag
FRÅGA |Frågar om 7 kap 10§ lagen om ekonomiska föreningar. Kan medlem eller justeringsmän kräva något annat än beslutsprotokoll? I detta fall kräver man att diskussionsprotokoll, som jag som sekreterare anser att lagen inte medger.
Martin Andersson |HejI likhet med vad som gäller enligt 7:48 Aktiebolagslagen (http://www.lagen.nu/2005:551), borde 7:10 lagen om ekonomiska föreningar (http://www.lagen.nu/1987:667) inte ställa krav på ett diskussionsprotokoll. Förarbetena till lagen om ekonomiska föreningar hänvisar här till Aktiebolagslagen, varför du såvitt jag kan bedöma borde ha rätt hänvisa till ett s.k. beslutsprotokoll. Hoppas att du har hjälp av mitt svar. MVH

Aktieägare om inte betalat aktiekapital vid bildning?

2007-07-10 i Bolag
FRÅGA |Hej!Om man har bildat ett AB och om bara den ene av parterna har satt in aktiekapitalet, och dessutom inte skrivit på aktiebreven, är han då fortfarande aktieägare? Hur länge kan han ses som aktieägare trots att han inte betalat.
Kimmie Johansson |Hej!Jag förstår det som att en av stiftarna inte har betalat och inte heller skrivit på några aktiebrev. Det är en lite klurig fråga. Frågan är om aktiebolaget ens kan anses bildat.Reglerna för aktiebolagets bildning finns i kap.2 ABL där det i 2:5 anges att bolaget anses bildat när stiftelseurkunden har undertecknats. Om inte bolaget registreras inom viss tid faller frågan om bolagsbildning.Aktier tecknas i och med underskrift av stiftelseurkunden, 2:12 ABL. Tanken är att undertecknande av urkund och betalning ska ske simultant. Som betalning duger inte ett betalningslöfte. När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktieteckningen bindande, betalning måste då ske. Bolaget själv kan inte kräva in aktiekapitalet eftersom bolaget får rättshandlingsförmåga först i och med registreringen hos Bolagsverket men däremot bör övriga stiftare kunna kräva in betalning med urkunden som grund. En förutsättning för registrering är att betalning har erlagts för samtliga tecknade aktier, 2:23 ABL.Har en person inte tecknat sig för några aktier och inte betalat så är det troligen inte fråga om ett bildat bolag och då kan man rimligen heller inte vara aktieägare.Mer om aktiebolagets bildning kan du läsa: http://www.lagen.nu/2005:551Jag hoppas att du fått lite vägledning. Du får gärna återkomma om det var något annat du avsåg med din fråga.Med vänliga hälsningar

Ordförande i bolagsstämman

2007-04-24 i Bolag
FRÅGA |Hej!Måste ordförande på bolagstämma vara aktieägare i bolaget?
Lucas Geisler |Hej!Aktiebolagslagen ger aktieägarna möjlighet att fritt välja vem som ska vara ordförande på bolagsstämman. Ordförandeposten har betydelse dels genom att en ordförande alltid kan påverka stämmans genomförande, dels genom att han eller hon har utslagsröst i vissa frågor. Det är inte allt för ovanligt att man väljer en person med juridisk bakgrund/erfarenhet, eftersom rollen som ordförande kräver en hel del kunskaper om reglerna i aktiebolagslagen.Med vänlig hälsning

Eget utträde ur aktiebolags styrelse

2007-11-05 i Bolag
FRÅGA |Då jag för tre år sedan arbetade för ett företag så blev jag övertalad att sitta med i styrelsen som suppleant under förespeglingen att det bara var formalia ochatt jag inte kunde bli ekonomiskt ansvarig för någonting. Jag var aldrig involveradi något som helst styrelsearbete. För drygt två år sedan lämnade jag företaget. Nuhar förataget hamnat i ekonomiska bekymmer och jag har blivit kontaktad av två parter som vill att jag betalar skulder som företaget ådragit sig. Jag har kollat upp företagetoch det visar sig att jag fortfarande finns med som suppleant för förateaget i bolagsverketsregister. Jag har därför skickat ett rekommenderat brev till företaget i vilket jag omedelbartavsäger mig mitt styrelseuppdrag. Min fråga är nu om jag kan göra någonting själv för attutträda ur styrelsen eller om jag är utlämnad till att företaget hjälper mig med detta (vilketde kanske struntar i)? Räcker det med brevet? Tack!
Kimmie Johansson |Hej!En styrelseledamot (och suppleant) kan lämna sitt uppdrag på egen begäran. Denna anmälan ska du göra till bolagets styrelse, 8:14 ABL, om du blivit tillsatt genom bolagsstämma. Om annan har tillsatt dig som suppleant ska du anmäla din avgång till den personen.Din avgång börjar inte gälla förrän ändringen har kommit in till Bolagsverket. Jag tycker därför att även om styrelsen ska anmäla ditt utträde till Bolagsverket, att det är lämpligt om du själv gör det. På Bolagsverkets hemsida finns information och blanketter för detta. När du väl är avförd kan du inte för framtida handlingar bli ansvarig för bolagets handlingar men det som redan har hänt under den tid som du varit med i styrelsen kan du inte komma ifrån.Som suppleant har man i princip samma ansvar som en ordinarie styrelseledamot, för de beslut man själv är med om att fatta, 8:3 ABL. Blir en suppleant aldrig inkallad att delta i beslut kan man heller inte ta något ansvar. Tar man däremot del i beslut blir man ansvarig och har samma ansvar som en ordinarie ledamot att sätta sig in i företagets ekonomiska situation och förstå de konsekvenser som styrelsebesluten kan medföra, 8:4 ABL. Man har också ett skadeståndsansvar för de skador man uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar bolaget, tredje man eller aktieägare, 29:1 ABL.Se lagrum http://www.lagen.nu/2005:551 .Med vänliga hälsningar

