Överklaga parkeringsböter

2010-02-25 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej Jag fick en p-bot på en parkering där man får stå i en halvtimme.Jag kom dit 18.02 och när jag kom ut så hade jag en p-bot där det stod att de hade läst av ventilerna på mina däck kl 17.24. jag befann mej inte ens i den delen av Täby kommun vid den tidpunkten.jag överklagade och skickade med mitt schema 8 då jag arbetade den aktuellakvällen) Fick avslag på min överklagan så jag ringde och frågade om jag kunde få se fotot som det står att de har tagit. men de har ju bara tagit kort kl 18.08 när de skrev böterna. Enligt den jag pratade medåterstår bara för mej att gå till tingsrätten?? För de har ingen anledning att misstro sina anställda så de kommer inte att ändra sej. Vad gör jag och hur går jag vidare?För mej är det en principfråga: de kan ju typ skriva att de har kollat ventilerna precis som de vill tydligen. Hade jag parkerat fel så hade jag betalat böterna men jag var inte där.....vad är mina chanser att få rätt? Kan jag få ett gott råd kanske?
Carina Persson |Hej! Om det inte var på allmän plats du hade parkerat bilen, utan på en tomtmark där markägare har anlitat ett bevakningsföretag stämmer det att du måste vända dig till tingsrätten för att bestrida betalningsansvaret. (För att bestrida felparkeringsavgift när du har parkerat på en allmän plats vänder du dig till polisen) Om du vill ta upp tvisten i tingsrätten skall du lämna in en stämningsansökan. Blankett finns på Sveriges domstolars hemsida (www.domstol.se). Vad gäller dina chanser att få rätt är svårt för mig att avgöra. Om du kan bevisa att du har varit på arbetet vid tiden för bevakningsföretagets kontroll av ventilerna bör du ha goda chanser. Lycka till! Med vänlig hälsning

Bygglov för altan?

2010-02-22 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller rent allmänt när man bygger altan. Vilka mått är det som gäller utan bygglov? Varierar bestämmelserna beroende på var man befinner sig i landet? Något annat viktigt? Tack för hjälpen!
Mikael Söderman |Hej, du kan behöva bygglov om du ska bygga en altan. Om altanen avsevärt påverkar byggnadens utseende eller ökar volymen för byggnaden behöver du bygglov för att bygga en altan. Det finns vissa undantag om du bor i en en- eller tvåfamiljershus. Till exempel får du, utan bygglov, bygga en altan med mur eller plank runt den om planket eller muren inte är högre än 1,8 meter eller om altanen inte byggs längre än 3,6 meter från bostadshuset. Vidare kan du bygga tak över denna om altanen inte täcker en större area än 15 kvadratmeter. Om du bygger en altan med tak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha grannarnas medgivande och i andra fall krävs bygglov. Bestämmelserna återfinns i 8 kap 4 och 4a §§ Plan- och bygglagen och är desamma i hela Sverige. Vidare kan rekommenderas att kontakta byggnadsnämnden för ytterligare frågor om just din altan. Plan - och bygglagen se https://lagen.nu/1987:10 Med vänlig hälsning Mikael Söderman

Proportionalitetsprincipen och Lojalitetsprincipen

2010-01-24 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vad exakt menas med lojalitetsprincipen? I vilken princip måste medlen vägas mot målen?
Gabriella Rondahl |Hej! Lojalitetsprincipen är en etablerad princip inom EG-rätten, även kallad solidaritetsprincipen. Principen har lagts fast i artikel 10 EGF och innebär att medlemstaterna och gemenskapens institutioner är alla förpliktade att lojalt samarbeta med varandra. Medlemsländerna måste respektera varandras och gemenskapens intressen, liksom institutionerna måste beakta viktiga nationella intressen. Som sammanfattande beteckning används ofta samarbetsförpliktelsen. Att medlen skall vägas mot målen ger uttryck för proportionalitetsprincipen, vilken är en allmän rättsäkerhetsprincip. Den kommer tydligt till uttryck i artikel 5.3 EGF som anger att gemenskapen inte skall vidtaga någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i föredraget. Proportionalitetsprincipen innebär att de åtgärder gemenskapens institutioner använder sig av för att uppnå ett visst syfte inte får vara mer betungande eller långtgående än som kan anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. Hälsningar,

