Solidariskt skadeståndsansvar och regressrätt

2013-12-18 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej Jag och min fd har gemensam vårdnad till vår son som vid fyllda 15 har blivit dömd för bedrägeri. Där har dömts ett solidariskt skadestånd till vårdnadshavare på 8900:- Om Brottsoffret lägger skadeståndet till bara en utav oss kan då den personen kräva från den andra föräldern att betala hälften? Tanken är att jag tänkte försöka betala in det resterande av skulden för att vi ska slippa låta det gå vidare och behöver då veta vad som gäller med skadeståndet? Mvh helene
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta vissa skador som barnet vållat till viss del. Att ni båda har vårdnad om barnet medför alltså att ni båda delar ansvaret. Att vara solidariskt skadeståndsansvarig innebär att man bär ett ansvar tillsammans med någon eller några andra (6 kap. 4 § SkL). Den skadedrabbade kan dock kräva full betalning av vem som helst av de solidarsikt ansvariga, vilket medför att kravet sällan riktas direkt mot någon som t.ex. saknar betalningsförmåga. De solidariskt ansvariga får sedan göra upp angående pengarna sinsemellan. Om en person krävts på hela det solidariska skadeståndet, kan denne i sin tur kräva att de övriga solidarerna betalar sin andel genom ett regresskrav. Om detta inte sker frivilligt kan den som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronomfogdemyndigheten. Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1972:207) för SkL Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH /Veronica Eriksson 

Skola kräver skadestånd - kollektiv bestraffning?

2010-04-10 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Under en rast fick 8 elever i klass 5 vara inne i klassrummet, ett höj och sänkbart bord gick då sönder. När klassläraren kommer in undrar hon vad som hänt och säger att det är bäst att erkänna. Efter ett par dagar kommer en lapp hem till barnens föräldrar att de solidariskt ska ersätta reperationskostnaderna för bordet. Har man rätt att göra så här? Vad har egentligen en lärare för ansvar av tillsyn? Kollektiv bestraffning är förbjuden enligt straffrättsliga principer men var går detta att utläsa exakt?
Elias Himsel |Hej, En självklar princip i en rättsstat som Sverige är att var och en ansvarar endast för sina egna gärningar och att kollektiv bestraffning därför inte är tillåtet. Jag känner inte till något stadgande som exakt uttrycker detta, men exempelvis en genomläsning av FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna ger enligt mig uttryck för principen. Vidare framgår indirekt av exempelvis grundskoleförordningens 6 kap. 9 § att kollektiva bestraffningar inte är tillåtet eftersom de disciplinära åtgärder som får vidtas är riktade mot en elev som upprätt olämpligt. JO har i två fall ( JO 1993/94 s. 378 och JO 1992/93 s. 501) uttalat sig i samband med att skolor krävt skadestånd av elever som varit närvarande vid skadegörelse och i båda dessa fall konstaterat att kollektiva bestraffningar inte är tillåtet. Att kollektiva bestraffningar inte är tillåtet betyder emellertid inte att skolan är förhindrade att kräva betalt av de elever som de anser är skadeståndsskyldiga för reparationskostnaderna av bordet. Detta betyder nödvändigtvis inte att skolan gjort en korrekt juridisk bedömning och om ni anser att bedömningen är felaktig står det er fritt att inte betala reparationskostnaderna. I sista hand avgörs frågan av domstol och här kommer skolan definitivt inte att nå framgång bara genom att peka på att eleverna befann sig i klassrummet när bordet gick sönder. Detta följer för det första av att bordet kan ha gått sönder av en olyckshändelse (vilket inte medför skadeståndsansvar) och för det andra av att skolan måste visa vem/vilka av eleverna som genom sitt agerande ådragit sig skadeståndsansvar. Förutom att överväga att inte betala reparationskostnaderna tycker jag att ni ska göra en anmälan till Skolinspektionen och JO. Dessa anmälningar är gratis och innebör att skolans agerande granskas. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär solidariskt betalningsansvar?

2009-04-20 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hejsan!Vad innebär solidariskt betalningsansvar?Mvh
Kristina Ljungström |Hej,Solidariskt betalningsansvar innebär att två eller flera personer är gemensamt betalningsansvariga för ett belopp - det kan till exempel röra sig om återbetalning av ett lån eller ett utdömt skadestånd.Borgenären, d v s den som skall få betalt, har rätt att kräva vem som helst av de solidariskt betalningsskyldiga på hela beloppet. Om någon av de betalningsskyldiga betalar mer än sin egen andel till borgenären har denne därefter så kallad regressrätt mot de andra gäldenärerna. Regressrätt innebär att den som utgivit mer än sin egen andel i sin tur har rätt att kräva sina medgäldenärer på betalning.Med vänlig hälsning

Solidariskt skadeståndsansvar efter friande dom

2013-05-19 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej, min fråga är: Min sonson är dömd tillsammans med en kamrat till solidariskt skadestånd av tingsrätt. Kamraten frias av Hovrätt till alla delar. Kvar är då bara min sonson att ensam betala hela skadeståndet. Han har ingen att begära hjälp med betalning utan står ensam som ansvarig. Kan det vara riktigt med lagtexten "Solidariskt ansvar"? 
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Ja, det är riktigt. Solidariskt ansvar kan enkelt uttryckas som "en för alla och alla för en". Det innebär att flera personer tillsammans skall betala ut ett skadestånd, men att var och en kan krävas på hela skadeståndet. Är två personer solidariskt ansvariga så kan man alltså begära ut hela skadeståndet från den ena av dem, om den andra exempelvis saknar betalningsförmåga.I det här fallet har din sonsons kamrat friats. Kamraten har därför inget skadeståndsansvar och skall följaktligen inte betala något. Den enda som har ett skadeståndsansvar kvar är din sonson och han skall då betala hela summan. Skadeståndet upphör ju att vara solidariskt i och med att det bara är en person som skall betala. Det finns så att säga ingen att vara solidarisk med längre.Vänligen, 

Solidariskt ansvar för skadestånd

2009-12-15 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Jag o min man har blivit dömda att betala ett skadestånd på 21000 kr solidariskt. Min har överklagat sin dom o jag har accepterat min. Nu söker kronofogden skadeståndet av mig. Vad händer om min man bli friad från skadestånd. Ska jag ändå betala 21000 kr.
Natalie Lindgren |Hej,Ett solidariskt skadeståndsansvar innebär att antingen du eller din man kan krävas på hela skulden, alltså behöver inte fordringsägaren kräva halva skadeståndet av din man och halva av dig. Man ansvarar så att säga "en för alla och alla för en" för skulden. Om din man överklagar den dom som grundar skadeståndsanspråket kan anspråket mycket riktigt inte riktas mot honom förrän frågan slutgiltigt har avgjorts. Däremot kan fordringsägaren rikta hela sitt anspråk mot dig innan dess om du har accepterat ditt ansvar för skulden. Om man inte finner din man skadeståndsansvarig i överprövningen kommer du stå som ensam gäldenär i förhållande till fordringsägaren. Om man däremot finner din man solidariskt ansvarig för skulden även i den här instansen, har du en regressrätt gentemot din man om du betalar hela skulden. Med regressrätt menas att du kan vända dig med anspråk på att få tillbaka hans del av skulden från honom.Hälsningar