FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag20/12/2014

Styrelseledamots åtgärder för att undvika medansvar för övriga ledamöters handlingar

Min dotter är delägare 15% i ett dotterföretag och även med i styrelsen. Moderföretaget äger 85% och sköter helt och hållet bokföringen. Hon har inte fått någon insyn i räkenskaperna även att hon frågat efter månatlig balans och resultaträkning. Företaget har en ansträngd likviditet och Revisorn skriver därmed inte under årsredovisningen och i revisionsberättelsen avstår han från ansvar eftersom han inte kunnat inhämta revisionsbevis om belopp och annan information inför årsredovisningen. Skriver också att det är av väsentlig betydelse för den fortsatta verksamheten att företaget kan säkerställa framtida kapitalflöden. Hon får inte svar på om det upprättat någon kontrollbalansräkning. Styrelsen består av 2 delägare i moderbolaget och min dotter. Vågar hon skriva under årsredovisningen för 2013? Flera fordringar på konto i balansräkningen som verkar tveksamma. Hon har efterfrågat men får inga svar. Kan hon bli ansvarig för något om hon skriver under? Och hur ska hon göra? Kan hon någonstans avskriva sig sitt ansvar p g a att hon inte fått insyn? De har alltså inte ännu lämnat in årsredovisning för 2013 har betalat flera straffavgifter. Och nu har snart hela 2014 gått också.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (ÅRL) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter i ett aktiebolag. En styrelseledamot kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelsemötesprotokoll ska den avvikande meningen bifogas tillsammans med årsredovisningen (se paragrafens 7:e stycke samt Bolagsverkets hemsida).

Beträffande styrelseledamöters ansvar för ohederliga förfaranden som vidtas inom ramen för bolagets verksamhet kan detta sammanfattas enligt följande.

Enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (ABL) bär styrelsen det yttersta ansvaret för bolagets organisation, förvaltning och fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation.

En styrelseledamot kan, under vissa förhållanden, bli betalningsansvarig för bolagets skulder om de åtgärder som lagen föreskriver vid befarad kapitalbrist inte vidtas i tid (25 kap 13 § och 18 § ABL). Underlåtelse att upprätta kontrollbalansräkning, sammankalla en första kontrollstämma eller vidta annan åtgärd som krävs enligt ABL medför solidariskt personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna för bolagets förpliktelser, vilka uppkommer för den tid som passiviteten består. Vad gäller skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning är en förutsättning för ansvar att det egna kapitalet faktiskt har underskridit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om styrelsen vid försening vidtar de föreskrivna åtgärderna ansvarar ledamöterna inte för bolagets förpliktelser som uppkommer därefter. Ansvaret för de förpliktelser som uppkommit dessförinnan kvarstår däremot.

Även då styrelsen agerar som ett kollektivt organ, har var och en avledamöterna emellertid ett personligt ansvar för sitt deltagande i styrelsens arbeteoch de beslut som fattas. Ansvarsutkrävande för konkreta åtgärder eller beslut sker alltså alltid individuellt. En enskild styrelseledamot ansvarar för sin egen handling eller underlåtenhet att handla när det behövs och vid agerande i strid med förtroendeuppdraget, ABL, tillämplig lag om årsredovisningeller bolagsordningen.

Utgångspunkten för bedömningen av styrelseledamöternas ansvar är att varje ledamot är skyldig att hålla sig underrättad om förhållandena i bolaget. Det personliga betalningsansvaret för bolagets skulder gäller därför för styrelseledamots egen passivitet. En enskild ledamot kan därför undgå ansvar om denne visar att underlåtenheten att handla i dessa fall inte beror på hans eller hennes egen passivitet eller försummelse, t ex genom att denne i styrelseprotokollet reserverat sig mot ett beslut att inte upprätta kontrollbalansräkning.

Eftersom din dotter inte verkar ha getts någon insyn i räkenskaperna ligger det nära till hands att anta att hon inte heller har beretts möjlighet att delta vid de styrelsemöten som hållits under 2013. Om så är fallet har hon ju inte heller kunnat påverka de beslut som tagits under dessa. Enligt 8 kap. 21 § ABL får beslut inte fattas i ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Bestämmelsen om att samtliga styrelseledamöter skall ges tillfälle att delta i ärendets behandling är straffsanktionerad (30 kap. 1 § första stycket 3). Sådana oegentligheter som din dotter saknat vetskap om och därigenom inte har haft möjlighet att påverka kan hon alltså inte ställas till svars för. Hennes underskrift på årsredovisningen påverkar alltså inte i sig själv hennes ansvar i någon riktning. Hennes vetskap om revisorns agerande och att ”fordringar på konto i balansräkningen verkar tveksamma” gör dock att din dotter måste agera för att inte bli ansvarig p.g.a. passivitet.

En första åtgärd för henne är att kalla till ett styrelsemöte för att där kräva att få den insyn hon hittills undanhållits. Enligt 8 kap. 18 § ABL ska styrelsen alltid sammankallas om en styrelseledamot begär det. Om det i ett sådant fall inte utlyses något sammanträde, kan ordföranden straffas (se 30 kap 1 § st. 3 ABL). Vid ett sådant möte bör hon förorda att en kontrollbalansräkning upprättas. Om detta inte görs bör hon i mötesprotokollet tydligt redogöra för sin reservation mot att en sådan inte upprättas. Hon bör även ge uttryck för att hon inte av övriga styrelsen getts tillräcklig insyn i bolagets räkenskaper för att kunna fullgöra sitt ansvar som styrelseledamot. Genom att bifoga ett sådant utdrag från mötesprotokollet till sin underskrift i årsredovisningen kan hon markera sitt avståndstagande och därmed värja sig från att bli ”medansvarig” för övriga ledamöters otillbörliga handlingar. Om något möte inte utlyses trots hennes begäran kan ett alternativ vara att bifoga en egen inlaga till årsredovisningen där detta redogörs.

Om det är något i mitt svar som ni inte förstår och därför vill få förtydligat är ni välkomna att höra av er till mig via e-post till filip.redin@lawline.se.

Ifall ni framöver önskar en närmare och mer kontinuerlig rådgivning beträffande ert ärende kan jag rekommendera vår nylanserade konsulttjänst Lawline Consulting. Denna verksamhet fungerar som en normal juristbyrå som erbjuder prisvärd rådgivning i mer komplicerade eller omfattande ärenden. Om detta låter intressant är ni välkomna att kontakta mig så återkommer jag med offert.

Vänligen,

Filip RedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000