Hur kommer mitt straff att ändras om jag överklagar?

2005-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som är praxis när man har "framställt falsk urkund",hur höga böterna blir. Böterna borde väl vara i paritet med brottet? Vad jag menar är att - om du skriver på falsk urkund för t.ex en check för att få ut säg 100 000 kr eller som i mitt fall skrivit en annans namn på en av Storstockholms lokaltrafik utfärdat kontrollrapport där det skulle ha kostat mig 400 kr om jag erkänt på plats?Nu har jag blivit dömd till villkorlig dom + dagsböter 40 a 300 kr + 500 kr (brottsofferfonden). Alltså total summa 12 500 kr Jag tänker överklaga domen men vet inte riktigt på vilket sätt jag ska lägga fram det.
Fia Berg |Hej! Eftersom du inte erkände på plats, gör du dig skyldig till ett brott med annat straffvärde dvs du kommer aldrig att få ett straff där du bara behöver betala 400 kronor. Dina chanser att få en lindrigare straff är inte särskilt goda. Mvh

Får mindreåriga bära alkohol?

2005-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en minderårig, med tillstånd av sina föräldrar, bär alkohol i form av öl 5,2%, från plats A till plats B. Plats A är hemmet och plats B är en väns hem som ska ha ölen. Dom som ska ha ölen är över 20 år. På vägen träffar de minderåriga på en vuxen, i detta fall en lärare, som beslagtar ölen och säger att det är full lagligt. Är detta sant? Är det ett brott för en minderårig att bära, inte på något sätt förtära ölen?
Sara Forslund |Hej! Personer som inte har rätt att köpa alkohol (i butik/på systemet) får heller inte bära runt på den. I ditt fall med 5,2%-ig öl måste alltså personen som bär ha fyllt 20 år. Tillstånd från föräldrar har ingen betydelse. En för ung person som ändå gör detta bestraffas inte, däremot kan alkoholen beslagtas. Endast polisen har rätt att göra detta. En lärare har inte sådan rätt om det sker utanför skolan. Det enda läraren kan göra är att anmäla det inträffade till polisen. En lärare som utanför skolan beslagtar öl gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande enl. BrB 8:8 (se http://lagen.nu/1962:700). Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh,

Gripande på bar gärning

2005-11-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |I vilken del i brottsbalken hittar jag lagstöd för gripande på bar gärning?
Sofie Olofsson |Lagstöd för gripande på bar gärning hittar du i rättegångsbalken 24 kap. 7 § st. 2, se http://www.lagen.nu/1942:740 .

Vad säger lagen om att döda andras husdjur?

2005-12-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur lyder lagen som säger att man inte får döda andras husdjur?..Hundar? Vet ni om lagen är annorlunda i Storbritannien?
Joel Laack |Att skada någon annans husdjur kan utgöra djurplågeri, något som är brottsligt enligt 16 kapitlet 13 § brottsbalken och straffas med upp till två års fängelse. Nämnda lagrum hittar du http://lagen.nu/1962:700#K16P13 . Att döda någon annans husdjur är att anse som skadegörelse, då husdjur i lagens mening behandlas som egendom (se 12:1 brottsbalken)

Får en lärare beslagta alkohol som ligger i en väska?

2005-12-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det sant att skolan är en drogfri zon och att en lärare har rätt att beslagta alkohol som ligger i en väska och som INTE på något sätt förtärs av en minderårig?
Sofie Olofsson |Det finns inte någon uttrycklig författningsbestämmelse som ger skolan rätt att omhänderta elevers egendom av ordnings-eller säkerhetsskäl. En skola kan dock anta egna ordningsregler som slår fast vilka typer av föremål som från ordnings- eller säkerhetssynpunkt inte är tillåtna att inneha eller använda inom skolans område. Detta framgår bl.a. av justitieombudsmannens beslut dnr 2415-1999. En lärare kan ha rätt att beslagta sådan egendom som förbjudits p.g.a. ordnings- eller säkerhetsskäl, om egendomen förvaras t.ex. i ett skåp eller på annat ställe som inte ägs av eleven. Vad gäller egendom som eleven förvarar i sin väska är huvudregeln emellertid att sådan egendom inte får beslagtas. I extrema fall kan beslag dock ske i enlighet med brottsbalkens nödregler. Handlar det inte om en nödsituation, men det rör sig om ett föremål som är förbjudet att inneha enligt lag, kan skolpersonalen vända sig till polisen. Polisen har rätt att ta föremålet i beslag. Om en minderårig bär runt på alkohol i en väska på skola får en lärare alltså inte beslagta denna. Det torde inte vara aktuellt att tillämpa nödreglerna i ett sådant fall. Eftersom det är olagligt för den minderåriga att inneha alkohol (även om den inte förtärs) kan dock läraren ta hjälp av polis.

Hur bestäms straffet för fortkörning?

