Hur hittar man en lag i originalversionen?

2008-08-07 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur man kan få tag på en lag i sitt originalskick, alltså innan omtryck osv. Det gäller socialtjänstlag 1980:620, men jag vill ha originalversionen och inte de omtryckta versionerna.
Jonas Öjelid |Hej, ett tips är gå till ett bibliotek som har tillgång till Svensk författningssamling (SFS) i tryckt form. Genom att använda SFS-numret för den gamla socialtjänstlagen (som numera är upphävd och ersatt av en ny socialtjänstlag) kan Du hitta lagen i dess originalskick. 1980 är året då författningen publicerades, och 620 är ordningstalet för författningen det aktuella året. Vänliga hälsningar

Lawline som hjälp i studier

2008-06-12 i ARKIV
FRÅGA |Bedöm med angivande av lagrum: Kajsa erbjuder i ett brev poststämplat den 14e juni Sune att köpa frukt, 150 lådor 30kr/låda, leverans 1a veckan i augusti. Direkt svarar han den 16e juni, men brevet kommer inte till Kajsa förrän den 28 juni. Kajsa struntar nu totalt i Sune, som han aldrig funnits. Hon meddelar inte ens honom. Kan hon göra såhär?
Mårten Andersson |Hej, Frågan verkar vara en skoluppgift eller liknande. Den är säkert tänkt att du skall lösa själv! Vänligen,

Glömd tentamensanmälan

2008-06-11 i ARKIV
FRÅGA |Det universitet jag läser på kräver att man anmäler sig till en tentamen man ska genomföra. Annars garanterar de inte att man får någon plats på tentamen. Detta gäller även om det är första gången man skriver tentan och om man har gått hela terminen och genomfört alla obligatoriska moment. Min fråga lyder: Har ett universitet möjlighet att vägra låta en student som betalat kåravgiften och deltagit i hela terminen skriva en salstentamen, även om studenten glömt anmäla sig till denna?
Siri Mårtensson |Hej, Din fråga är inte av direkt juridisk karaktär utan snarare en organisatorisk fråga. På i princip alla universitet måste man anmäla sig i förväg till tentamen och detta beror på att universitetet betalar en avgift för varje tentand till tentasalen, samt att det trycks upp så många tentor som motsvarar antalet föranmälda. Att man inte får tenta om man inte har anmält sig i förväg beror helt enkelt på att det inte finns plats eller att det inte finns någon upptryckt tenta. Jag förstår att det känns otroligt retligt att inte få skriva tentan men det finns inga lagregler som säger att universiteten inte får göra på det här sättet. Ett universitet har en mycket omfattande administration och det är därför förståeligt att det krävs att studenterna anmäler sig i förväg för att underlätta administrationen av tentamen. Det är ju tur att det går omtentor. Hoppas att det löser sig för dig. Med vänlig hälsning

Alkoholutgivning

2008-05-29 i ARKIV
FRÅGA |Hej. Är det tillåtet att bjuda förbipasserande människor på en viss typ av öl, på ett torg? Det är alltså inte fråga om någon typ av näringsverksamhet och åldern skulle kollas på alla som gick förbi.
Marcus Glimberg |Hej Tyvärr inte, enligt Alkohollagen 4:9 får alkohol bara ges ut som gåva om det är i form av varuprov. I begreppet varuprov förstås att man endast får ge ut alkoholen till andra som är tillståndshavare enligt Alkohollagen och därmed är det förbjudet att ge ut öl gratis till folk som passerar så som du beskriver. Vill du själv läsa regeln är det bara att klicka http://lagen.nu/1994:1738 Mev vänliga hälsningar,

Gammal lag.

2008-07-22 i ARKIV
FRÅGA |Var hittar jag lagen om tjänstemans ansvar? Upphävd 1976
Fredrik Hansson |Hej, Tack för din fråga. Jag har tolkat frågan så som att du vill ha en lydelse av lagen innan den upphävdes. Du bör kunna finna lagen i en författningssamling från 1975, förslagsvis en lagbok från 1975. En sådan lagbok finner du bland annat i landets olika juridiska fakultetsbibliotek. Dessa återfinns i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro. Du kan även hitta gamla upplagor på vissa vanliga bibliotek, men detta är mer ovanligt. Vänligen

Lagtextreferens

2008-04-28 i ARKIV
FRÅGA |vad betyder 5 kap 3 § 1 p
Simon Carlsson |Jag antar att du i något sammanhang läst detta. Det innebär en referens till en bestämmelse i en lag som finns under femte kapitlet i tredje paragrafen. Paragrafer är dessutom ofta uppdelade i punkter eller stycken, detta är en referens till första punkten. Utan att veta vilken lag det är den hänvisar till är det dock svårt att ge mer information. Med vänlig hälsning