Aktiekapital

2007-07-11 i Bolag
FRÅGA |AktiebolagslagenOm jag ska köpa ett existerande bolag som exempel från Svenska Standardbolag eller bilda ett nytt. Hur mycket pengar ska in i bolaget om jag vill kunna spendera 250,000kr?Jag vill inte nå ner till under 50% av det registrerade aktiekapitalet vilket kan leda till tvångslikvidation. Vad är egentligen det registrerade aktiekapitalet?
Alexandra Palmér |Hej,Om jag förstått din fråga rätt, vill du veta hur mycket pengar du måste registrera som aktiekapital vid köp av ett AB. För ett privat AB måste det som minimum finnas 100 000 kr som är registrerat såsom aktiekapital. Dessa regler återfinns i 1 kap 5 § http://www.lagen.nu/2005:551. Om det handlar om ett publikt bolag måste det registrerade aktiekapitelet uppgå till 500 000kr (1kap 14§). Du kan välja att betala aktiekapitalet med pengar eller med apportegendom (tillgångar). För det senare finns det dock vissa särskilda krav (2kap 18 § och framåt).MvhAlexandra Palmér

Personligt ansvar vid aktiebolags konkurs

2007-06-10 i Bolag
FRÅGA |Jag hade ett AB, som gick i konkurs 1992 och då följe en tid i kaos...fick då från kronofogden krav som var ställt på mig och jag svarade inte i tid och de tog för givet att jag hade en enskild firma så skulden som var mitt AB hamnade på mig i stället och den skulden finns kvar idag. Har talat med kronofogden till och från men de vill inte ändra sig.....och nu har även en annan skuld som är från AB tid kommit in dit och även denna har hamnat på mig. Min fråga är ska jag vackert betala eller är det ide att bråka. Talade senast med en kille i kundtjänst därifrån förra veckan och han läste själv att det var ställt till mitt gamla bolag (AB) och han tyckte själv att jag skulle kontakta en affärsjurist för den skulden skulle inte gälla mig....Vad göra??Vänliga hälsningarLotta Fernström
Alexandra Palmér |hej,En av grundpelarna för aktiebolag såsom bolagsform är aktieägarnas frihet från personligt ansvar (1 kapitlet 3 § aktiebolagslagen) http://www.lagen.nu/2005:551Som huvudregel gäller att du inte personligen ska behöva svara för aktiebolagets skulder. Det finns dock vissa undantag. Bland annat om du exempelvis företagit rättshandlingar före bolagets registrering ( 2:25-26 §§) eller om du inte agerat i rätt tid vad gäller upprättandet av kontrollbalansräkningen (25:18). Jag vet inte när fodringarna uppstått, om de är skrivna till AB eller till dig personligen och kan därför ej hjälpa dig mer ingående. Mitt råd till dig är att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig mer detaljerat. Denne kan då mer avgöra om det är värt att kämpa eller inte.Med vänlig hälsning,

Val av ordförande till bolagsstämma

2007-04-25 i Bolag
FRÅGA |Hej!Aktiebolagslagen ger aktieägarna möjlighet att fritt välja vem som ska vara ordförande på bolagsstämman, sant. Men frågan kvarstår dock, måste ordföranden vara aktieägare? Ordföranden borde rimligtvis väljas bland de närvarande, som huvudregel har endast aktieägare rätt att närvara.
Cecilia Johansson |Hej, Aktiebolagslagen ger aktieägarna rätt att fritt välja vem de vill ha som ordförande på bolagsstämman. Detta innebär att ägarna även kan välja en person som inte är aktieägare i bolaget. Vid valet av bolagsstämmans ordförande väljer många en juridiska kunnig person eftersom rollen som ordförande kräver goda kunskaper om aktiebolagslagen. Ofta lämnar bolagets valberedning förslag till ordförande och detta förslag medföljer sedan kallelsen till bolagsstämma. Det är sedan stämman som röstar om att godkänna ordföranden, se 9:20 Aktiebolagslagen. I bolagsordningen kan det dock föreskrivas att stämmans ordförande ska väljas på annat vis. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänlig hälsning,