Svensk domstols behörighet att ta upp mål om svensk-amerikansk äktenskapsskillnad

2010-01-19 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag är svensk och amerikansk medborgare och gift med en amerikanska. Jag kommer inom kort att återinvandra till Sverige men vill skilja mig. Vad är reglerna om jag bor i Sverige och min fru i Amerika? Kan jag trots detta skilja mig i Sverige?
Natalie Lindgren |Ja, svensk domstol ska ha behörighet att ta upp mål om äktenskapsskillnad så länge du som kärande är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan du fyllt arton år, enligt 3:2 lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (se https://lagen.nu/1904:26_s.1). Med vänlig hälsning

Fråga om urkundsförfalskning

2010-02-24 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Min föredetta sambo har nyligen gjort en urkundsförfalskning i mitt namn. Jag har lyckats skicka tillbaka paketet men nu är jag rädd att det ligger mer och väntar kanske från andra företag. min fråga är då- Hur kan jag göra för att stoppa allt så att han inte kan beställa något alls i mitt namn?
Sven Lindblom |Hej Om din sambo ägnar sig åt brottslig verksamhet torde det ända rätta vara att kontakta polisen. Framför allt om du själv riskerar att bli indragen. MVH

Att hitta förklaringar till lagtext

2010-02-01 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Om man undrar över ett rättsligt begrepp i en lagtext. Var ska man leta efter föklaringar och tolkningar av dessa begrepp?
Gabriella Rondahl |Lagtexten är ofta inte lättbegriplig. Det enklaste sättet att leta fram förklaringar och tolkningar av begreppen i lagen är genom olika databaser. Rättsbanken, Karnov och Zeteo är exempel på sådana. I dessa databaser kan man oftast knappa in ett sökord, t.ex. ’’uppsåt’’ så får man fram olika rättsfall där domstolarna har tolkat vad begreppet innebär. I de flesta databaserna kan man leta fram förarbeten, där finns oftast förklaringar till varför lagtexten framkommit och hur den skall tolkas. Den juridiska litteraturen brukar ofta ägnas åt att tolka lagtexten och finna eventuella förklaringar till den. Inom t.ex. straffrätten finns böcker där varje brott kommenteras paragraf för paragraf . Utförliga kommentarer finns även för t.ex. rättegångsbalken och miljöbalken. Det bästa sättet är att kombinera IT-baserad informationssökning med den traditionella metoden. Hälsningar,

Personuppgifter

2010-01-20 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hallå, Jag undrar om PUL gäller för ett internetforum som är etablerat i Sverige (svenskt språk och i huvudsak svenska medlemmar), men vars server befinner sig i Nordamerika? Jag läser 4§ och tolkar att så kan vara fallet, men den allmänna uppfattningen verkar vara att den inte är tillämplig just pga serverns plats? Tala om vad som är rätt. Tack på förhand!
Tobias Andersson |Hej! Jag delar din åsikt om att det viktiga är var den personuppgiftsansvariga är etablerad och inte var datautrustningen finns. Den Personuppgiftsansvariga definieras i Personuppgiftslagens 3 § som "Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter" och om denna ansvariga för forumet finns i Sverige skall PUL vara tillämplig för dessa personuppgifter. Medhåll för detta ges även i kommentaren till 4 § på lagen.nu, se (https://lagen.nu/1998:204). Hoppas detta bringat mer klarhet i frågan! MVH Tobias

Verkställande av skadeståndsdom i samband med misshandel

2010-01-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |hej jag ska få skadestånd av min fd sambo som misshandlade mig. men hur gör jag för att få skadeståndet utbetalt till mig.det var domslut 2009-12-15.
Natalie Lindgren |Hej, Har du en dom på att din f d sambo är skyldig betala dig skadestånd, så är den exigibel i den meningen att du kan vända dig till Kronofogdsmyndigheten och få den verkställd så fort du den vinner laga kraft (3 kap. 1 och 3 §§ i utsökningsbalken se https://lagen.nu/1981:774#K3) . Fristen för överklagande är tre veckor från att domen meddelades (51:1 rättegångsbalken se https://lagen.nu/1942:740) sedan kan du vända dig till kronofogden. Med vänlig hälsning