Förklaring av lagrum i ABL

2008-04-17 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Skulle behöva en förklaring av lagrummen; ABL 8:24, ABL 7:1 ABL 8:4
Lovisa Elardt |Hej! I 7 kap 1 § ABL stadgas följande: ”Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma.” Lagrummets utgångspunkt är att rätten att besluta i bolagets angelägenheter tillkommer aktieägarna och att denna rätt utövas vid bolagsstämman. Rätten att delta i och utöva rösträtt på bolagsstämma tillkommer som huvudregel varje legitimerad aktieägare, hans ombud eller företrädare. Personen ifråga ska alltså vara både aktieägare och legitimerad som sådan. För att vara legitimerad måste aktieägaren vara införd i aktieboken (se 4 kap 37 § ABL). I 8 kap 4 § ABL sägs följande, angående styrelsens uppgifter: ”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.” I första stycket stadgas att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Det är möjligt för stämman att besluta om bolagets organisation och att dra upp riktlinjer för förvaltningen av bolagets angelägenheter. I annat fall eller i den utsträckning bolagsstämman inte utnyttjat denna möjlighet åligger det styrelsen att utforma bolagets organisation och ombesörja förvaltningen av bolaget. Styrelsen är ett bolagsorgan med betydande självständighet. Rent allmänt åligger det styrelsen att se till att organisationen är ändamålsenlig. Bland de uppgifter som tillkommer styrelsen märks att tillsätta en verkställande direktör och att lägga fast riktlinjer för bolagets organisation. En annan funktion är att utöva ägarkontroll. I styrelsens förvaltningsansvar ingår alltid att utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Styrelsens ställning som ett överordnat organ i förhållande till den verkställande direktören innebär vidare att styrelsen kan välja att själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Enligt paragrafens andra stycke ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. För att styrelsen ska kunna fullgöra sin skyldighet krävs att den hela tiden håller sig underrättad om bolagets ekonomiska förhållanden. Skyldigheten att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation åvilar styrelsen som kollektiv. Styrelsen kan i arbetsordningen föreskriva en arbetsfördelning mellan ledamöterna (se 6 §), men för den slutliga bedömningen av bolagets utveckling i olika avseenden svarar styrelsen som helhet. Tredje stycket reglerar bl.a. hanteringen av bolagets bokföring och redovisning. Styrelsen har ett ansvar för att organisationen inrymmer funktioner för betryggande kontroll av den ekonomiska förvaltningen. Det åligger styrelsen att se till att bolagets kontrollfunktioner har en utformning som svarar mot behovet i det enskilda bolaget. I paragrafens sista stycke finns en bestämmelse om att styrelsen inte kan överlåta sitt ansvar och sin tillsynsskyldighet på någon annan. Bestämmelsen innebär att styrelsen inte genom delegation, utfärdande av fullmakter eller på annat sätt kan undkomma det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning eller skyldigheten att sörja för en betryggande kontroll av bolagets bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden. Bestämmelsen innebär inte någon begränsning i styrelsens möjligheter att genom delegation överlämna uppgifter till andra. De delegationsbeslut som fattas och de fullmakter som utfärdas kan emellertid aldrig medföra att styrelsens ansvar för de uppgifter som den har enligt paragrafen bortfaller. I 8 kap 24 § ABL stadgas följande: ”Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet skall undertecknas av den som har varit protokollförare. Det skall justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, skall det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.” Paragrafen innebär ett uttryckligt krav på att alla beslut ska antecknas i protokollet. Detta innebär att styrelsens diskussion och ledamöternas individuella synpunkter etc. inte behöver antecknas. Lagen anger inget närmare om hur protokollen ska utformas, men de måste med säkerhet vara tillräckligt utförliga för att kunna läggas till grund för genomförande av beslut. Ledamot och verkställande direktör har rätt att få avvikande mening införd i protokollet. Anteckning i protokollet om avvikande mening har betydande bevisvärde, då en sådan reservation kan medföra ansvarsbefrielse. Med vänliga hälsningar

Att hitta gällande lag

2008-09-14 i ARKIV
FRÅGA |Angående återkrav av studielån: Ni skriver att det reglereras i 5 kap 1§ studiestödslagen. JAg kan inte hitta det där när jag söker i den upplaga av lagen som kommer upp överst vid googlesökning. Var skall jag annars leta efter lagen?
Caroline Davidsson |Hej, Du kan alltid hitta gällande lagar på wwww.lagen.nu. Om du klickar https://lagen.nu/1999:1395#K5 tar länken dig direkt till 5 kap 1 § Studiestödslagen. Med vänlig hälsning,