2005-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har fått mitt körkort återkallat efter att ha kört 31 km för fort på en 90 sträcka. Enligt körkortslagen så skulle min överträdelse innebära att jag blir av med körkortet i 1-6 månader. Nu fick jag min dom, och det blev 2 månader. Det känns som om att 2 månader är något som sätts slentrianmässigt. Har talat med andra som blivit av med körkortet som också fått samma dom. Jag har aldrig varit straffad förut, körde "enbart" en km fortare än "bli av med körkortsgränsen" Då jag behöver körkortet i tjänsten och två månader är ganska lång tid, så är mina frågor. Hur bör man formulera sig? Finns det någon annan liknande dom där strafftiden har sänkts som man kan hänvisa till, och ta del av den överklagan? Varför två månader, när får man enbart en månad? Tacksam för hjälp Mvh Peter Bergman
Fia Berg |Hej! Alla brott har ett visst straffvärde och domstolarna brukar uppskatta straffet efter omständigheterna. Det är svårt att säga när man dömer till endast en månad, men då är det fråga om lindriga fall eller förmildrande omständigheter och då menar man inte att man "bara" kört 31 km/h över fartgränsen. 29:1 brottsbalken uppmanar domstolarna till en enhetlig rättstillämpning och inte avvika från praxis utan att ha mycket goda skäl. Troligtvis därför dömer de till två månader för i stort sätt samma brott och troligvis därför kan det vara svårt att få något annat straff i en annan instans. Mvh

Påföljd vid narkotikabrott?

2005-11-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående srafflängd/påföljd: om du agerar "brevlåda" gällande 104 ectacy samt 6gram amfetamin? jag visste ej mängen som brevet innehöll, däremot visste jag att det var extacy i paket, men ej amfetamin. fick själv totalt 14 extacy från paketet som betalning?? MVH /dumstrut
Branka Stojkovic |I narkotikastrafflagens första paragraf, se http://lagen.nu/1968:64 stadgas att den som olovligen förvärvar narkotika i syfte att överlåta den döms för narkotikabrott. Detsamma gäller om man exempelvis anskaffar narkotika som inte är för eget bruk. Gärningen måste vara uppsåtlig. Du skriver att du visste att brevet innehöll narkotika samt att du lekte ”brevlåda”. Jag uppfattar det som att du tog emot narkotikan för att överlåta den. Du hade därmed uppsåt till brottet. Fängelsestraffet för narkotikabrott av normalgraden är högst tre år. Om brottet är ringa är fängelsestraffet böter eller fängelse i högst 6 månader. Fängelsestraffet för grovt narkotikabrott ligger däremot mellan två och tio år. Detta framgår av lagens 2-3 §§. Vid bedömningen om brottet är grovt skall man ta hänsyn till olika faktorer. Omständigheter som spelar in är om gärningen utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. Även mängden narkotika har betydelse men också om brottet varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskilt vikt skall läggas vid narkotikans farlighet samt om gärningsmannen visat hänsynslöshet genom att exempelvis överlåta narkotikan till skolelever eller ungdomar. Bedömningen skall grundas på en sammanvägning av omständigheter i det särskilda fallet. Kan då 104 ecstacytabletter utgöra grovt narkotikabrott? Det är svårt att svara på frågan men i ett fall, RH 2001:61 har domstolen bedömt att innehav av 96 tabletter innehållande ecstacy utgör narkotikabrott av normalgraden.

Uppsnappande av radiotrafik

2006-01-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar hur departementsutredningen ds 2005:5 från justitiedepartementet, om den skulle bli lag skulle påverka lagligheten vid uppsnappandet av radiobefordrad elektronisk kommunikation. Nu är ju så vitt jag förstått helt lagligt. se brottsbalken kap4 paragraf 8 tom 10 samt lagen om elektronisk kommuniktion 6 kap paragraf 17 och 23. Skulle bli mycket tacksam om ni kunde tolka vad som menas med de två sista meninngarna i det första stycket på sida 58 i utredningen.
Oscar Björkman |Denna fråga är svår att ge ett definitivt svar på eftersom det rör tolkning. Vid juridisk tolkning används vissa principer, till exempel den så kallade lex specialis-regeln. Denna innebär att lagar som innehåller särskilda regleringar går före mer allmänna. I Ds 2005:5 står det på s 58 första stycket: Även dataintrångsbestämmelsen, som också ger ett skydd för uppgifter under befordran, förutsätter för straffansvar att en gärning är olovlig. Att dataintrångsbestämmelsen omfattar uppgifter som överförs via radio är alltså inte oförenligt med principen om att etern är fri. Frågan om olovlighetsrekvisitet kan anses uppfyllt eller inte i dessa fall torde främst vara intressant i situationer som rör intrång. Dataintrångsbestämmelsen i brottsbalken 4:9c stadgar att det inte är tillåtet att olovligen bereda sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling. Detta omfattar även uppgifter underbefordran. I Ds 2005:5 står det att denna bestämmelse även kan vara tillämplig på radiotrafik. I båda fallen måste man notera att det krävs att uppgifterna nås på ett olovligt sätt, frågan blir då i det aktuella när det ska anses vara olovligt att snappa upp radiobefordrad elektroniks kommunikation. Detta står att söka i lag om elektronisk kommunikation (se http://lagen.nu/2003:389). Enligt 6 kap, 17§ p 3 är det tillåtet att med radiomottagare uppsnappa meddelande som inte är avsedda för allmänheten eller den som uppfattar det om meddelandet befordras via ett allmänt kommunikationsnät. Det är enligt 23§ samma kap och lag inte tillåtet att föra meddelandet vidare om det uppsnappats på ovan omnämnda sätt. Med lening av detta torde alltså inte ett dylikt förfarande vara olovligt enligt brottsbalken och därför inte olagligt. Om meddelandet däremot skulle ha förmedlats genom ett privat kommunikationsnät, exempelvis två privata radiosändare hos ett företag, torde olovlighetsrekvisitet vara uppfyllt. Det går emellertid inte att vara helt säker på detta eftersom det rör sig om en tolkning. Domstolar och myndigheter kanske tolkar uttrycket annorlunda. MVH